يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

مصوب 12/2/75 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده1ـ         تعهدات خدمتي دانش آموختگان براساس سهميه پذيرفته شده در آزمون سراسري در سه منطقه يك ، دو ، سه انجام خواهدشد0

تبصره:       ليست تفصيلي اسامي شهرهاي مختلف مناطق فوق ضميمه اين آيين نامه مي باشد0

ماده2ـ         محل انجام خدمت دانش آموختگان سهميه منطقه 2 و 3 قبلي ، در منطقه 2 فعلي خواهدبود0

ماده3ـ         محل انجام خدمت دانش آموختگان سهميه منطقه چهار وپنج و مناطق محروم قبلي در منطقه سه فعلي خواهدبود0

تبصره:       پذيرفته شدگان مناطق عشايري موظفند در واحدهاي بهداشتي ، درماني مناطق عشايري كه ليست آن توسط حوزه معاونت سلامت اعلام خواهدشد خدمت نمايند0

ماده4ـ         تعهدات كليه دانش آموختگان سهميه مناطق دو ، سه ، چهار، پنج ، عشاير ومحروم دوبرابر مدت تحصيل است وموظفند به مدت يك برابر زمان تحصيل خود در منطقه مورد تعهد خدمت نمايند ومابقي تعهدات خدمتي خود را براساس قانون امكانات تحصيل اطفال وجوانان ايراني وآيين نامه اجرايي آن پس از انجام خدمت منطقه اي به اتمام رسانند0

ماده5ـ         باتوجه به اينكه نياز دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي محدود است لذا  دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي وضعيت اعلام نياز يا عدم نياز را بصورت كلي وسالانه 2 نوبت ( تير ودي ماه هرسال ) اعلام نموده تا مركز امور دانشجويي براساس آن نسبت به مشخص كردن وضعيت تعهدات منطقه اي دانش آموختگان متقاضي اقدام نمايند0

5ـ1:            درصورت اعلام عدم نياز دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي تعهدات منطقه اي به تعهدات مناطق آزاد تبديل ميشود0 مدت تعهدات اين قبيل دانش آموختگان در هرصورت دوبرابر سنوات تحصيلي  ( مدت بهره مندي از آموزش رايگان )خواهد بود0

5ـ2:            متعهديني مشمول بند فوق ميباشند كه خدمت موضوع قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان را انجام داده يا از آن معاف باشند0

5ـ3:            درصورتيكه دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي اعلام نمايد كه به متعهدين منطقه اي نياز دارند متعهدين توسط مركز امور دانشجويي جهت انجام تعهد منطقه اي به استان ثبت نامي در زمان كنكورسراسري ( منطقه مورد تعهد) جهت استخدام معرفي ميشود0 چنانچه دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي استان يا شهرستان مربوطه فرد معرفي شده را نتواند جذب نمايد بايد ظرف مدت 15 روز كتبا" اين موضوع را به مركز امور دانشجويي اعلام نمايد0 در اين صورت تعهدات منطقه اي به تعهدات آموزش رايگان تبديل شده ومتعهد مي تواند تعهد خود را در هرمنطقه از كشور انجام دهد0

5ـ4:            چنانچه اين قبيل دانش آموختگان مايل به اخذ مدرك تحصيلي باشند ميتوانند با پرداخت هزينه هاي تحصيلي وشهريه برابر زمان تعهد خدمت مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند0

 

ماده6ـ         محل خدمت دانش آموختگان كه در مقاطع بالاتر پذيرفته ميشوند براساس قبولي آخرين مقطع تعيين خواهدشد0

6ـ1:            چنانچه دانش آموخته اي در مقاطع قبلي سهميه منطقه اي 2 يا 3 داشته ودر آخرين مقطع با سهميه منطقه 1 پذيرفته شده باشد تعهدات منطقه 2 و 3 مقاطع قبلي به تعهدات مناطق آزاد تبديل شده و متعهد مي تواند تعهدات خود را كه در برابر سنوات تحصيلي ميباشددر هرنقطه از كشور انجام دهد0

6ـ2:            چنانچه سهميه قبولي آخرين مقطع تحصيلي دانش آموخته منطقه 2 و 3 بوده وسهميه مناطق قبلي منطقه 1 باشد تعهدات مقاطع قبلي تغيير نمي كند0

ماده7ـ         متعهدين منطقه 2 و3 كه حائز هريك از شرايط ذيل باشند، از انجام تعهد در منطقه مورد تعهد خدمت كه به مدت يك برابر ميباشد معاف بوده وتعهدات منطقه اي آنها به تعهدات منطقه اي آزاد تبديل شده ومتعهد مي تواند تعهدات خود را كه دوبرابر سنوات تحصيلي ميباشد در هرنقطه از كشور انجام دهد0

7ـ1:            ايثارگران شامل فرزند وهمسر شهيد ، آزاده ، مفقودالاثر وآزاده بيش از 3 سال ، رزمنده با حضور 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب در  جنگ تحميلي ، جانباز 25% وبالاتر ، فرزند وهمسر جانباز بالاي 70%0

7ـ2:            بانوان متاهل در صورتي كه محل اشتغال همسر بگواهي مراجع قانوني در غيراز منطقه مورد تعهد باشد0

7ـ3:            شاغلين رسمي آزمايشي ، رسمي قطعي وپيماني موسسات ونهادهاي دولتي در صورتي كه زمان استخدام آنها قبل از تاريخ 30/12/80 باشد0

7ـ4:            متعهديني كه زمان فراغت از تحصيل آنها حداقل 15 سال تمام گذشته باشد0

7ـ5:            متعهديني كه گواهي كار معتبر در مناطق آزاد كشور ( منطقه يك ) ارائه نموده وكمتر از نصف مدت تعهد منطقه اي آنها باقي مانده باشد0

ماده8ـ         با توجه به اينكه تقسيم وتوزيع دانش آموختگان رشته هاي تخصصي پزشكي ( دستياري) بعهده اداره كل خدمات درماني معاونت سلامت بوده وممكن است بعضي از متخصصين به استانهايي اعزام شوند كه محل اخذ ذيپلم دبيرستاني آنها نميباشد، صدور تاييديه تحصيلي بدون استعلام عدم نياز از دانشگاه محل اخذ ذيپلم بلامانع است0

ماده9ـ         انجام تعهدات منطقه اي در مناطق ضريب دار با ضريب محاسبه شده و به تناسب ضريب از مدت تعهدات منطقه اي 2 يا 3 كسر خواهد گرديد0

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی