يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
آییننامه دريافت ريز نمرات ...متقاضيان ادامه تحصيل خارج از كشور

آیین نامه دريافت ريز نمرات ومدارك تحصيلي وپروانه موقت

متقاضيان ادامه تحصيل در خارج ازكشور

( مشمولين ماده 13 آئيننامه اجرايي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامين وسائل وامكانات تحصيل اطفال وجوانان ايراني )

                  

                   مشمولان ماده 7 اصلاح قانون تامين وسائل وامكانات تحصيلي اطفال وجوانان ايراني درصورتيكه بخواهند قبل از پايان خدمت مذكور در ماده يك اين آيين نامه ويا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي وكمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيلات ويا بطور موقت به خارج عزيمت نمايند بايد با تنظيم تعهد نامه رسمي وضمانت شخص ديگري يا سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجه به ضوابطي كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مقرر نمايد تعهد نمايند پس از انقضاء مدت لازم كه تعيين وتشخيص آن با وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهد بود جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كنند و درصورت عدم مراجعت در تاريخ انقضاء مدت مذكور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهند كرد0

ماده1ـ         مركز امور دانشجويي يا دانشگاه علوم پزشكي مجاز است درخواست آن دسته از متقاضيان را كه مايل به ادامه تحصيل در خارج از كشور باهزينه شخصي ميباشند را براساس ماده13 آيين نامه اجرايي فوق الذكر بررسي نمايد0

ماده2ـ         شرايط داوطلبان :

2ـ1:            داشتن حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي در يكي از رشته هاي گروه علوم پزشكي

2ـ2:            مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه براي متقاضيان ذكور (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم زمان صلح يا معافيت پزشكي )0

تبصره:       تحويل مدرك تحصيلي به اناث مجرد براساس اعلام نظر كتبي دفترامور حقوقي وزارت متبوع ( به شماره 15090/9/ف مورخ 8/4/77 ) مشروط به دارا بودن ساير شرايط مندرج در دستورالعمل بلامانع خواهد بود0

2ـ3:            افرادي كه در استخدام سازمانها ومراكز دولتي ميباشند بايد داراي موافقت بالاتريم مقام مسئول آن مركز يا سازمان مبني بر ادامه تحصيل در خارج از كشور باشند0

2ـ4:            دانش آموختگان مقطع تخصصي بايستي موافقت معاونت سلامت ومعاونت آموزشي وامور دانشگاهي ويا عدم نياز كميسيون مشترك معاونتهاي فوق الذكر را ارائه نمايند0

2ـ5:            متقاضياني كه داراي سند محضري ميباشند بايستي موافقت موسسه طرف تعهد را ارائه نمايند ويا سند محضري سپرده شده را آزاد نمايند0

ماده3ـ         از متقاضيان برابر با شرايط ذيل وثيقه اخذ ميگردد0

3ـ1:            جهت دارندگان مدرك دكتراي حرفه اي ( پزشكي ـ دندانپزشكي ـ داروسازي ـ علوم آزمايشگاهي و 000 ) به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ بيست ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد0

3ـ2:            جهت دارندگان مقطع تخصصي و PHD  مشمول بند 2ـ4 اين آيين نامه به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ پنجاه ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد0

3ـ3:            جهت دارندگان مدرك مقطع كارشناسي ارشد به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ پانزده ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد0

3ـ4:            جهت دارندگان مقطع كارشناسي به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ ده ميليون ريال كه نسبت به مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد0

3ـ5:            جهت دارندگان مقطع كاردانی به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ هشت ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد0

3ـ6:            مبالغ فوق درمورد تعهدات آخرين مقطع تحصيلي ميباشد ودرصورتيكه متقاضي تعهدات مقاطع قبلي را انجام نداده باشد مبلغ تعهد مقاطع قبلي نيز به مبلغ آخرين مقطع اضافه ميگردد0

3ـ7:            خدمات انجام شده در بندهاي فوق الذكر بايستي در داخل كشور انجام گرفته وگواهي كارارائه شده مورد تاييد مراجع ذيصلاح وطبق ضوابط مربوطه باشد0

ماده4ـ         متقاضياني كه تعهد سپرده اند لازمست پس از انقضاء مدت لازم كه تعيين وتشخيص آن باوزارت متبوع ميباشد جهت انجام خدمت به ايران مراجعه كنند ودرصورت عدم مراجعت در تاريخ انقضاء مدت مذكور وزارت متبوع مطالبات دولت را از محل وثيقه وصول خواهد كرد0

تبصره1ـ    وثيقه مورد نظر مي تواند بصورت ملكي يا نقدي باشد0

تبصره2ـ    آزاد نمودن وثيقه صرفا" پس از ارائه مدرك تحصيلي بالاتر ويا گواهي گذراندن دوره هاي تخصصي وفوق تخصصي وانجام تعهدات قانوني امكان پذير خواهد بود0     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی