يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

ماده1ـ         مشمولان قانون عبارتند از :

الف ـ           گروه پزشكي شامل پزشك ، دندانپزشك ، داروساز ، دكتري علوم آزمايشگاهي و متخصصان رشته هاي مذكور0

ب ـ             گروه پيراپزشكي ورشته هاي وابسته شامل فارغ التحصيلان كارداني وبالاتر در رشته هاي مامايي ، پرستاري ، راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي ، رشته هاي مختلف بهداشتي ، اتاق  عمل ، هوشبري ، تغذيه ، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي ، گفتار درماني ، كاردرماني، فيزيوتراپي ، ضبط آمار ومدارك پزشكي ، رشته هاي مربوط به علوم پايه پزشكي ، آمار زيستي ، خدمات اجتماعي و مددكاري وروانشناسي باليني ، پروتز دندان0تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي ، علوم و صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، راديوتراپي ، تكنولوژي پزشكي ، رشته هاي مختلف توانبخشي ، اموردارويي

ماده2ـ         مناطق مورد نياز ماده 1 قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان مصوب 1375(كه از اين پس قانون ناميده مي شود) و رشته هاي مربوط ، همچنين گروههاي مازاد برنياز در ابتداي هرسال توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تعيين واعلام خواهد شد0

ماده3ـ         توزيع فارغ التحصيلان گروههاي پزشكي وپيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق محروم با نظر كميسيوني است كه اعضاي آن توسط وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تعيين مي شود0

ماده4ـ         كاردانهاي مبارزه با بيماريها وبهداشت خانواده وبهداشت كاردهان ودندان براساس قانون مربوط ، انجام وظيفه خواهند كرد0

ماده5ـ         درمورد بانوان مشمول قانون ملاك احراز ازدواج و تاريخ آن ، مندرجات شناسنامه زوجين است0

ماده6ـ         مراجع صدور گواهي پايان خدمات مشمولان قانون توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد0

ماده7ـ         با مشمولان بيمار طبق نظر شورايعالي پزشكي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي رفتار خواهدشد0

ماده8ـ         درجهت اعمال ضوابط ماده 4 قانون مراكز آموزش موظفند تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان را به اداره كل فارغ التحصيلان اعلام كرده ، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع آنها برسانند0

ماده9ـ         خدمات بانوان متاهل فارغ التحصيل بعد از تاريخ 4/3/1360 كه به تبعيت از همسر وبا كسب پروانه خاص يا مجوز از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي يا بهداري در مناطق غير مجاز انجام وظيفه كرده اند قابل محاسبه مي باشد0

ماده10ـ       ملاك احراز استخدام رسمي ، معرفينامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند است0

تبصره ـ     اين قبيل مستخدمان رسمي دولت ، درصورتي مي توانند از تسهيلات پيش بيني شده در قانون استفاده كنند كه داراي مراكز بهداشتي ودرماني مجاز باشند0

ماده11ـ       دراجراي ماده 2 قانون، مرجع صدور گواهي براي خانواده شهدا، بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز، براي جانبازان ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز ، براي آزادگان ، ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان مركز ، براي تك اولاد خانواده ، گواهي ثبت احوال محل مي باشد0

ماده12ـ       دستيارانيكه به استناد ضوابط قانوني متعهد خدمت مي شوند با انجام تعهدات قانوني مجاز به دريافت گواهي پاياني وپروانه دائم خواهندبود0

ماده13ـ       درمورد اعمال ضريب مناطق محروم، جدول موضوع تصويب نامه شماره 34097/ت 24243/ه مورخ 2/11/1381 ملاك عمل خواهد بود0

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی