رفسنجان

١

تبريز

١

٢

شاهرود

١

شهركرد

١

٢

٣

سبزوار

١

٢

٢

قم

١

٢

همدان

٣

١

٢

٢

١

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢

٣

٤

ايلام

٣

٤

٥

٦

كرمانشاه

١

كرمان

١

٢

مشهد

٢

١

٢

٣

١

٢

٣

٤

٥

٦

يزد

٢

١

ياسوج

١

مازندران

١

٢

گيلان

١

٢

گناباد

١

٢

گلستان

١

١

٢

كاشان

١

٢

قزوين

٧

٥

١

شيراز

٤

٥

زابل

١

٢

تهران

٩

بيرجند

٨

٩

بوشهر

٧