جمعه ٢٢ فروردين
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
حوزه هاي مرتبط

حوزه های مرتبط
اداره كل روابط عموميhttp://www.behdasht.gov.ir
اجلاس وزراي بهداشتhttp://tehoichmc.behdasht.gov.ir
دفتركارآفرينيhttp://karafarini.behdasht.gov.ir
دفتربازرسي ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات http://bazresi.behdasht.gov.ir
هيات مركزي گزينشhttp://selection.behdasht.gov.ir
اداره كل همكاري هاي بين الملل http://iad.behdasht.gov.ir
حوزه تحقيق وتوسعهhttp://ehr.behdasht.gov.ir
حوزه برنامه ريزي ونظارت راهبرديhttp://plannig.behdasht.gov.ir
مركزمديريت آمار وفناوري اطلاعات http://it.behdasht.gov.ir
مركز مقاومت بسيجhttp://basij.behdasht.gov.ir
اداره كل تجهيزات پزشكيhttp://imed.behdasht.gov.ir
مركز مديريت وهماهنگي اموربازرگانيhttp://www.imed.ir/fa/main/imed.html
معاونت هماهنگي http://hamahangi.behdasht.gov.ir
معاونت غذاوداروhttp://www.fdo.ir
معاونت سلامتhttp://salamat.behdasht.gov.ir
معاونت توسعه مديريت ومنابعhttp://mrd.behdasht.gov.ir
معاونت تحقيقات وفناوريhttp://research.behdasht.gov.ir
امورفرهنگي ودانشجوييhttp://farhangi.behdasht.gov.ir
صندوق رفاه دانشجويانhttp://srd.behdasht.gov.ir
معاونت اموزشيhttp://dmebehdasht.gov.ir
سازمان انتقال خونhttp://www.ibto.ir
انستيتوپاستور ايرانhttp://www.pasteur.ac.ir/farsi/index.htm

دانشگاههای علوم پزشکی
منشور حقوق بيمارhttp://
اخلاق پزشكيhttp://
مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني مشهدhttp://www.mums.ac.ir/btom/fa/n barnamerizi
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني فساhttp://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني فساhttp://www.jautmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني فساhttp://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني جهرمhttp://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزدhttp://portal.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزدhttp://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ياسوجhttp://portal.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدانhttp://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني لرستانhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گلستان http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيلانhttp://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كرمانhttp://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كردستانhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشانhttp://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قمhttp://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قزوينhttp://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شيرازhttp://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتيhttp://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني شهركرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني خراسان شماليhttp://www.nkh-cms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهرانhttp://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تبريزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بيرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بندرعباسhttp://]www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابلhttp://www. mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايلامhttp://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اهوازhttp://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اروميهhttp://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اراكhttp://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران http://www.iums.ac.irکلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی