يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
دستورالعمل اجرای غير متمرکز قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

دستورالعمل اجرای غير متمرکز قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

دستورالعمل مربوط به قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي وآيين نامه اجرايي آن:

 

1ـ          مشمولان قانون عبارتند از :

الف)       گروه پزشكي شامل : پزشك ، دندانپزشك، داروساز ، دكتري علوم آزمايشگاهي و   متخصص هاي رشته هاي مذكور

ب)          گروه هاي پيراپزشكي و رشته هاي وابسته شامل :فارغ التحصيلان مقاطع كارداني وبالاتر در رشته هاي مامايي ، پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري ، راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي ، رشته هاي مختلف بهداشتي ، تغذيه ، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي ، كاردرماني ، فيزيوتراپي ، گفتار درماني ، ضبط آمار ومدارك پزشكي ، آمار زيستي ، رشته هاي مربوط به علوم پايه پزشكي ، روانشناسي باليني ، خدمات اجتماعي ومددكاري ، اقتصاد بهداشت ، علوم و صنايع غذايي ـ مهندسي پزشكي ، راديوتراپي و پروتز دندان - فوریت های پزشکی0

2ـ     رشته هاي مشمول قانون که بعنوان مازاد برنیازاز انجام خدمات معاف ميباشند عبارتند از :

                   تغذيه ، مددكاري اجتماعي ، علوم اجتماعي ، گرايش خدمات اجتماعي ، آمار حياتي ، تمامي رشته هاي علوم پايه پزشكي ، اعضاء مصنوعي ، كاردرماني ، بينايي سنجي ، شنوايي  سنجي ، گفتار درماني ، مديريت خدمات بهداشتي درماني ، فيزيوتراپي ، راديوتراپي ، علوم صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، كليه رشته هاي بهداشتي ، ( حرفه اي ، محيط ، عمومي ، مبارزه با بيماريها ، تنظيم خانواده ) ، ضبط آمار ومدارك پزشكي ، بانوان متاهل فارغ التحصيل رشته مامايي ، روانشناسي باليني و پروتز دندان

                   بديهي است درصورت تمايل فارغ التحصيلان اين رشته ها ونياز دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود0

3ـ                مناطق مورد نياز موضوع ماده 1 قانون در رشته هاي پروانه دار(پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دكتري علوم آزمايشگاهي و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي تمامي نقاط كشور به استثناء شهرهاي تهران ( مناطق 22 گانه شهرداري)، اصفهان ، مشهد ، تبريز و شيرازو براي ساير رشته ها كليه مناطق كشور ، نيازمند اعلام ميگردد0

4ـ                اعضاء كميسيون موضوع ماده3 آيين نامه اجرايي قانون ، جهت توزيع فارغ التحصيلان گروههاي پزشكي وپيراپزشكي درمناطق مورد نيازوزارت بهداشت مسئولين ذيل خواهد بود:

                   ـ معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار ايشان

                   ـ معاون غذا ودارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار ايشان

                   ـ معاون آموزشي وامور دانشگاهي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار ايشان

                   ـ معاون توسعه مديريت ، منابع وامور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يانماينده تام الاختيار ايشان

                   ـ مديركل دفتر مديريت منابع انساني

                   ـ معاون تامين وتوزيع نيروي انساني دفتر مديريت منابع انساني

                   اين كميسيون مي تواند عنداللزوم توزيع يك يا چند رشته را به معاونت ذيربط واگذار نمايد0

5ـ                مرجع صدور معرفينامه شروع خدمات ، دفتر مديريت منابع انساني ويا دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل مشمولين مي باشد0 يك نسخه از رونوشت معرفي نامه صادره توسط دانشگاه / دانشكده هاي علوم پزشكي به دفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت ارسال خواهد شد0

6ـ                فارغ التحصيلان رشته هاي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه بعد از تاريخ 1/4/83 فارغ التحصيل مي شوند ، قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل ، معرفينامه شروع خدمات براي محدوده جغرافيايي همان دانشگاه / دانشكده دريافت نمايند0

7ـ                بكارگيري مشمولين قانون توسط دانشگاهها/ دانشكده هاي علوم پزشكي در چارچوب سهميه اي خواهد بود كه هرسه ماه يكبار از طريق دفترمديريت منابع انساني وزارت  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به آنان ابلاغ خواهدشد0

8ـ                مشمولان قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه تمايلي به انجام خدمات موضوع قانون در دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل خود را نداشته باشند ، مي توانند با مراجعه به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي مورد نظر خود و براساس مقررات جاري آن  دانشگاه / دانشكده اقدام نمايند0 در چنين مواردي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي بكارگيرنده ، مراتب فراغت از تحصيل مشمولين را از دفتر مديريت منابع انساني ( در خصوص فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي ، خارج از كشور ، موسسات آموزش عالي و 000 ) يا از دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل استعلام و پس از احراز فراغت از تحصيل دانش آموختگان نسبت به صدور معرفينامه شروع خدمات قانوني اقدام ورونوشت معرفينامه را به دفتر مديريت منابع انساني ارسال خواهند نمود0

9ـ                فارغ التحصيلان بعد از تاريخ 1/4/83 كه به استناد قوانين و مقررات جاري از انجام خدمات موضوع قانون معاف ميباشند، قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل نسبت به اخذ گواهي معافيت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان اقدام نمايند0

10ـ              گواهي پايان خدمات مشمولين ونيز گواهي معافيت از انجام خدمات با امضاء وتاييد روساي دانشگاهها/ دانشكده هاي علوم پزشكي ويا معاوني كه از طرف رئيس دانشگاه / دانشكده تعيين مي گردد،  صادر ويك نسخه از رونوشت آن جهت ستاد مركزي وزارت بهداشت ( دفتر مديريت منابع انساني ) ارسال مي گردد0

11ـ              نظارت برچگونگي انجام امور مربوط به قانون خدمت پزشكان وپيـــــراپزشكــــــــان دردانشگاه / دانشكده ها ي علوم پزشكي توسط كارشناسان دفتر مديريت منابع انساني صورت خواهد گرفت 0 پس خوراند چگونگي انجام امور محوله پس از تكميل چك ليستي كه به همين منظور تهيه گرديده پس از اتمام ماموريت توسط همان كارشناس تهيه وبه     دانشگاه / دانشكده ابلاغ مي گردد0

                   لازم به ذكراست رعايت سهميه هاي تعيين شده وساير قوانين ومقررات از سوي دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي الزامي بوده و درصورت عدم رعايت مفاد دستورالعمل اختيارات فوق الذكر از آن دانشگاه /دانشكده سلب خواهد گرديد0

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی