پنج شنبه ١٣ فروردين
ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی گراش درثبت نام اعزام مستقیم تکمیل گردید.
عنوان
آیین نامه ها ودستورالعمل ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی