يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
آيين نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت

آيين نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت

ماده 1ـ   از تاريخ تصويب قانون نحوه تشكيل قانون پيام آوران بهداشت مصوب 1375 كه در اين  آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود 0 مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه در يكي از     رشته هاي زير در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل مي شوند0 مشمول قانون واين آيين نامه هستند:

الف ـ      رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، علوم آزمايشگاهي وتخصص هاي وابسته

ب ـ       رشته هاي پيراپزشكي و وابسته پزشكي شامل : بهداشت عمومي ، اپيدميولوژي ، آموزش بهداشت ، مديريت بهداشتي درماني ، بهداشت حرفه اي وصنعتي ، بهداشت محيط ، تغذيه و صنايع غذايي، آمار بهداشتي وحياتي ، ضبط آمار ومدارك پزشكي ، علوم آزمايشگاهي ، قارچ شناسي ، انگل شناسي ، حشره شناسي پزشكي وناقلين ، ميكروبيولوژي پزشكي ، خون شناسي وانتقال خون ، پرستاري ، هوشبري ، اتاق عمل ، فيزيوتراپي ، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي ، گفتاردرماني ، تكنولوژي پزشكي ، مبارزه با بيماريها و بهيار0

ماده    كميسيون موضوع تبصره(1) ماده (1) قانون در نيمه اول شهريور ونيمه اول اسفند هرسال به دعوت ستادكل نيروهاي مسلح در محل آن ستاد تشكيل وبارعايت حفظ آمادگي رزمي نيروهاي مسلح ، سهميه پيام آوران بهداشت را تعيين مي كند0 نتيجه تصميم گيري حداكثر ظرف دوهفته توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به دستگاههاي ذيربط و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي شود0

ماده 3ـ    دراجراي تبصره(2) ماده (1) قانون ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در چهارچوب سهميه تعيين شده از بين مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه داراي دفترچه آماده بخدمت هستند براي نقاط مجاز تصريح شده در قانون ، ثبت نام به عمل آورده و حداكثر ظرف ( 72) ساعت قبل از روز تعيين سهميه ، فهرست مربوط را به ستاد كل نيروهاي مسلح ارائه مي كند0 ستاد كل نيروهاي مسلح فهرست يادشده را جزو سهميه وزارت مذكور منظور كرده وكسري سهميه را طبق ضوابط جاري معرفي مي كند0

ماده 4ـ    دانشگاههاي علوم پزشكي مي توانند امكانات زيست ، پوشاك وخوراك مناسب را در محل خدمت و وسيله اياب وذهاب يا هزينه آن را ( در هنگام اعزام مشمولان به مرخصي استحقاقي) بر اساس ضوابط ستادكل نيروهاي مسلح براي مشمولان اين آيين نامه فراهم كنند0

ماده 5ـ    مشمولان اين آيين نامه در يكي از مراكز آموزش نظامي كه توسط ستادكل نيروهاي مسلح تعيين مي شود دوره آموزش نظامي را طي كنند0

تبصره1ـ  وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح موظف است هرسال اعتبارات لازم براي آموزش افراد يادشده را تامين كرده ودراختيار سازمان آموزش دهنده قراردهد0

تبصره 2ـ  سازمان آموزش دهنده موظف است مشمولان آموزش ديده را پس از پايان دوره آموزش نظامي به منظور ادامه خدمت دوره ضرورت ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معرفي كند.

ماده 6ـ    دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني موظف هستند موارد تخلف مشمولان اين آيين نامه را بر اساس آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به سازمان ذيربط اعلام كنند0

              سازمان مربوط موظف است حداكثر ظرف 2 ماه نتيجه رسيدگي واقدام لازم را به دانشگاه محل خدمت               اعلام كند0

تبصره ـ درصورتي كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي نتواند از افراد مشمول اين آيين نامه استفاده كند موظف است با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص بازگرداندن افراد يادشده به سازمان مربوط اقدام كند0

ماده 7ـ    مشمولان اين آيين نامه در دوران خدمت در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به عنوان مامور از نيروهاي مسلح و با حفظ وضعيت نظامي انجام وظيفه مي كنند0

تبصره ـ  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح دفترچه مرخصي براي افراد يادشده تهيه مي كند0

ماده 8ـ    حقوق ومزاياي مشمولان اين آيين نامه در ساعات موظف اداري طبق جدولي است كه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ابلاغ  مي شود0

تبصره 1ـ  مشمولان اين آيين نامه از كليه مزايايي كه براي مشمولان وظيفه عمومي مطابق قانون درنظر گرفته شده يا بشود بهره مند ميشوند.

تبصره 2ـ مشمولان اين آيين نامه موظفند به صورت تمام وقت وبدون كار انتفاعي خصوصي خدمت كنند اما با دونوبت كار موظف ، علاوه بر حقوق ومزاياي خدمت وظيفه عمومي مجاز به استفاده از اضافه كاري هستند0

تبصره3ـ مبناي محاسبه فوق العاده اضافه كار ساعتي ، پايه حقوق ومزاياي كاركنان هم تراز به لحاظ مدرك تحصيلي در بدو استخدام رسمي براساس قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت است0

تبصره4ـ مشمولان اين آيين نامه كه به طور تمام وقت وبا استفاده از امكانات اسكان خدمت مي كنند از ديگر مزاياي موضوع قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه به افراد مشابه آنها تعلق مي گيرد برخوردار مي شوند0

تبصره5- كسورقانوني مقرردرقوانين نيروهاي مسلح ، براساس حقوق وظيفه مشمولان موضوع اين آيين نامه كسر وهمراه با سهم دولت ـ كه از محل بودجه دستگاه محل خدمت تامين ميشودـ در پايان هرماه به حسابهاي مربوط در صندوقهاي بازنشستگي و بيمه نيروهاي مسلح واريز مي شود0

ماده 9ـ    مشمولان اين آيين نامه از نظر بيمه عمر وحوادث مشمول قوانين ومقررات مربوط به كارمندان دولت واز نظر بيمه خدمات درماني مشمول قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 و ضوابط مشمولان قانون وظيفه عمومي مندرج در قانون يادشده هستند0

تبصره ـ  سازمان برنامه وبودجه سهم سرانه بيمه درماني مشمولان اين آيين نامه را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت كند0

ماده 10ـ  دراجراي تبصره ماده(3) قانون مراجع رسيدگي به تخلفات خدمتي پزشكي مشمولان اين آيين نامه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است0

ماده 11ـ دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند مشمولان اين آيين نامه را در پايان دوره ، براي دريافت كارت پايان خدمت به سازمان مربوطه معرفي و رونوشت آنرا به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام اوران بهداشت ارسال كنند.

ماده 12ـ انجام امور اجرايي قانون و اين آيين نامه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی