شنبه ٢٩ آذر
عنوان
بخشنامه های پیام آوران بهداشت

   

بخشنامه هاي مربوط به خدمت پيام آوران بهداشت

 هزينه مسكن وخوراك :

به استناد نامه شماره 2/01/716/م/4/ن مورخ 15/1/79 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح

مشمولان وظيفه به جهت برخورداري از مزاياي خدمت در آن وزارت داوطلب خدمت به عنوان پيام آور

بهداشت مي شوند . مشمولان مذكور چنانچه داوطلب خدمت در استانهاي غير از محل سكونت و يا تولد

خود شوند پرداخت كمك هزينه مسكن و خوراك به آنان بلامانع مي باشد.

 

 

ضوابط خدمت درمراكز پرتوزا :

به استناد نامه شماره 71/06/705/م/4 /ن مورخ 13/7/76 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح

مشمولين وظيفه كه دراجراي قانون پيا آوران بهداشت به وزارت بهداشت مامور مي شوند پرسنل نيروهاي

مسلح بوده و تابع قوانين و مقررات مربوطه مي باشند و برابر ضوابط موجود پرسنل وظيفه در طول دو سال

خدمت دوره ضرورت از 60 روز مرخصي استحقاقي برخوردارند كه به صورت متناوب درطول مدت

مرخصي مي بايست استفاده نمايند . مشمولين وظيفه كه در مراكز پرتوزا خدمت مي نمايند لازم است به مدت

يك ماه در سال به دور از محيط مذكور باشند به همين منظور مي بايستي ترتيبي اتخاذ شود تا در مدت مذكور

در ساير امور بهداشتي و درماني مشغول به خدمت شوند .

 

 

حقوق پرتو كاران :

به استناد نامه شماره 13/10/716/م/4/ن مورخ 7/7/1380 معونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح پرداخت

 حق اشعه صرفا در خصوص افرادي است كه انجام خدمات درماني آنان مستلزم كار با اشعه مي باشد

و ميزان آن درصدي از حقوق دريافتي مي باشد و ميزان آن درصدي از حقوق دريافتي مي باشد كه در قانون

مربوط به پرتو كاران مشخص وهمه ماهه به آنان پرداخت مي شود ودر برخورداري از مزاياي حق اشعه فرقي

بين نيروهاي پايور وظيفه نمي باشد . دندانپزشكان و كاردان هاي راديولوژي و ساير رشته هاي ذيربط چنانچه

انجام وظايف آنان  مستلزم كار با اشعه باشد مي بايست از مزاياي مربوطه برخوردار گردند. مسئولين ذي ربط

مي بايست درصد حق اشعه را از پشتيباني وزارت متبوع استعلام و برابر درصدهاي مشخص شده حق اشعه به

پرتوكاران پيام آور بهداشت پرداخت نمايند .

 

 

 

 

 

مجازات غيبت وفرار از خدمت :

به استناد نامه شماره 122/06/705/م/4 / ن مورخ 29/9/1376 معونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح

وبه موجب قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده 40 و44 قانون مجازات جرائم نيروهاي

مسلح كليه مشمولاني كه در زمان جنگ بيش از 5روز متوالي  ودر زمان صلح 15روز متوالي غيبت غير موجه داشته

 باشند فراري محسوب وبه حبس يا اضافه خدمت محكوم مي گردند فلذا با اين دسته افراد پس از دستگيري يا

مراجعه بايستي موقتا تسويه حساب شده وبه سازمان قضايي معرفي شوند تا به جرم آنان رسيدگي شود . تسويه

حساب موقت بدين جهت مي باشد كه براي فرد به حبس محكوم شده مشكلي در رابطه با يگان محل خدمت به

 وجود نيايد ولي در هر حال مشمول پس از تحمل حبس جهت ادامه خدمت به همان سازمان قبلي معرفي مي گردد

فلذا نكراني آن مركز مبني بر اينكه ممكن است پيا آوران بهداشت به بهانه برگشتن به سپاه و خدمت در آن سازمان

غيبت منجر به فرار شوند موردي ندارد .

ضمنا ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون پيام آوران بهداشت در رابطه با غيبت هايي است كه منجر به فرار نمي شود .

 

 

حقوق و مزايا :

به استناد نامه شماره 12/01/716/م/4/ن مورخ 28/5/1380 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح

حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه برابر قانون چگونگي پرداخت حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب

7/5/1375 مجلس شوراي اسلامي برابر درجه مكتسبه درصدي از حداقل حقوق كاركنان پايور مي باشد و

پرداخت هر گونه وجهي توسط سازمان هاي دولتي به كاركنان وظيفه خارج از ضوابط مشخص شده موجب

تبعيض و دوگانگي بين مشمولان سازمان هاي نيروهاي مسلح و مراكز دولتي بوده و مورد هماهنگي اين ستاد

نمي باشد . پيام آوران بهداشت در صورت بيتوته در محل خدمت و انجام خدمت در ساعات غير اداري بصورت

دهگردشي و.....مستحق دريافت حق الزحمه (اضافه كار) مي باشند و پرداخت وجه غير از اضافه كار از جمله حق

محروميت از مطب كه از سوي وزارت بهداشت به پزشكان وظيفه نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت بوده و مورد

هماهنگي اين ستاد نمي باشد . ضمنا يادآور مي شود مشمولان وظيفه قبل از انجام خدمت دوره ضرورت مجاز به

 تاسيس مطب نمي باشند بنابراين حقي از آنان از آنان از بين نرفته كه موجب جبران باشد.

 

 

 

 

حق الزحمه و فوق العاده ها :

به استناد نامه شماره 17/01/716/608/4/ن مورخ 9/3/75 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد تبصره 1 ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام آورن بهداشت چنانچه وزارت بهداشت درمان خدمات اضافي

مشمولان را به صورت برقراري كشيك انكالي و نظاير آن ضروري بداند حق الزحمه ها وفوق- العده هاي مربوط بر

اساس ضوابط و آيين نامه هاي قانون اداره واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 12/10/1385 شوراي انقلاب اسلامي يا ساير ضوابط و مقررات مورد عمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قابل

پرداخت خواهد بود . با توجه به اينكه قانونگذار احصا مصاديق (نظاير ) مندرج در تبصره مذكور را برعهده آن وزارنخانه  

گذاشته است خواهشمند است دستئر فرماييد براساس ضوابط و آيين نامه هاي موجود در آن وزارت موضوع بدوا بررسي و نتيجه را به اين ستاد اعلام فرمايند .

لازم به ذكر است طبق قوانين نيروهاي مسلح مجوزي براي پرداخت موارد مذكور در بازگشتي بالا وجود ندارد

 

 

 

چگونگي پوشش پيام آوران :

به استناد نامه شماره 78/06/705/م/4/ن مورخ 13/7/76 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح مشمولان وظيفه كه در اجراي قانون پيام آوران بهداشت به آن وزارت واگذار مي شوند در حين انجام خدمت

وظيفه مجاز به پوشيدن لباس نظامي نمي باشند ولي آن وزارت به استناد ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مذكور بايستي

پوشاك مناسب (روپوش)براي افراد فوق تهيه نمايد.

ممنوعيت پرداخت فوق العاده ماموريت :

به استناد شماره 221/06/705/608/4/ن مورخ 20/11/1375 معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشته است پرسنل ماموربه مراكز دولتي جمعي سازمان آموزش دهنده بوده كه جهت انجام خدمت به سازمان هاي مذكور مامور

مي شوند.  محل خدمتي كه توسط آن وزارت براي پيام آوران بهداشت تعيين مي شود وپرسنل مذكور ملزم به حضور و

ارائه خدمات بهداشتي و درماني در محل يادشده هستند محل خدمت آنان محسوب مي شود و فوق العاده ماموريت به

آنان تعلق نمي گيرد.

چنانچه پيام آور بهداشتي جهت انجام ماموريت به مدت محدود به محلي به جز استان محل خدمت خود اعزام شود ماموريت براي وي محسوب ولي به جهت اينكه فعلا مبلغي به عنوان حق ماموريت به پرسنل وظيفه در نيروهاي مسلح

پرداخت نمي شود .پرداخت حق ماموريت به پيام آوربهداشت نيز ضروري نمي باشد .

 

 

پرداخت حق محروميت از مطب :

 مدير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به استناد نامه اي به شماره 20685/53/1 مورخ 20/2/78 درخصوص حق محروميت از مطب پيام آوران بهداشت اشعار مي دارد : از آنجا كه حسب مفاد تبصره (2) ماده (8) آيين نامه اجرايي

قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب سال 1376 مشمولان آيين نامه فوق موظفند به صورت تمام وقت و بدون

كار انتفاعي خصوصي خدمت كنند و به علاوه معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در نامه شماره 52/10/716/م/4/ن مورخ 22/7/77 اعلام نموده است كه پزشكان وظيفه قبل از انجام خدمت دوره ضرورت مجاز به

تاسيس نمي باشد . بنابراين حق محروميت از مطب به پيام آوران بهداشت كه خدمت وظيفه خود راطي مي نمايند قابل پرداخت نيست. . طبق ماده (1) قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي حق محروميت از مطب به شاغلين قابل پرداخت است كه مستقلا توان اشتغال در خارج از محيط اداري راداشته

باشند كه اين امر در مورد افراد مورد بحث مصداق ندارد.

 

 

 

گردش كار پيام آوران تحت نظرنزسا :

به استنادشماره5572/12/4/ز مورخ 12/5/82 نيروي زميني سپاه مراحل گردش كار و وظايف يگان هاي ارشد(محل

نگهداري پرونده نظامي) پيام آوران را مشخص نموده است كه نكات مهم ولازم آن جهت اطلاع به شرح زير اعلام

ميگردد :

1- به سربازان مامور برابر ضوابط ومقررات ابلاغي از جانب سپاه هيچگونه حقوق ومزايا تعلق نمي گيرد.بلكه پرداخت

حقوق ومزاياي نامبردگان به عهده سازمان به كارگيرنده ميباشد.

2- هزينه وارائه خدمات درماني پيام آوران به عهده سازمان به كارگيرنده مي باشد .

3- تامين خوراك هزينه مسكن وتامين آسايشگاه وسايرمسائل رفاهي پيام آوران به عهده سازمان به كارگيرنده مي باشد.

4- هيچ يك از يگان هاي ارشد مجاز نمي باشند بدون مجوز و امريه ستاد كل (معرفي نامه مركز عمليات نيروي انساني

نزسا ) نسبت به مامور نمودن پيام آوران كه ممنوع مي باشد اقذام نمايند .

 

 

5- هيچ يك از سازمان هاي به كار گيرنده از تاريخ ابلاغ مجاز نخواهند بود بدون معرفينامه يگان هاي ارشد نسبت

به كارگيري سربازان مامور اقدام نمايند وموظف مي باشند ظرف 48 ساعت پس از به كارگيري گواهي اشتغال پيام

 آوران را به يگان ارشد اعلام نمايند.

6- سازمان به كارگيرنده مي بايست نسبت به ارسال گزارش كار پيام آوران حداقل هر6ماه يك بار به يگان ارشد

(محل نگهداري پرونده) اقدام نمايند .

7- سازمان به كارگيرنده مي بايست امكانات رفاهي بهداشتي گرمايشي و تامين آسايشگاه و ... را براي پيام آوران

تامين يا هزينه مربوطه رابه پيام آوران پرداخت نمايند .

8- سازمان بكارگيرنده مجاز نمي باشند جهت حل مشكلات اداري پيام آوران براي آنها هيچگونه گواهي صادر نمايند

بلكه مي بايست مراتب حضور در خدمت را به يگان هاي ارشد اعلام نمابند تانسبت به صدور گواهي خدمت براي

ادارات راهنمايي ورانندگي ثبت و... اقدام نمايند . ضمنا به هنگام معرفي به يگان ارشد يك قطعه عكس نظامي به

همراه داشته همراه داشته باشند ومحل صدور نامه نيز توسط سازمان بكارگيرنده مشخص شود مثلا براي راهنمايي و

رانندگي يا اداره ثبت واسنادو.....

9- سازمان بكارگيرنده مجاز مي باشد نسبت به معرفي پيام آوران انصرافي يا عودتي به يگان ارشد جهت بكارگيري

وادامه خدمت اقدام نمايد.

10- كاهش خدمت دوره ضرورت شامل سربازان مامور (به دليل حضور در يگان رزمي )نميشود بلكه مي بايست

به طور كامل 20 ماه خدمت نمايند وسپس كارت پايان خدمت تحويل شود .

11-پيام آوران كه بنا به دلايلي بيمار ميباشند وبه كمسيون پزشكي (بدوي يا عالي) سپاه معرفي مي شوند ماداميكه

دراختيار كمسيون هاي فوق هستند غيبت تعلق نمي گيرد و جزو خدمت هم محاسبه نمي گردد بلكه خلا خدمتي

محسوب شده ودرپايان خدمت ضرورت بايستي مدت خلا راجبران نمايند.

تذكر: افرادفوق اگر توسط كمسيون پزشكي معافيت موقت يااستراحت پزشكي دريافت نمايند به استنادماده 26 آيين

نامه معاينه ومعافيت مشمولان خدمت وظيفه عمومي اين مدت جزو خدمت محاسبه مي گردد.

12- به پيام آوراني كه در حال گذراندن اضافه خدمت هستند حقوق و مزايا تعلق ميگيرد (توسط سازمان بكارگيرنده

پرداخت ميشود )همچنين اگردرمدت اضافه خدمت دچار حادثه شوند ضمن تكميل پرونده به كمسيون 134 ايثارگران

نزسا معرفي خواهند شد.

13- انتقال پيام آوران درسازمان ها ازاستاني به استان ديگر درصورت موافقت سازمان مركزي بلامانع است وبايستي

ابتداسرباز باتسويه حساب كامل و معرفي نامه رسمي به يگان ارشد محل نگهداري پرونده مراجعه نمايند ويگان ارشد

كليه سوابق كارگزيني وي رابه يگان ارشد محل نگهداري پرونده دراستان جديد محل خدمت ارسال تااز آن طريق به

اداره كل استان مربوطه جهت ادامه خدمت معرفي گردد. انتقال به خارج از سازمان محل خدمت ممنوع مي باشد .

14- سازمان به كارگيرنده مي بايست گزارش غيبت وترك خدمت بالاي 15 روز را به يگان هاي ارشد اعلام نمايند

وتازمان رسيدگي ومعرفي مجددسرباز خاطي مجاز به بكارگيري وي نمي باشد.

15- سازمان به كارگيرنده مجازاست غيبت هاي كمتر از15روز راشخصا بررسي نمايندوبه هنگام اعلام گزارش هر6

ماه و...مراتب تخلف ونوع ومدت اضافه خدمت درنظر گرفته شده راهمراه باحكم ابلاغ تنبيه جهت درج درپرونده

ارسال نمايد.

16- برابر آيين نامه انضباطي نيروهاسي مسلح به ازاي هرروز غيبت درزمان صلح 2روز اضافه خدمت منظور گرديده

وكليه ابلاغات قبلي ملغي اعلام مي گردد وتا اطلاع ثانوي تصميم گيري درمورد غيبت هاي كمتراز15روزبه مديران

سازمان به كارگيرنده سپرده مي شود .

 

تذكر: فردغايب مدتي راكه درمحل خدمت حضور نداشته بايستي جبران خلا خدمتي نمايد مثلا فردي كه 10 روز غيبت نموده است بايستي جمعا 30روزخدمت نمايد (20روزاضافه خدمت و10روز خلاخدمتي)

17- سربازان مامور به وزارتخانه ها و...از نظر حقوق ومزايا تابع مقررات ابلاغي نيروهاي مسلح بوده كه همه ساله درابتداي سال توسط مديريت وظيفه واحتياط ابلاغ خواهد شد .

18- سازمان به كارگيرنده مجاز نمي باشد براي سربازان مامور كه به نحوي ازخدمت معاف يادر دانشگاه پذيرفته مي شوند گواهي صادر نموده و به مراكز انتظامي معرفي نمايندودرصورت مشاهده سپاه هيچگونه تعهدي نسبت به عواقب

بعدي عدم مراجعه به موقع آنان جهت دريافت معرفي نامه به ناجا رانخواهند پذيرفت.

19- هيچ يك ازسازمان هاي به كارگيرنده مجاز نمي باشد پس از انقضاي خدمت سربازي 20 ماه (بااعمال اضافه خدمت)

سرباز مامور رانگهدارندعواقب ناشي ازنگهداشتن سرباز به عهده به كار گيرنده مي باشد.

20- هيچ يك از سازمان هاي به كارگيرنده مجاز نمي باشند با نوجه به مراجعه اوليه سربازان مامور به يگان هاي ارشد برگ سبزآموزشي وحكم درجه وساير مدارك رااز آنان دريافت نمايند بلكه مي بايست آنها رابه يگانهاي ارشد شخصا

تحويل دهندوبادريافت معرفينامه جهت ادامه خدمت مراجعه نمايند.

21- اعطا مرخصي تشويقي به سربازان مامور حداكثر در طول سال باتوجه به حدود اختيارات مديران دستگاه اجرايي

برابر آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح حداكثر 22روز مي باشد. كه تااطلاع ثانوي به مديران محترم سازمان هاي به

كارگيرنده تفويض اختيارميگردد.

22- مرخصي استحقاقي سربازان مامور ماهيانه (5/2روز)مي باشدومدت فوق از زمان حضور درسازمان به كارگيرنده

مبنا محاسبه مي باشد.

 

مدارك لازم جهت صدوركارت پايان خدمت

1-    شش قطعه عكس 3*2 با مشخصات ذيل

الف- عكس رنگي بازمينه قرمز (ساده وروشن)ويا سياه وسفيد بازمينه روشن (كامپيوتري وروتوش نباشدبدون عينك)

ب- عكس رنگي بالباس نظامي ساده خاكي بدون درجه وهيچ نوع علامت وبراي افرادي كه حكم درجه دارندبانصب درجه عكس گرفته شود .

كساني كه داراي درجه رزم آور سوم يارزم داريكم مي باشندفقط درجه روي بازوي چپ مشخص وعكس تمام رخ باشد.

ج- برگ سينه مشخص ولباس زيرپيدانباشد.

د- محاسن متوسط به طوري كه درعكس مشخص باشد-سبيل وريش هم اندازه باشد)

ه-موي سربراي افراد بامدرك تحصيلي بالاي ديپلم ويا با درجه رزم آور سوم به بالادر حد متعارف وشانه خور باشد.

 

2-فتوكپي صفحه اول .آخرشناسنامه هركدام 2برگ

3- مشخص نمودن گروه خوني(كپي كارت خون)

گواهي اتمام دوره ضرورت ازوزارتخانه مربوطه ويا نامه جهت تكميل پرونده ازسازمان ياوزارتخانه مربوطه

لازم به ذكر است مدارك فوق بايستي توسط شخص تحويل دايره وظيفه مامورين مركز عمليات نيروي انساني

نزسا شود.

 

كمسيون 134 :

به استنادنامه شماره17245/27/1/40/ز مورخ 10/12/79 معاونت نيروي انساني نزسا مدارك مورد نياز كمسيون 134

رابه شرح ذيل اعلام كرده است .

لازم به ذكراست كه كمسيون مذكور مسئول برقراري حقوق ومستمري براي سربازاني است كه دچار حادثه شوندو

قادربه ادامه خدمت نباشند ويا فوت نمايند . دانشگاه علوم پزشكي به كارگيرنده پيام آور مي بايستي حداكثر 2هفته

پس از حادثه نسبت به ارسال مدارك ذيل به محل نگهداري پرونده (يگان ارشد)اقدام نمايد.

1-    نامه رسمي عالي ترين مقام محل خدمت مبني چگونگي وتاييد فوت

2-    كليه مدارك پزشكي وباليني در صورت كپي بودن توسط مرجع صادركننده برابراصل شده باشد.

3-    معاينه جسدتوسط پزشكي قانوني

4-    راي دادگا ه(درصورت صدور)

5-    حكم ماموريت (درصورتي كه درحين ماموريت باشد)

6-    برگ مرخصي (درصورتي كه درحين ماموريت باشد)

7-    نشاني دقيق محل سكونت وتلفن

8-    كپي صفحه اول وآخر شناسنامه كه مهر فوت توسط ثبت احوال زده شده باشد .

9-    كپي فيش بيمه واريزي به سازمان بيمه وبازنشستگي سپاه كه برابر اصل شده باشد

10-كپي حكم حقوقي كه برابراصل شده است

11- كروكي محل حادثه به تاييد حوزه انتظامي يا پليس

 

قبول شدگان دانشگاه :

به استناد نامه شماره14251/27/1/40/ز مورخ 26/9/79 معاونت نيروي انساني نزسا به منظور ترخيص از

خدمت مشمولاني كه درمقاطع بالاتر دردانشگاه پذيرفته مي شوندرهنمودذيل ارائه شده است :

1-    قبل ازاعزام به مراكزآموزشي كپي دفترچه آماده به خدمت راتهيه نمايند ودرصورت قبولي به حوزه ارائه

نمايند.

 

2-    مراكز آموزشي نسبت به ترخيص اين مشمولين اقدام وبه يگانهاي ارشد استان مربوطه معرفي نمايند.

3-    كليه يگانهاي ارشد پس از معرفي وارائه تسويه حساب از ادارات كل نسبت به ترخيص و معرفي به

حوزه صادركننده دفترچه اقدام نمايند .

4-    ادارات كل استان ها مجاز نمي باشند مستقيما باحوزه صادركننده دفترچه مكاتبه نمايند وافرادرابراي ادامه 

تحصيل معرفي نمايند.

5-    يگان هاي ارشد درصورتي كه پرونده افرادراوصول نكرده باشند مي توانند با معرفي ادارات كل نسبت به

ترخيص اقدام وبعدا دفترچه هاي اعزام آنها راازاين مركز درخواست نمايند.

 

دستورالعمل كمك به حقوق كاركنان وظيفه معيل ومتكفل

درسال 82 براي حق تاهل 89600 ريال وبراي هريك از افراد تحت تكفل ( حداكثر تاسقف 3نفر )مبلغ 17920

ريال درنظرگرفته شده است عائله تحت تكفل موضوع اين دستورالعمل حسب مورد عبارتند از همسر فرزند پدر

مادر خواهر وبرادر صغير

ابلاغيه دستورالعمل فوق به شماره10625/12/4/ز مورخ 25/9/82 به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال گرديده

است.

 

نحوه محاسبه وواريزكسور بيمه وبازنشستگي سربازان مامور ازسپاه

به استناد نامه شماره 41939/27/1/4/ز مورخ 24/8/81 نيروي انساني نزسا نحوه محاسبه وواريز كسور بيمه وبازنشستگي سربازان مامور ازسپاه به ترتيب ذيل خواهدبود.

 

الف- كسور بازنشستگي (از 1/1/79 به بعد)

9% حقوق ومزاياي كسور + اولين افزايش در اولين ماه افزايش (به عنوان سهم فرد) و 5/13% حقوق ومزاياي

مبناي كسور به عنوان سهم كارفرما (محل ماموريت)

جمع مبالغ فوق بايد هرماه به حساب جاري 66684بانك سپه شهيد كلاهدوز (819)به نام صندوق بازنشستگي

سپاه واريز واصل سند واريزي براي سازمان بيمه وبازنشستگي سپاه ارسال گردد.

 

ب- كسور بيمه:

1% حقوق مبناي كسور (به عنوان سهم فرد) +2% حقوق مبناي كسور (به عنوان سهم كارفرما)

حمع مبالغ فوق بايد هر ماه به حساب جاري 888 بانك سپه شهيدكلاهدوز (819) به نام صندوق بيمه سپاه

واريز واصل برگه يا سند واريزي براي سازمان بيمه وبازنشستگي سپاه ارسال شود.

 

توضيح اينكه ليست سربازان مامور وچك سند يا برگه واريزي فقط براي آدرس ذيل ارسال گردد.

تهران خيابان دماوند نرسيده به چهارراه خاقاني خيابان شهيدحدادي بن بست كبير شماره پستي

16478 سازمان بيمه وبازنشستگي سپاه معاونت امور ايثارگران ومنفصلان مديريت محاسبات فني وانتقال

سابقه دستورالعمل جديد غيبت سربازان مامور ازتاريخ 6/3/ 83 قابل اجرا مي باشد.

به استناد نامه شماره 1710/12/4/ز مورخ 7/3/83 نيروي زميني سپاه دستورالعمل جديد نحوه برخورد باسربازان

غايب مامور از تاريخ 2/6/83 به ترتيب ذيل مي باشد :

كاركنان وظيفه در زمان صلح هرگاه شخصا خودرامعرفي و مشغول خدمت شوند چنانچه براي اولين بار حداكثر

60روز غيبت نمايند بدون ارجاع پرونده به مراجع قضايي درمقابل هرروزغيبت يا فرار 2روز به خدمت دوره ضرورت اضافه مي شود (اين اضافه خدمت بيش از3ماه نخواهد بود ) چنانچه پس ازمدت يادشده (حداكثر60

روز) خودرامعرفي ننمايد ياسابقه فرارداشته باشند از طريق يگان ارشد به دادسراي نظامي استان محل خدمت

معرفي خواهند شد تا با ارائه معرفي نامه از دادسراي نظامي جهت ادامه خدمت باهماهنگي يگان ارشد بكارگيري

گردند .

 

ماده 70-عذرهاي موجه

1-    بيماري مانع ازحضور باتاييد بهداري يگان ارشداستان محل خدمت

2-    درتوقيف يا حبس بودن

3-    ابتلا به حوادث بزرگ مانندسيل حريق زلزله

4-    فوت همسر پدرمادر فرزند برادرخواهر (درصورتيكه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد )وهمچنين بيماري

سخت يكي ازآنان (درصورتيكه مراقب ديگري نباشد وبه مراقبت وي نياز باشد)

 

آنچه كه بايد يك سربازمامور بداند :

به استنادنامه شماره1596/12/4/ز مورخ 3/3/83 نيروي زميني سپاه لازم است اطلاعات ذيل دراختيار سربازان مامور

قرار گيرد:

1-    مراجعه اوليه پس از پايان آموزش رزم مقدماتي به يگان ارشد جهت دريافت معرفي نامه انفرادي يا جمعي براي

سازمان بكارگيرنده .

2-    ارائه گزارش كار حداكثر هر6ماه يكبار به يگان ارشد بصورت انفرادي توسط سازمان بكارگيرنده.

3-    سربازان مامور ضمن رعايت نظم وانضباط درمحل كار درصورتيكه درزمان صلح غيبت نمايند وغيبت هاي آنها

كمتراز16 ( 15روزتمام)روزباشد به ازاي هر روز 2روز اضافه خدمت منظور مي گردد(مدت خلا خدمتي را ميبايست

جبران خدمت نمايد )

 

4-    درصورتيكه سربازان مامور درزمان صلح بيش از 15 روز غيبت نمايند وعذرموجهي نداشته باشند فراري

محسوب مي گردند كه به ترتيب ذيل با آنها برخورد مي گردد :

1و4 چنانچه براي بار اول حداكثر 60 روز غيبت نمايند بدون ارجاع پرونده به مراجع قضايي درمقابل هر

 روز غيبت يا فرار 2روزبه خدمت دوره اضافه مي شود (اين اضافه خدمت بيش از 3ماه نخواهد بود )

2.4 چنانچه پس ازمدت يادشده (حداكثر 60روز) خودرامعرفي ننمايد ياسابقه فرار داشته باشد ازطريق يگان

ارشد به دادسراي نظامي محل خدمت معرفي خواهد شد .

 

عذرهاي موجه عبارتند از :

الف- بيماري مانع از حضور باتاييد بهداري يگان ارشد محل خدمت

ب فوت همسرپدر مادر فرزند برادريا خواهر (درزمانيكه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد )وهمچنين

بيماري سخت يكي ازآنها (درصورتيكه مراقب وي نياز باشد)

ج- ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق سيل زلزله

د- درتوقيف ياحبس بودن

 

تذكر: چنانچه هر يك ازحوادث مذكور دربندهاي الف-ب- ج واقع شود بايد دراولين فرصت ممكن مراتب را

به سازمان بكارگيرنده اطلاع داده وحسب مورد مرخصي استيلاجي يا استحقاقي اخذ نمايد .

5-    مرخصي هاي استيلاجي چنانچه بيش از 3روزباشددر صورت بستري نشدن حداكثر پس از 48 ساعت ودر

صورتيكه بيماري وي منجربه بستري شدن يا عمل جراحي گردد حداكثر 72 ساعت پس از ترخيص يايستي به

تاييد بهداري يگان ارشد رسيده باشد .

6-    عودت سربازان مامور به يگان ارشد جهت ادامه خدمت زماني ممكن است است كه حداقل 6ماه از خدمت

وي باقي مانده باشد .

7-    چهار ماه از اتمام خدمت سربازي شخصا براي تكميل پرونده همراه بامعرفي نامه از سازمان بكارگيرنده به

يگان ارشد مراجعه تا روز اتمام خدمت كارت پايان خدمت خود را با معرفي نامه مبني بر اتمام خدمت سربازي

دريافت داريد.

8-    خروج از كشور سربازان مامور تابع قوانين حفا ظت اطلاعات سپاه (حراست) مي باشد كه حتما مي بايست

با معرفي نامه حراست ومعرفي نامه عالي ترين مقام سازمان بكارگيرنده همراه باسند مالكيت (ملكي كه دررهن

بانك نباشد )ارائه نمايد .

 

 

 

9 موي سربازان مامور همانند ساير سربازان داخل سپاه همواره بايستي كوتاه باشد .ضمنا كوتاه بودن شارب

ومحاسن نيز در حد مسائل شرعي رعايت شود . توضيح اينكه مراجعه به يگان ارشد بالباس شخصي بلامانع

بوده منوط به اينكه نوع لباس موجبات خدشه به حيثيت سپاه يا فرد را فراهم ننمايد .

10- رداخت هزينه يا ارائه خدمات درماني پس از پايان آموزش نظامي بعهده سازمان بكارگيرنده ميباشد .

(به استناد ماده 176 قانون برنامه سوم توسعه و.... ماده 10 تبصره )

11-براي گرفتن هرگونه گواهي عضويت براي ادارات راهنمايي ورانندگي ثبت اسناد واملاك و ساير ادارات

مي بايست بامعرفي نامه سازمان بكارگيرنده ويك قطعه عكس نظامي به يگان ارشد مراجعه نمايد .

12- كسرخدمت به كليه سربازان مامور تعلق مي گيرد (باتوجه به شرايط جذب دربدو خدمت توسط سازمان

بكارگيرنده)

1و12- كسر خدمت اوليه سربازي بايستي توسط ناجا درپشت دفترچه اعزام قيد شده باشد يا نامه رسمي جداگانه

بدهد .

2و12- كسر خدمت بسيجي بايستي باسير مراحل اداري به تاييد نيروي مقاومت بسيج برسد .

3و12- مدت خدمت نظام وظيفه براي كليه سربازان مامور درتمام نقاط كشور 20 ماه تمام مي باشد .

13- سازمان بكارگيرنده موظف است كليه كسورات قانوني اعم ازبيمه عمر وحوادث وبازنشستگي را به شماره

حساب هاي مربوطه هر ماه واريز نمايد واصل فيش ها رابه سابوب ويگان ارشد ارسال نمايد .

14- مرخصي سربازان نيروهاي مسلح ومراكز دولتي كه درمناطق بد آب وهوا خدمت مي كنند سالانه 45 روز

ودرساير مناطق 30روز مي باشد .

15- درصورتيكه سربازان مامور دردانشگاه قبول شوند باارائه معرفي نامه ازناجا محل صدور دفترچه اعزام به

يگان ارشد جهت ترخيص مراجعه نمايند وراسا نبايستي بدون تسويه حساب ومعرفي نامه يگان ارشد ادامه

تحصيل دهند .

16- جلساتي كه درطول سال براي سربازان مامور يا نمايندگان ادارات و.... پيش بيني مي گردد باتوجه به

مقدورات درجهت هماهنگي وتبادل نظر بيشتر بايستي حضور فعال داشته باشند.

17- پرداخت حقوق و....پس از پايان آموزش رزم مقدماتي به عهده سازمان بكارگيرنده مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

بكارگيري سربازان پس از پايان آموزش رزم مقدماتي وتشكيل پرونده اوليه دريگان ارشد استان محل خدمت

قبل از بكارگيري ودريافت معرفي نامه براي ادامه خدمت دردستگاه مربوطه :

1-    ازآنجايي كه بكارگيري سرباز بدون طي آموزش نظامي برابر ابلاغ ستاد كل ممنوع مي باشد . لذا كليه

سربازان مامور حداكثر 48 ساعت پس از پايان آموزش رزم مقدماتي جهت تشكيل پرونده شخصا به يگان

ارشد مراجعه ومدارك زير را به استناد ابلاغيه شماره 1528/4/40/س مورخ 16/6/85 ستاد مشترك سپاه

تحويل دهند :

·        - عكس نظامي 3*2 با درجه ابلاغي توسط آموزشگاه و با رعايت شرايطي مانند (بدون روتوش رنگي

بازمينه قرمز فاقد عينك (2قطعه) با لباس نظامي ساده بدون برگ سينه بوده ورايانه اي نباشد ومشخصات

فردي پشت آن قيد شده باشد )

·        - موي سر درحد متعارف حداكثر نمره 20 باشد .

·        - محاسن با رعايت عرف شرعي كوتاه شده وشارب نيز روي لب نباشد .

·        - فتوكپي تمام صفحات شناسنامه هركدام به تعداد يك برگ .

·        اصل يا تصوير كارت گروه خون كه توسط آزمايشگاه يا پزشك تاييد شده باشد .

·        اصل برگ سبز آموزش

·        اصل حكم درجه

·        ساير مدارك دريافتي از آموزشگاه و....

·        اصل يا تصويرفيش حقوقي اولين ماه پس از آموزش رزم مقدماتي سپاه ودستگاه بكارگيرنده ( بعدا

توسط نماينده دستگاه بكارگيرنده تحويل دهد وساير مدارك مربوطه تحويلي از آموزشگاه )

تبصره : پس از دريافت مدارك مربوطه يگان ارشد ايجادي وفرم انصار كارت و... ساير اقدامات ستادي را

انجام داده وسپس اقدام به صدور معرفي نامه انفرادي نمايد . ( پيوست به شماره 8 )

2 دستگاه بكارگيرنده مي بايست حداكثر 48 ساعت پس از بكارگيري گزارش شروع بكارافراد را كتبا به

ارشد استان محل خدمت اعلام نمايد . ( پيوست به شماره 9 )

3 دستگاه بكارگيرنده مي بايست پس از اشتغال سرباز هر 6 ماه يكبار به يگان ارشد بصورت انفرادي با

قيد مشخصات كامل فردي گزارشكار را ارسال نمايد . لذا رعايت مراتب زير توسط يگان ارشد الزامي .

ميباشد ودر بازرسي ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. ( پيوست به شماره 10 )

4 بكارگيري كاركنان وظيفه در تخصص اصلي آنان الزامي مي باشد .چنانچه در بازرسي ها مشاهده

شود ويا گزارشي واصل گردد كه مشمولان واگذاري در تخصص اصلي خود بكارگرفته نشده واين

موضوع تاييد گردد مجوز صادره لغو وازسوي ستاد كل يا دفتر عمومي از سهميه سازمان بكارگيرنده

كسر خواهد شد

 

5 حفظ كرامت ومنزلت اجتماعي كاركنان وظيفه وتقويت روحيه مسئوليت پذيري واخوت وبرادري در آنان

6 رفتار با آنها برابر مقررات انضباطي پيش بيني شده در دستورالعمل ابلاغي مربوط گذشت از خطاهاي جزيي

واستفاده از روش هاي ارشادي در خصوص آنان .

7 كاركنان وظيفه تابع مقررات دستگاه هاي بكارگيرنده بوده وازنظر ساعات خدمت همانند ساير كاركنان دستگاه

محل خدمت مي باشند .

8- برابر ابلاغ ستاد كل صدور هرگونه معرفي نامه براي كاركنان وظيفه مامور جهت ارائه براي ثبت نام ويا ادامه تحصيل دردانشگاه راهنمايي ورانندگي وظيفه عمومي وساير ادارات خارج از دستگاه بكارگيرنده ممنوع مي باشد

لذا بنا به درخواست فرد بايگان ارشد مكاتبه ( معرفي نامه عكس دار به همراه يك قطعه عكس نظامي ) تاگواهي

مورد درخواست صادرگردد . (پيوست به شماره 11 )

9- دستگاههاي بكارگيرنده تازماني كه يگان ارشد درجه مصوب سرباز را اعلام ننموده مي بايست معادل حقوق

ساير سربازان هم پايه تحصيلاتي راپرداخت نمايد.

10- عقد هرگونه قرارداد پيمانكاري ومالي با كاركنان وظيفه در دوران خدمت سربازي ممنوع مي باشد .

11- ازارسال هرگونه گزارش كار وسوابق بيمه حكم كارگزيني و.... به معاونت نيروي انساني نزسا خودداري

گردد وبه جهت رفع ابهام هرگونه مدارك وسوالات تخصصي را به يگان ارشد ارسال ويا استعلام نمايد ودر

صورت ابهام با هماهنگي پاسخ لازم اعلام شود .

12- درصورتيكه سرباز مامور درحين خدمت دچار حادثه يا سانحه شود سازمان بكارگيرنده حداكثر 48 ساعت

بعد از وقوع حادثه نسبت به اعلام گزارش حادثه اقدام نموده ومدارك لازم را حداكثر يكماه از تاريخ حادثه پس از

دريافت مدارك لازم پرونده فرد را جهت طرح در كمسيون 134 ايثارگران نيروي زميني سپاه تحويل يگان ارشد

استان محل خدمت داده تا بعد از صدور راي صادره با توجه به متن راي نسبت به برقراري مستمري ويا پرداخت

بيمه عمر وحوادث وهزينه كفن ودفن در چهارچوب ضوابط اقدام لازم انجام گيرد .

 

مدارك مورد نياز سربازان مامور حادثه ديده (مصدوم يا متوفي و...) كه به شرح ذيل مي باشد :

*- تكميل فرم گزارش حادثه (پيوست شماره 12)

*- مدارك پزشكي باليني براي مصدومين ويا گواهي فوت از ثبت احوال (حسب مورد )

*- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه مصدوم يا متوفي (حسب مورد)

*- كروكي پليس راه در صورت فوت

*- حكم ماموريت يا مرخصي (حسب مورد )

*- راي صادره دادگاه درصورت فوت

*- جوازدفن پزشكي قانوني

 

*- حكم كارگزيني دستگاه بكارگيرنده

*- تصوير فيش حقوقي سپاه وساير مدارك مورد نياز

*- فرم كسورات قانوني آخرين ماه خدمت كه حادثه رخ داده است .

13- براي تشخيص فوت يا نقص عضو درحين انجام وظيفه يا به سبب آن برابر ماده 134 قانون ومقررات

استخدامي سپاه كمسيوني تشكيل مي گردد .

14- چنانچه نظر كمسيون مندرج درماده فوق الذكر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اعتراض يكي از وراث

شهدا يا متوفي و... قرارگيرد صدور راي نهايي برعهده كمسيون تجديد نظر برابر ماده 135همان قانون خواهد

بود .

15- ميزان حقوق وظيفه وحقوق مستمري بگيران پرسنل كه برابر ماده134 وطبق تشخيص مرجع پيش بيني

شده درماده 134 قانون درحين انجام يا به سبب آن معلول يافوت مي شوند به شرح ذيرتعيين مي گردد:

ضمنا درموردسربازان وظيفه حقوقي معادل ماهانه پرسنل همطراز كادر ثابت كه حداقل آن معادل حقوق ماهانه

كادر بادرجه رزم آور سومي مي باشد .

16- درصورتيكه سرباز فوت عادي نمايد موارد فوت درحين انجام وظيفه يا به سبب آن غير ازموارد مذكور در

ماده 120 قانون استخدامي سپاه به شرح زير است :

*- فوت درمحل خدمت وهمچنين درحال رفت وبرگشت يا خارج از محل خدمت درارتباط با ماموريت .

*- فوت در طول ماموريت ازلحظه ابلاغ تاخاتمه ماموريت بيمار شذه ويا در اثرحوادث ومصدوم ومجروح

گرديده وبعدا فوت شوند .

*- فوت دراثر بيماري هاي ناشي ازموقعيت ياشرايط خاص خدمتي .

*- تبصره: فوت درغير موارد مذكور دراين بند وماده 120 قانون استخدامي سپاه فوق عادي محسوب مي گردد.

17- براي تشخيص فوت درحين خدمت انجام وظيفه يابه سبب آن يافوت عادي درنيروهاي وسازمان هاي

مربوطه كمسيوني برابر ماده 134 قانون استخدامي تشكيل خواهد شد.

18- چنانچه نظر كمسيون مندرج درماده فوق الذكر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اعتراض يكي از وراث شهدا

يامتوفي و... قرار گيرد صدور راي نهائي برعهده كمسيون تجديدنظر برابر ماده135 همان قانون خواهد بود .

19- ميزان حقوق وظيفه وحقوق مستمري بگيران پرسنلي كه برطبق مرجع پيش بيني شده درماده 177 قانون بطور

معمول يا فوت مي شوند معادل نه دهم حقوق ماهانه پرسنل همطراز كادرثابت قابل پرداخت است .

*- از نحوه بكارگيري و انجام وظيفه كاركنان وظيفه واگذاري به سازمان بكارگيرنده توسط ستادكل دفترعمومي

نزسا يگان ارشد با هماهنگي قبلي ويا بصورت غيرمترقبه ( باارائه كارت شناسائي معتبر) بازديد بعمل خواهد آ

ودستگاه مربوطه مي بايست نسبت به تهيه بليط يا پيش بيني وتامين وسيله نقليه و.... اقدام نمايد .

*- درصورت فراخوان كاركنان وظيفه شاغل دردستگاه بكار گيرنده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ماموريت

 

سربازان مامور لغو وسريعا به يگان ارشد استان محل خدمت كتبا معرفي شوند.

 

نحوه دريافت لغو امريه وچگونگي نقل وانتقال سربازان مامور توسط دستگاه بكارگيرنده :

1-    نظر به اينكه يگان ارشد تحت هيچ شرايطي سربازان عودتي يا انصرافي و... كاركنان وظيفه اعاده شده از سوي

دستگاه بكارگيرنده را پذيرش نخواهند كرد وممنوع مي باشد .لذا قبل از اخذ لغو امريه هاي صادره از معرفي سرباز

خودداري شود بديهي است تادريافت پاسخ كتبي ازستاد كل يادفترعمومي كاركنان وظيفه مذكور جمعي دستگاه بكار

گيرنده بوده ومسئوليت وانجام كليه امور آنان بر عهده دستگاه بكارگيرنده مي باشد .

( پيوست به شماره 13 )

2-    نقل وانتقال سربازان مامور ازاستاني به استان ديگر ممنوع مي باشد. مگربامجوز عاليترين مقام در دستگاه ودريافت

مجوز ازدفترعمومي ياستادكل وارائه ان به اين نيرو وابلاغ به يگان ارشد وانتقال پرونده به يگان ارشد استان محل خدمت جديد بايستي توسط سرباز انجام گيرد بلامانع است وهيج دستگاهي مجاز نيست بدون اطلاع يگان ارشد قبلي

نسبت به انتقال سرباز اقدام نمايد .

3-    نقل وانتقال درداخل استان باهماهنگي مسئولين مربوطه ويگان ارشد محل خدمت قبلي بلامانع مي باشد . و نياز به ارائه مجوز اين نيرو نخواهدبود مانند پيام آوران بهداشت كه بر حسب نياز شبكه هاي بهداشت با هماهنگي مقام مسئول دراستان ياوزارتخانه جابجا مي شوند وساير سربازان داراي امريه بايستي از استاني به استان ديگر

مجوز مبادي ذيربط را حسب مورد صدورامريه ارائه دهند .

4-    نقل وانتقال سربازان سازندگي درهر دوحالت ممنوع بوده درصورت ضرورت مي بايستي مجوز لازم رااز ستادكل

يا دفتر عمومي دريافت نمايند .

5-    سربازان متاهل ازشرايط فوق مستثني هستند درهر مقطع ازخدمت پس ازارائه مداركي دال برمتاهل شدن مجاز به

نقل وانتقال براي يكبار خواهند بود . اما دستگاه بكارگيرنده مي بايستي دراسرع وقت مجوز لازم رااز يا ستاد كل دفتر

عمومي رادريافت نمايند وبه نزسا ويا يگان ارشد ارسال شود .

تبصره : درصورتي كه كمتراز4 ماه از خدمت باقي مانده باشد ومدارك لازم هم براي صدور كارت پايان خدمت به مركز ارسال شده است سرباز باقيمانده خدمت سربازي را بصورت مامور  با هماهنگي يگان ارشد قبلي جهت ادامه

خدمت دردستگاه مربوطه به يگان ارشد استان محل خدمت جديد معرفي شود.

6-    كاركنان وظيفه بايستي درمحل مصوب خدمت نمايند وهر گونه جابجايي ياانتقال وعودت وانصراف ازادامه

خدمت ويااعتراض به محل خدمت تعيين شده با انجام مكاتبه وذكر دلايل ومستندات وهماهنگي كتبي ودريا

مجوز لازم مبني برلغو امريه ازدفتر عمومي ستاد كل را به يگان ارشد جهت ادامه خدمت مشروط بر اينكه از

خدمت سرباز 6 ماه باقي مانده باشد بلامانع است .

7-    چنانچه لغو امريه كاركنان بدلايلي قانوني باشد بادرخواست سازمان نيروي جايگزين اختصاص داده خواهد

شد . مشروط به اينكه حداقل 9 ماه از خدمت فرد ترخيص شده باقي مانده باشد .

8-    انتقال ويا مامور نمودن سرباز كه براي دستگاه خاصي امريه صادرشده باشد به هر طريقي ممكن به خارج از

دستگاه بكارگيرنده ممنوع مي باشد .

9-    چنانچه لغوامريه سربازان به دلايل قانوني مانند قبولي دانشگاه معافيت هاي قانوني (پزشكي ايثارگران كفالت-

استخدام درنيروهاي مسلح- عفورهبري و...) باشد باارسال مدارك مربوطه نسبت به تامين جايگزين از سوي ستادكل

يا دفترعمومي اقدام گردد.

10-سربازاني كه لغو امريه مي شوند مي بايست به تناسب مانده خدمت حق لباس ساليانه توسط دستگاه بكارگيرنده

قبل ازمعرفي به يگان ارشد پرداخت شود.

11-فقط سربازان معلمي كه دروسط دوره آموزش نظامي توسط وزارتخانه مربوطه به نزسا به دليل عدم تائيد صلاحيت از سوي گزينش سازمان آموزش و پرورش استانها اعلام قبولي نشده باشند نياز به مجوز لغو امريه از

ستادكل نخواهدبود وتوسط مراكز آموزش بعنوان سهميه نزسا با هماهنگي به عمل آمده با اين نيرو سازماندهي

خواهند شد ولي همين سربازان بعد از پايان آموزش ودريافت معرفي نامه اتمام دوره آموزش نظامي از آموزشگاه

بايستي مجوز لغو امريه ازستادكل يا....راارائه مجوز دراختيار سازمان مربوطه خواهند بود.

12-مابقي سربازان مامور درحين دوره يابعد ازاتمام آموزش الزاما مي بايستي مجوز لغو امريه از مبادي صادر كننده

راارائه نمايند وبعدازابلاغ نزسا اقدام لازم بعمل آيد.

 

نحوه خروج از كشور براي زيارت عتبات عاليات دركربلا سوريه وحج عمره وتمتع :

1-    خروج ازكشور سربازان مامور تابع قوانين حفاظت اطلاعات سپاه (حراست) مي باشد كه مي بايست مدارك

مورد نياز جهت دريافت معرفي نامه براي اداره گذرنامه ناجا :

*- ارائه موافقت نامه عاليترين مقام دردستگاه بكارگيرنده دراستان محل خدمت .

*- ارائه موافقت حراست دستگاه بكارگيرنده دراستان محل خدمت .

*- به هنگام مراجعه به يگان ارشد مالكيت معتبر كه متعلق به خودش ودر رهن بانك نباشد وبه همراه داشته باشد

(( پس از تحويل سند مالكيت مدرك معتبر ازيگان ارشد دريافت نمايد ))

ضمنا درصورتي كه صاحب سند به هردليل نتواند حضور يابد اعلام رضايت نامه ازدفتر خانه ثبت واسناد رسيده

كفايت مي كند .

*- حضورسرباز متقاضي دريافت گذرنامه براي خروج از كشور الزامي است .

توضيح اينكه يگان ارشد پس ازدريافت سند ( درحفظ ونگهداري آن كوشا باشد وازدسترسي افراد غير مجاز به آن

جداخودداري گردد ) مدارك سرباز راهمانند ساير سربازان شاغل دريگان به حفاظت اطلاعات رده جهت انجام سير

اداري همراه بامعرفي نامه وارسال نامه حراست دستگاه بكارگيرنده اقدام نمايد

.

*- شرايط اعزام به خارج ازكشور :

1- سفرهاي زيارتي كشورسوريه

2- عتبات عاليات

 

3- حج عمره وتمتع

4- بيماري اعضا درجه يك كه سرپرست ديگري نداشته باشند باتاييد مراجع قانوني ميباشد درصورتيكه هر يك

از مشمولين قصد خروج از كشور رادارند وپس از سير مراحل اداري اعلام شده شخصا بامعرفي نامه به يگان

ارشد مراجعه وپس از اخذ مجوز خروج از كشور آنان اقدامات يعدي را بعمل آورد . ( پيوست شماره 14)

5- سربازان مامور نمي توانند به جهت شركت درمسابقات ورزشي به خارج از كشور سفرنمايند درصورت

لزوم بايستي نسبت به تغيير محل خدمت با هماهنگي ستادكل ويا دفتر عمومي تحت عنوان سرباز قهرمان به

سازمان تربيت بدني مامور شوند وسپس به مسابقات ورزشي اعزام گرددوبعد ازابلاغ ستادكل واگر سرباز در

ساير استانها خدمت ميكنند بايستي كليه سوابق به مركز عمليات نزسا منتقل گردد .

 

نحوه ارائه كسر خدمت اوليه سربازي (درنيروهاي مسلح ) يابسيجي ارائه شده وچگونگي اعمال آن دركارت

پايان خدمت ومدت خدمت سربازي سربازان مامور :

1-كسرخدمت به كليه سربازان مامور تعلق مي گيرد لذا كاركنان وظيفه كه سابقه خدمت دربسيج دارند جهت

استفاده ازكسر خدمت تاييديه لازم رااز نيروي مقاومت بسيج با سير مراحل اداري ازتهران بزرگراه بسيج (افسريه)

مركز عمليات نيروي انساني نيروي مقاومت بسيج اخذ واز طريق يگان ارشد به دستگاه بكارگيرنده كتبا اعلام شود

با توجه به شرايط جذب دربدو پذيرش وتعهد سربازان به دستگاه بكارگيرنده اقدام مي گردد(پيوست شماره 15)

2-    اگرسربازي مدعي باشد كه كسر خدمت اوليه سربازي باشد درصورت عدم ثبت دربرگ اعزام توسط وظيفه

عمومي يگان ارشد از وظيفه عمومي استعلام كتبي نموده وپس ازتائيد به سازمان بكارگيرنده كتبا ابلاغ گردد .

( پيوست شماره 16 )

3-    سربازان به دستگاه بكارگيرنده دربدو پذيرش تعهد سپرده اند وكسر خدمت ارائه ميدهند ميبايست به تعهد

خويش پاينده بوده اما درصورت اتمام خدمت دوره ضرورت ونياز دستگاه بكارگيرنده بايستي همانند ساير

كارمندان مثل معلم حق التدريس ازحقوق وساير مزايا راكه آموزش وپرورش ملزم به پرداخت مي باشد بهره مند

شوند .

4-    به مدت كسر خدمت هاي ارائه شده حقوق مرخصي و....تعلق نمي گيرد .

5-    مدت خدمت براي كليه سربازان مامور به دستگاه بكارگيرنده كه از سوي دفتر عمومي يا دفترعمومي مجوز

ماموريت آنها صادر گرديده تا اطلاع ثانوي 20 ماه تمام مي باشد .

6-    كاهش خدمت درمناطق عملياتي ونقاط مرزي ومحروم به سربازان مامور تعلق نمي گيرد .

 

نجوه تشويقات تنبيه ورسيدگي به غيبت ها وترك خدمت سربازان درمحل خدمت مطابق آئين نامه انضباطي

نيروهاي مسلح فقط بامجوز وهماهنگي يگان ارشد استان محل خدمت :

1-    به استناد ابلاغيه شماره 5/16/705/ م /4/ ن مورخ 28/1/1385 ستادكل وهمچنين باعنايت به اينكه تشويق

وتنبيه كاركنان نيروهاي مسلح ازاختيارات فرمانده معظم كل قوا مي باشد واين موضوع براساس سلسله مراتب

به فرماندهان نظامي تفويض گرديده است به همين منظور هيچ يك از دستگاه بكارگيرنده حق اعطا مرخصي

تشويقي ويا اعمال تنبيه ويا اضافه خدمت به سربازان مامور راندارند به جهت تسريع در امور ورعايت قوانين

پيشنهاد تشويق يا تنبيه رابه يگان ارشد كتبا بصورت نمابر يا حضوري توسط رابط همراه بااسناد قانوني غيبت

يا تخلف ومصاديق تشويق رااعلام نموده وحداكثر 48 ساعت پس از وصول گزارش وانطياق بامواد آيين نامه

انضباطي باهماهنگي قضايي مركز عمليات نيروي انساني نزسا (محل نگهداري پرونده سربازان ماموراستان

تهران ) نسبت به پاسخ مناسب اقدام نموده تاموارد پيشنهادي اثر مطلوب خود رانشان داده ودرجهت بازدهي

وبهره برداري بيشتر اقدام لازم بعمل آيد وبراي ساير سربازان نيز الگو گردد باعنايت به اينكه هيچ مقامي در

دستگاه بكارگيرنده اختيار تنبيه يا تشويق راندارند واقدام بايستي درمراجع قانوني وذيصلاح قضائي درصورت

شكايت سربازان قابل پيگيري بوده وبايستي پاسخگو نيزباشند .

به جهت تسريع درامور ورعايت قوانين پيشنهاد تشويق يا تنبيه رابه يگان ارشد كتبا بصورت نمابر يا حضوري

اعلام نموده وحداكثر 48 ساعت  پس ازوصول گزارش توسط يگانهاي ارشد بارعايت وانطباق با مواد آئين نامه

انضباطي با هماهنگي قضائي رده نسبت به پاسخ مناسب اقدام نموده تاموارد پيشنهادي اثر مطلوب خود را نشان

داده ودرجهت بازدهي وبهره مندي بيشتر اقدام لازم به عمل آيد وبراي ساير سربازان نيز الگو گردد .

2-    رعايت انضباط دركليه جوامع بشري ودرفعاليت هاي فردي وجمعي (اقتصادي- فرهنگي- اجتماعي- سياسي

و....امري ضروري ودرنيروهاي مسلح وامور نظامي ازچنان اهميتي برخوردار است كه براي آن آئين نامه تدوين تاروابط وسلسله مراتب فرماندهي بدرستي وشفافيت مشخص گردد. كاركنان وظيفه مامور به سازمانها و... نيز به

عنوان عضوي ازنيروهاي مسلح به مقتضي محيط خدمتي ومسئولين محترم سازمان بكارگيرنده نيز حسب وظيفه

مديريتي كه به عهده دارند لازم است ازمفاد آن بخش از آئين نامه كه قابل استناددر حوزه كاري آنان مي باشد را

مطلع بوده ورويه هماهنگ ويكنواختي رادرخصوص روابط في مابين تشويقات تنبيهات به توضيحاتي كه در دستورالعمل آمده تاسبب ارتقا سطح بهره وري دردستگاه رافراهم سازد . ضمنا سربازاني كه غيبت مي نمايند

نبايستي صرفا گزارش راارسال نمايند بلكه سربازي كه مرتكب غيبت شده بوده .هم اكنون مراجعه نموده نيز به

همراه گزارش حضور يابد .

 

3-    غيبت بيش از 15روز درزمان صلح فراري محسوب وبايستي مراتب به موقع به نيروي آموزش دهنده منعكس گردد. ( پيوست به شماره 17 )

4-    با توجه به اينكه كليه سربازان مامور دربدو پذيرش وگرفتن امريه تعهد كتبي يا محضري مبني براينكه تعيين

محل خدمت بادستگاه بكارگيرنده مي باشد درصورتي كه پس ازپايان آموزش رزم مقدماتي وياتخصصي از رفتن

به محل خدمت تعيين شده خودداري نمايد ايام عدم حضور غيبت تلقي مي گردد .

5-    شروع اضافه خدمت سربازان مامور پس از پايان 20 ماه خدمت قانوني دوره ضرورت مي باشد وبه ايام اضافه

خدمت نيز حقوق تعلق مي گيرد .

6-    ورود سربازان به دسته جات وگروههاي سياسي در طول خدمت سربازي ممنوع مي باشد .در صورت مشاهده

امريه آنهااز سوي ستاد كل يا دفتر عمومي حسب مورد لغو خواهد شد .

7-    تشويقات سربازان مامور براساس بند ه ماده 112 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح چون قدرداني از خدمات

فوق العاده واعمال برجسته افراد خدمت گذار وهمچنين تنبيه عناصر خطا كار از عوامل موثر ..مديريت است لذا صدور

مرخصي تشويقي براساس بند (و) ماده 114 آئين نامه مذكور سالانه حداكثر 30 روز مي با

8-    بخشي از موارد تشويقات (باستناد ماده 113 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح )

*- حضور مستمر درمحل خدمت يا ماموريت وانجام وظايف وماموريت ها به نحو احسن وانجام خدمت موثر

خارج از وقت مقرر .

*- انجام اقدامات مفيد وموثر درامر توسعه آموزشها ...

*- صرفه جويي وبه كاربردن ابتكار ودقت فوق العاده و....

*- اقدامات موثر درحفظ ونگهداري اموال واسناد ..ودولتي

*- نوآوري درراستاي خود كفايي و...

9-    نحوه اعمال تشويق سربازان مامور براساس ماده 114 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ترتيب ذيل مي باشد :

*- تشويق وقدرداني شفاهي توسط مسئول مربوطه

*- تشويق وقدرداني كتبي توسط مسئولين اداره

*- تشويق وقدرداني كتبي ودرج درپرونده كارگزيني توسط مسئولين دراستان

*- تشويق وقدرداني كتبي ودرج درپرونده كارگزيني وارائه لوح تقدير درگردهمايي ها وهمايش هاي آموزشي

توسط مسئولين استان يا وزارت

*- تشويق وقدرداني كتبي ودرج كارگزيني (درصورت وجود اعتبار جوايز نقديوغير نقدي )

 

10- تخلفات سربازان مامور درحين خدمت سربازي :

براساس ماده 110 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح انجام هر عمل يا ترك فعل كه برخلاف مقررات ودستورات

ونظم وترتيب وشئون جامعه نيروهاي مسلح باشد. همچنين به غيبت هاي كمتر از 15 روز درزمان صلح تخلفات

انضباطي اطلاق مي گردد كه موارد آن به شرح ذيل مي باشد .

11-بخشي ازموارد تخلف براساس ماده 116 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح :

*- عدم آراستگي نامناسب بودن وضع ظاهري وعدم توجه به نظافت شخصي

*- موي سر سربازان مامور همانند ساير سربازان داخل سپاه همواره بايستي كوتاه باشد بطوريكه حداكثر اندازه

نمره 20 باشد .

*- عدم رعايت ادب عدم رعايت سلسله مراتب واحترامات اداري

*- بي توجهي نسبت به فراگيري آموزش مانند ( فرهنگي يا تخصصي و....مانند سربازان معلم سازندگي وپيام

آوران بهداشت ) .

12- بي توجهي وعدم رعايت زمان حضور درمحل خدمت ياماموريت وغيبتي كه منجر به فرار نگردد.( كمتر

از 16 روز تمام )

13- عدم احساس مسئوليت وبي تفاوتي درخدمت عدم رعايت قوانين ومقررات آئين نامه ها بخشنامه ها

دستورالعمل ها وساير دستورات .

14- سستي وسهل انگاري درانجام وظيفه واجراي دستورات درزمينه هاي ....اداري و...

15- تاخير غير موجه وعدم دقت درارائه گزارشات وحقايقي كه در انجام ماموريت دستگاه موثر است واظهارات

وگزارشات خلاف واقع وكتمان حقيقت .

16- قصور تقصير در حفظ ونگهداري و...وهرگونه اموال و...واسناد و...ودولتي و...

17- ارتكاب اعمال ورفتار برخلاف شئون نظامي كه موجب مقررات تعيين وابلاغ مي گردد وتظاهر به خلاف شرع

بين .

18- قصوروتقصير وسهل انگاري دربكارگيري توان وامكانات

19- استفاده ازلباس درمحل خدمت براي كاركنان وظيفه منوع است مگر درمواردي كه ستاد كل ضوابط مشخصي راتعيين نمايد.

20- نحوه اعمال تنبيهات براساس ماده 117 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ترتيب ذيل خواهد بود :

*- توبيخ شفاهي توسط مسئولين مستقيم

*- توبيخ كتبي ودرج درپرونده توسط مسئولين مربوطه درشهرستان

*- توبيخ كتبي ودرج در پرونده پرسنلي ويگان ارشد نزسا توسط مسئولين مربوطه استان

*- ارجاع پرونده سربازان متخلف به مركز جهت يررسي ودرخواست لغو امريه وعودت سرباز به يگان ارشد

نزسا پس ازتائيد دفتر عمومي .

*- درصورت ارتكاب تخلف توسط سرباز موضوع پس از بررسي دراداره محل خدمت مراتب به مسئولين مربوطه

دراستان گزارش خواهد شد .

21- مصداق غيبت برابرماده 116 بند (ه) آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح عبارتند از :

*- غيبت درزمان جنگ بيشتر از5 روز وبالاتر

*- غيبت كاركنان در زمان صلح كمتر از16 روز تمام

*- برابر ماده 117 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح بند (ه)

افسران وسربازان وظيفه به جاي تنبيه انتظار خدمت وبدون كاري به اضافه خدمت تنبيه وهمچنين درخصوص

غيبت غير موجه مادامي كه منجر به فرارنگرديده باشد به ازاي هرروز غيبت درزمان صلح به دوروز اضافه

خدمت .ودرزمان جنگ حداكثر 9روز اضافه خدمت تنبيه مي گردد .

22- سرباز غايب مدتي راكه درمحل خدمت حضور نداشته بايستي جبران خلا خدمتي نمايدبه عنوان مثال :

اگرسربازي 10روز غيبت نموده است بايستي جمعا 30 روز خدمت نمايد (20 روز اضافه خدمت و10 روز

خلا خدمتي دارد )

23- براساس آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح چنانچه غيبت سرباز بيش از15 روز تمام باشد مي بايست با

امضا مجاز عالي ترين مقام محل خدمت به تيپ يالشكر (يگان ارشد ) گزارش شود وتازمانيكه يگان ارشداز

طريق دادسراي نظامي استان نسبت به چگونگي ادامه خدمت اعلام نظر ننموده است حق بكارگيري سرباز را

نخواهندداشت ومدت عدم بكارگيري جز خدمت محسوب نمي شود واضافه خدمت برابرراي صادره دادسراي

لحاظ مي گردد كه توسط يگان ارشد اعلام خواهدشد .

24- درصورتيكه سربازان مامور درزمان صلح بيش از 15 روز غيبت نمايند وعذرموجهي نداشته باشند فراري

محسوب مي گردند كه به ترتيب ذيل با آنان برخورد مي شود .

25- چنانچه براي بار اول حداكثر 60روز غيبت نمايند بدون ارجاع پرونده به مراجع قضايي درمقابل هرروز

غيبت يا فرار 2روز به خدمت دوره ضرورت اضافه مي شود( اين اضافه خدمت بيش از 3ماه ويا 90 روز

نخواهد بود )

26- چنانچه پس ازمدت يادشده (حداكثر60 روز) خود رامعرفي ننمايند يا سابقه فرارداشته باشند از طريق

يگان ارشد به دادسراي نظامي محل خدمت خواهند شد مدت عدم حضور تازمان معرفي مجدد از طرف

يگان ارشد فقط خلا خدمتي محسوب گردد)

27- هريك ازسربازان مامور كه غيبت يافرار مي نمايند وبه يگان ارشد جهت معرفي به دادسراي نظامي معرفي

مي گردند تازمان معرفي توسط يگان ارشد حق بكارگيري سرباز راندارنددرصورت بكارگيري عواقب بعدي

ناشي از حادثه و...به عهده سازمان بكارگيرنده مي باشد .

 

شرايط ونحوه دريافت معافيت هاي قانوني اعم از كفالت پزشكي رهبري ايثارگران :

 

1-    كاركنان وظيفه درطول خدمت درمقطع بالاتر براي ادامه تحصيل مجاز به شركت در كنكور مي باشند

ودر صورت قبولي باارائه معرفي نامه از وظيفه عمومي ناجا درهر مقطع از خدمت ترخيص وباارائه نامه

مربوطه از دستگاه بكارگيرنده ترخيص خواهند شد .

2-    درصورت استخدام درنيروهاي مسلح نيز مطابق بند (1) اقدام شود .

3-    سربازاني كه داراي پدر بالاي 60 سال سن ويا درصورت فوت پدر داراي مادر باشد وياپدرازكارافتاده

باتائيد مراجع قانوني داشته باشد با توجه به شرايط بالا تك فرزند ذكور هم باشند با سير مراحل قانوني مي-

توانند ازمعافيت كفالت استفاده نمايند والبته ساير شرايط كلي براي دريافت معافيت قانوني دردفترچه اعزام

به خدمت كه ازپست دريافت مي نمايند قيدشده است .

4-    سربازاني كه درحين خدمت به واسطه تصادف يا حوادث ديگري ويا بيماري قادر به ادامه خدمت نباشند

نيز مي توانند با سير مراحل قانوني از معافيت پزشكي استفاده نمايند .

5-    سربازاني كه فرزند شهيد يا آزاده يا جانباز ويا رزمنده باشند درصورت عدم استفاده ازامتيازات مربوطه يراي

معافيت ديگر برادران مي توانند باسير مراحل قانوني وارائه مدارك معتبر ازوظيفه عمومي ناجا از خدمت ترخيص

شود .

تبصره  1 : درهريك از حالت هاي فوق بايستي از وظيفه عمومي ناجا نامه كتبي ارائه دهد وپس از آن يگان ارشد

مراتب ونوع معافيت را به دستگاه بكارگيرنده كتبا اعلام وبا تسويه حساب كامل به يگان ارشد مجددامعرفي شود

وهيچ يك از دستگاهها مجاز به مكاتبه مستقيم با وظيفه عمومي ناجا نخواهد بود ودرصورت اقدام بايستي پاسخگو

مسائل بعدي باشند ويگان ارشد هيچگونه مسئوليتي رابر عهده نخواهد گرفت .

تبصره 2 : درهر يك ازحالت هاي فوق ارائه فرم (پيوست شماره 18 ) الزامي مي باشد .

تبصره 3 : درصورت قبولي افراد دردانشگاه يا استخدام درنيروهاي مسلح اصل برگ آموزش تحويل سرباز بشود و

كپي آن درپرونده نگهداري شود .

حقوق ومزاياي ماهيانه حق تاهل اولاد تحت تكفل هزينه خوراك لباس مسكن و... كاركنان وظيفه مامور :

 

1-    برابراعلام ستاد كل نيروي مسلح حقوق كاركنان وظيفه برابر قانون چگونگي پرداخت حقوق كاركنان

وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 7/5/1375 مجلس شوراي اسلامي بوده كه براساس درجه نظامي آنها درصدي

از حداقل حقوق كاركنان پايور مي باشد ( شرح پيوست شماره 19)

2-    باتغيير ضريب ريالي در هر سال حقوق كاركنان وظيفه نيز به همان ميزان افزايش وقابل پرداخت مي باشد

ودرصورت تصويب هيئت محترم دولت ازسوي مبادي زيربط به دستگاه هاي بكارگيرنده سربازان مامور ابلاغ

خواهد شد .

3-    حقوق ومزايا وساير استحقاقي كاركنان وظيفه دردوران آموزشي توسط نيروي آموزش دهنده پرداخت وبعد

از مامور شدن به دستگاه هاي اجرايي كشور برعهده دستگاه بكارگيرنده مي باشد .

4- به استنادابلاغ شماره 29/01/716 /م/4/ن مورخ 29/1/1385 ستادكل تامين غذاي رايگان كاركنان وظيفه كه درشهر غير محل سكونت خويش ودرفاصله كمتر از 35 كيلومتر بكارگيري شده اند بومي محسوب شده ودرغير اين صورت

غيربومي تلقي خواهند شد وبايستي درمحل خدمت بيتوته نمايد ليكن درصورت عدم وجود محل اسكان مناسب 0بايستي مطابق عرف محل خدمت هزينه اسكان به آنان پرداخت شود وبه عنوان غير بومي (سه وعده )بعهده سازمان

بكارگيرنده مي باشد كمك هزينه خوراك كاركنان وظيفه غيربومي كه از امكانات و سلف سرويس سازمان استفاده

نمي كنند درسال جاري (سال 86) به مبلغ 240000 ريال تعيين ومي بايست توسط سازمان بكارگيرنده به كاركنان

فوق پرداخت گردد . (به كاركنان بومي كه تردد روزانه دارند وجهي تعلق نمي گيرد )

5-تااطلاع ثانوي وبه استناد ابلاغ شماره 29/01/716 / م/ 4/ ن مورخ 29/1/85 ستاد كل حق لباس سربازان وظيفه

درسال 1386 همانند سال قبل به مبلغ 700000ريال سالانه تعيين گرديده كه مي بايست توسط دستگاه بكارگيرنده پرداخت شود . .

تبصره : سربازاني كه لغو امريه مي شوند مي بايست به تناسب مانده خدمت حق لباس ساليانه توسط دستگاه بكارگيرنده پرداخت شود .( درصورت افزايش درسنوات متعاقبا ابلاغ خواهد شد )

6-    به دليل اينكه وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم مبني بر استفاده از نظر رنگ وشكل لباس رااز ستادكل

دريافت داشته است وپس از پايان آموزش نظامي نسبت به تامين لباس كفش اوركت و...اقدام مي نمايد هزينه

فوق تعلق نمي گيرد .

تبصره : استفاده ازلباس نظامي وعلائم مربوطه درطول خدمت دوره ضرورت ممنوع ميباشد .ولي درصورتيكه

دستگاه بكارگيرنده تمايل داشته باشدكه سربازان ازلباس نظامي خدمت نمايند به جهت شاخص بودن واستفاده

بهينه ازسربازان مامور شاغل دردستگاه مي بايست ازسوي ستادكل مجوز لازم رادريافت نمايند وهيچ يك از

دستگاه بكارگيرنده مجاز نخواهند بود به صرف اينكه سربازان مامور درمحيط نظامي خدمت نمي كنند هزينه

لباس راپرداخت نكنند درصورت عدم پرداخت شكايت سربازان درمراجع قضايي قابل پيگيري مي باشد .

7-    سربازان مامور به دستگاه هاي دولتي و...سربازان جمعي يگان آموزش دهنده (نيروي زميني سپاه ) تلقي

شده وكليه موارد استعلامي از جمله حقوق ومزايا حق تاهل كمك هزينه اولاد محروميت از تسهيلات فوق العاده

ماموريت بدي آب وهوا دوري ازمركز و...تابع مقررات  نيروهاي مسلح مي باشند كه براساس آن توسط دستگاههاي

بكارگيرنده به آنان پرداخت خواهد شد .

تبصره : درماوريتهاي محوله به كاركنان وظيفه تامين مسكن وغذاي رايگان (سه وعده ) ووسيله سفر به عهده دستگاه

بكارگيرنده مي باشد .

 

8- به سربازان مامور درطول خدمت سربازي پاداش (عيدي ) بن نقدي وغير نقدي .اضافه كار ساير مزايا تعلق نمي گيرد.

9- پيام آوران بهداشت با استناد به تصويب نامه شماره 51591/ ت 7810 / ه مورخ 26/1/1376 هيئت محترم وزيران علاوه برمزايا اين دستورالعمل ازساير موارد اعلام شده درتبصره 2-3-4 ماده 8 همين قانون مانند فوق العاده اضافه كاري نيز بهره مندخواهند شد ومشمولان اين آيين نامه كه بطور تمام وقت وبااستفاده از امكانات اسكان خدمت مي نمايند از ديگرمزايا موضوع قانون استخدام كشور ونظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه به افراد مشابه آنها تعلق مي گيرد نيز

برخوردار مي شوند .

 10-كمك معاش كاركنان وظيفه معيل . باستناد دستورالعمل شماره 62/ 2515/ ط مورخ 16/5/82 معاونت محترم طرح

برنامه وبودجه ستاد كل نيروهاي مسلح كه مستند به اوامر فرماندهي معظم كل قوا تهيه گرديده به كاركنان وظيفه معيل و

نيازمند شاغل درنيروهاي مسلح ويا مامور به دستگاههاي اجرايي كشور مبلغي معادل كمك هزينه عائله مندي كاركنان

دستگاه بكارگيرنده تعلق مي گيرد .

11- عائله تحت تكفل موضوع دستورالعمل مذكور عبارتند از همسر فرزندان كاركنان وظيفه مي باشند. 

12- چنانچه فرد وظيفه يگانه فرزند ذكور بيش از 18 سال سن ويا به عنوان تنها برادر وسرپرست پدر مادر خواهر

وبرادر صغير باشد از كمك معاش استفاده نمايد.

13- كاركنان وظيفه متاهل باارائه تصوير عقدنامه وشناسنامه خود هسر وفرزندان وتطابق بااصل مدارك شناسايي و

همچنين تكميل فرم درخواست درزمره استفاده كنندگان ازكمك معاش فوق قرار خواهند گرفت .

14- براي ساير عائله تحت تكفل تكميل فرم درخواست برقراري كمك معاش بعلاوه استشهاديه از شوراي اسلامي

محل واحد انتظامي محل سكونت ضروري مي باشد .

15- كاركنان وظيفه اي كه از كمك معاش موضوع اين دستورالعمل استفاده مي كنند در صورت رفع نياز وحصول

تمكن مالي ويا تغيير درتعداد افراد تحت تكفل موظف هستند مراتب رابه دستگاه بكارگيرنده خود كتبا گزارش تانسبت به قطع كمك معاش ويا تصحيح آن اقدام شود.

16- براي كاركنان وظيفهدرنيروهاي مسلح بودجه اي بابت اضافه كاري پيش بيني نشده است . لذا به سربازان مامور

نيز اضافه كار تعلق نمي گيرد .

17- برابر ماده 50 قانون خدمت وظيفه عمومي افسران ودرجه داران وظيفه ( رزم آور سوم (گروهبان سوم وظيفه )

تا ستوان يكم پزشك وظيفه ) درصورت اعزام به ماموريت ياانتقال يا خدمت درمناطق بدآب وهوا مشمول مقررات

فوق العاده ومزاياي مربوط به افسران ودرجه داران پايور (كادرثابت ) درنيروهاي مسلح نسبت به حقوق خود خواهند

بود .(درجه بندي نقاط كشور ازنظر بدي آب وهوا فوق العاده محل خدمت برخورداري ازتسهيلات بهداشتي درماني

فرهنگي وساير عوامل لازم زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدامي كشوري دركليه نقاط كشور به استثنا تهران

وبخشهاي حومه تهران كرج شميرانات شهرري وبخش كن قابل اجرا مي باشد )

تبصره 1 : فوق العاده هاي موضوع اين بند توسط دستگاه بكارگيرنده كاركنان وظيفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 : افسران ودرجه داران كه محل سكونت خود خدمت مي نمايند مشمول مقررات خدمت درمناطق بد آب

وهوا نخواهند بود .

تبصره 3 : به افسران ودرجه داران وظيفه كه بنا به تقاضاي شخصي منتقل مي شوند هزينه سفر وفوق العاده انتقال

تعلق نمي گيرد .

18- حقوق ومزاياي نخبگان وفرهيختگان به غير از سايرامتيازات متعلقه تا اطلاع ثانوي ماهيانه برابر فرمول زير قابل

پرداخت مي باشد :

( حق تاهل + حق اولاد+ حق مسكن + ( حداقل حقوق + حق كارآني يامبلغ 1836000ريال ) تعلق مي گيرد .

 

مرخصي استحقاقي كاركنان وظيفه درمناطق عادي وشرايط بد آب وهوا وسخت ومدت ذخيره مرخصي در پايان

خدمت :

1-    مرخصي سالانه براي كاركنان وظيفه 30 روز ودرمناطق بدآب وهوا 45 روز در سال مي باشد .

2-    دستگاه بكارگيرنده مي تواند با درنظر گرفتن بعد مسافت از محل خدمت تامحل استفاده از مرخصي براي

مسافت بين 300 تا 600 كيلومتر يك روز وبراي بيش از 600 كيلومتر دوروز مهلت جهت رفت وبرگشت كاركنان

علاوه برمرخصي استحقاقي منظور نمايند (حداكثر 3باردرسال براي سربازان غيربومي )

3-  كليه دستگاهها موظفند به هنگام اعزام كاركنان وظيفه به مرخصي استحقاقي وسايل اياب وذهاب آنان را فراهم آورند .درغير اينصورت درمسافرت هاي بيش از 35 كيلومتر بايستي هزينه سفر آنان را برمبناي يك پنجم ضريب ريالي محاسبه وپرداخت كنند .

تبصره 1 : مراتب فوق درمناطقي كه ساليانه 30 يا 45 روز مرخصي استحقاقي در سال تعلق مي گيرد به ترتيب سه و

چهار نوبت قابل پرداخت است .

تبصره 2 : درصورتيكه وسيله نقليه رايگان دريك مسير ( رفت وبرگشت ) در اختيار كاركنان وظيفه قرار گيرد يك دوم هزينه به آنها پرداخت شود .

تبصره 3 : به افرادي كه بنا به تقاضاي شغلي به محل خدمتي خاص مامور يا منتقل شده اند هزينه سفر پرداخت نخواهد شد . 

4-    ذخيره مرخصي براي سربازان مامور درپايان خدمت حداكثر 10 روز مي باشد .

5-    باتوجه به استعلام وابلاغ وزارت آموزش وپرورش دررابطه با مرخصي سربازان معلم پيرو ابلاغ شماره

7763/12/4 ز مورخ 5/7/1382 معاونت نيروي انساني نزسا اقدام گردد )يا به عبارت ديگر مرخصي سربازان

معلم همانند ساير معلمان رسمي آموزش وپرورش محل خدمت مانند تعطيلات عيد تابستان و... در صورت

رضايت ازعملكرد آنان درطول خدمت رفتار شود درغير اين صورت تابستان ها مجاز به بكارگيري در امور

اداري خواهيد بود .

 

دستگاه بكارگيرنده نبايستي زود تر از تاريخ ترخيص قانوني سربازان را به يگان هاي ارشد معرفي نمايند در

صورت طلب مرخصي تاريخ مراجعه به يگان ارشد راپس از پايان مرخصي استحقاقي اعلام شود .

6-    مناطق بد آب وهوا براي استفاده از 45 روز مرخصي استحقاقي سالانه به شرح زير است :

الف ) شهرستانهاي : دشت آزادگان- آبادان- خرمشهر- ماهشهر- ايذه- رامهرمز- شوشتر- سوسنگرد- اهواز

دزفول- مسجد سليمان- بهبهان- بوشهر- جاسك- لار- برازجان- بندرلنگه- كازرون(به استثناي شهر كازرون)

ممسني- داراب- بندرعباس- ميناب- خاش-ايرانشهر- چاهبهار- زابل- زاهدان- سراوان- ايلام- دهلران-

مهران- بدره- دهدشت- شهربابك- بم- جيرفت- فردوس- طبس- كاشمر- تربت جام- دره گز- پاوه

تربت حيدريه (به استثناي شهر تربت ) قصرشيرين- منجيل- بافق- پيرانشهرومغان- اشنويه- سردشت- بانه

مريوان-نوسود- سقز- سيرجان- جهرم- انديمشك- تايبادوبخشهاي تابعه شهرستانهاي مزبور .

 

ب ) بخشهاي : آغاجري واميديه- نفت شهر- جالق- زابلي- سيب سوران- ميرجاه- كوهك- نصرت آباد

ميان كنگي- شيب آباد- شهداد- پل دشت- مراوه تپه- كوكلان- داشلي برون- رينه- كليبر- گرمي- پسوه-

جلديان- جلفا- خداآفرين- هوراند- بيارجمند- قيروكارزين- كلات- درميان- نهبندان- خوسف- امامقلي-

بخشهاي حومه قوچان- سرخس- مانه- آشخانه- ماند- مزدوران- ابركوه (ابرقو) ودهستانهاي تابعه بخشهاي

مزبور .

 

ج ) دهستان هاي : قطور- چهل دختر- نوده- پل خاتون- گزيك- شيرگاه- زواره- دوآب- ورسك- رازي

دره خان- بله جوك- هنگام- بندرطاهري وهمچنين نقاط ده ملاشاه تقي سنگ بست- منظريه قم- صدر

آباد قم- اعلوفرج- خاخله-آي بيك- ياريم قيه- پورآلان- خمارلو- اصلاندوز- كبوترآهنگ- سوباشي-

مارشيان- خرمنكوه- ده بيد- پايگاه نوژه( شاهرخي سابق) دوكوهه اعظم پناه- پايگاه نيروي هوايي درحوالي

كرند- پايگاه نيروي هوايي در جبال كركس در حوالي نائين- ميدان تير سمنان .

 

د ) جزاير خليج فارس وبحر عمان.

 

نحوه پرداخت كسورات قانوني ( بيمه عمر وحوادث وبازنشستگي ) :

1-    برابر مواد 141 و 142 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و 152 153 قانون سپاه پاسداران انقلاب

اسلامي وجوه زير از دريافتي ماهانه كسر مي گردد :

الف ) حقوق اولين ماه خدمت .

ب ) مابه التفاوت اولين افزايش حقوق ماهيانه .

ج ) حق بازنشستگي به ميزان نه درصد حقوق ماهيانه.

د ) حق بيمه به ميزان يك درصد حقوق ماهيانه.

 

2-    حق بيمه عمر وحوادث به شماره حساب 34/50001 طبق فرمول ( سهم فرد (1% حقوق ) + سهم كارفرما

( 2% حقوق ) = 3% جمع كل ) به حساب بانك سپه شعبه شهيد آيت ( كدشعبه 1821) واريز واصل فيش وساير

مدارك مربوطه رابه آدرس : ميدان آرژانتين خ الوند پلاك 10

 

3-    حق بازنشستگي به شماره حساب 28/777 طبق فرمول ( سهم فرد (9% حقوق) + سهم كارفرما ( 13/5% حقوق)= 22/5 % جمع كل ) به حساب بانك سپه شعبه شهيد آيت ( كدشعبه 1821) واريز واصل فيش و

ساير مدارك مربوطه را به آدرس :

پل سيد خندان خ ديستاني ساختمان وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح (بازنشستگي )

ميدان آرژانتين خ الوند پلاك 10 طبقه سوم مدير معاونت اشخاص بيمه عمر وحوادث

 

نحوه تاييد مرخصي استيلاجي مدت وطول درمان وعذرهاي موجه براي غيبت هاي درمحل خدمت :

*- بيماري مانع از حضور با تاييد بهداري يگان ارشد محل خدمت

*- ابتلا به حوادث بزرگ ماند حريق سيل وزلزله

*- در توقيف يا حبس بودن

*- فوت همسر پدر مادر فرزند برادر يا خواهر ( در زمانيكه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) وهمچنين

بيماري سخت يكي از آنها ( درصورتيكه مراقب ديگري نباشد وبه مراقبت وي نياز باشد)

*- مرخصي هاي استيلاجي چنانچه بيش از 48 ساعت باشد درصورت بستري نشدن حداكثر پس از 24 ساعت

ودرصورتيكه بيماري وي منجر به بستري شدن ياعمل جراحي گردد حداكثر 72 ساعت پس از ترخيص بايستي

به تاييد بهداري يگان ارشد رسيده باشد .

*- معالجات سرپايي كاركنان وظيفه بااستفاده ازامكانات پزشكي ويا با هزينه دستگاه بكارگيرنده (رايگان ) صورت

مي پذيرد واستراحت هاي كوتاه مدت (48ساعته) نياز به تاييد پزشك نيروهاي مسلح نمي باشد ليكن درمعالجاتي

كه نياز به بستري وطول درمان دارد لازم است مراتب را طي نامه رسمي يگان ارشد اعلام تاپس ازسير مراحل اداري

وتاييد بهداري رده مربوطه مجددا جهت ادامه خدمت معرفي شود ( پيوست به شماره 22)

*- مدت طول درمان ناشي از كار درمحل خدمت (تاپايان معالجات حداكثر تا6ماه تمام )ودر صورتيكه بيشتر از 6

ماه باشد جهت تعيين وضعيت خدمتي از طريق يگان ارشد محل خدمت به كمسيون بدوي وحسب مورد كمسيون

عالي پزشكي ارجاع خواهد شد وپس از اعلام نتيجه برابر راي كمسيون پزشكي اقدام شود .

 

*- درصورتيكه مدت طول درمان ارتباطي با امور خدمتي كاركنان وظيفه نداشته وناشي از حادثه ودرخارج از محل

خدمت آنان باشد صرفا مدت يك ازطول درمان (تاييد شده توسط مراجع پزشكي نيروي ذيربط)جزخدمت ضرورت

محسوب مي گردد.مابقي مدت استراحت رامي بايست جبران خدمت نمايند .

*- به جهت هماهنگي بيشتربابهداري رده جلسه مشترك برقرارگردد تابرابرسيردرتاييد ياعدم تاييد تسريع گردد با

عنايت به دلايل زير :

*- تسريع درامور وبهره وري بيشتر ازخدمات سربازان مامور

*- بعدمسافت وكاهش هزينه هاي جانبي

*- جلوگيري ازخطرات ناشي از تصادف و...

*- عدم آشنايي به ساختار يگان ارشد

*- خارج ازمحدوده شهري بودن وعدم تردد وسايل نقليه عمومي وسايردلايل

*- دراستان تهران نمام سربازان بايستي به مركز عمليات نيروي انساني نزسا ( پادگان طباطبائي) ودرمانگاههاي بهداري

نزسا مراجعه ويامعرفي شوند .

 

هزينه ونحوه صدور دفترچه بيمه خدمات درماني كاركنان وظيفه وعائله تحت تكفل آنان :

1-    با توجه به اينكه سهم دستگاهها توسط سازمان مديريت برنامه ريزي كشور به حساب وزارت دفاع واريز

مي گردد (سهم سرباز كه مي بايست توسط خودش پرداخت شود فعلا سازكار لازم مهيا نشده است ) وبراي

دستگاهها ابلاغ شده است وهمچنين متن ابلاغيه شماره 133/01/800 ك .ومورخ

7/4/85 سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه طي نامه شماره 5467 مورخه 7/5/85 ستاد مشترك سپاه درخصوص پوشش بيمه درماني كاركنان وظيفه وعائله تحت تكفل آنها ابلاغ شده نيز

به شرح زير مي باشد :

باتوجه به متفاوت بودن خدمات آنان كه شامل تعهدات بيمه همگاني (اوليه) مي باشد منبعد بيمه شدگان سازمان

خدمات درماني نيروهاي مسلح دردوگروه قرار مي گيرند:

گروه اول : بيمه كاركنان نيروهاي مسلح كه شامل شاغلين بازنشسته ها وظيفه بگيرها وعائله تحت تكفل آنان و

مستمري بگيران مي باشند .

گروه دوم : بيمه كاركنان وظيفه شاغل كه شامل وظيفه ها وعائله تحت تكفل آنان مي باشد .

مقايسه تطبيقي اين دو بيمه ازنظر سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح به شرح زير مي باشد :

 

الف ) خدمات :

1-    خدمات درگروه اول شامل بيمه ومكمل ودرگروه دوم فقط بيمه اوليه مي باشد .

2-    خدمات بيمه اوليه درهر دوگروه يكسان وبراساس قانون بيمه همگاني كشور تعريف شده است .

3-    خدمات بيمه اوليه ومكمل دردوگروه اول بايك دفترچه ارائه مي شود به گونه اي كه قابل تفكيك نمي باشد .

4-    درصدي ازوظيفه ها به دليل بهره مندي ازپوشش بيمه اي پدرياقيم ازخدمات بيمه مكمل برخوردار مي باشند

 

ب ) سرانه :

1- سرانه بيمه درماني اوليه درهر گروه يكسان مي باشد .

2- سهم سرانه بيمه درماني درگروه اول 3/1 ودرگروه دوم 5/1 مي باشد .

 

ج ) فرانشيز :

1- فرانشيز (سهم بيمار) بيمه اوليه درهردوگروه مشابه ميباشد .

2- فرانشيز بستري شاغلين دركليه مراكز درماني ن م و فرانشيز خدمات سرپايي درمراكز درماني نيروي مربوطه صفر

است .

3-فرانشيز خدمات دركليه مراكز درماني ن م به استناد ابلاغيه ستادكل نيروهاي مسلح براي وظيفه ها صفر مي باشد

 

د) دفاتر :

1- براي هر دوگروه جهت بهره مندي ازخدمات دفترچه درماني صادر مي شود .

2- دفاتر درماني درگروه اول 24 برگي ودرگروه دوم براي وظيفه ها 12 برگي وبراي عائله آنها 24 برگي مي باشد .

3- جلد دفاتر درماني درگروه اول سرمه اي ودرگروه دوم خاكي مي باشد .

 

ه ) تعهدات سازمان :

1- تعرفه مورد تعهد سازمان درگروه اول خصوصي وگروه دوم دولتي مي باشد .

2- تعهدسازمان درگروه دوم فقط مراكز طرف قرارداد مي باشد ( هزينه هاي درماني اورژانس باتاييد كمسيون فني

پزشكي شعب قابل پرداخت است ).

2-    سقف ريالي براي هزينه هاي درماني تعريف شده است .

 

و ) بيمه گري

1- بيمه گزار درهردومورد يكسان مي باشد .

2- پوشش بيمه اي پدرومادر درگروه دوم منوط به تاييد معاونت وظيفه عمومي ناجا است

3- بيمه شدگان درگروه اول ازكاركنان رسمي وپيماني ودائمي ( تازمان اعلام بيمه گذار ) وگروه دوم از كاركنان

 

وظيفه وحداكثر 24 ماهه مي باشند .

3-    ميانگين سني وحداقل وحداكثر 24ماهه مي باشند .

4-    ميانگين سني وحداقل وحداكثر سن دردوگروه بسيار متفاوت مي باشد .

5-    سرپرست درگروه اول حدود 30% ودرگروه دوم حدود 96 درصد است ومابقي عائله هستند.

6-    ورودي وخروجي سالانه به سيستم درگروه دوم تقريبا برابر وحدود 50% ودرگروه اول ورودي درحدود 60%

وخروجي 40% است .

 

ز ) ساير :

1- موسسات طرف قرارداد براي هردوگروه يكسان مي باشد .

2- هر گونه اقدام نظارتي درگروه اول آسانتر ودرگروه دوم به دلايلي بسيار مشكل تر است .

3- پرداخت مستقيم (OUT OF PACKET ) در گروه دوم بيشتر است زيرا علاوه برفرانشيز مابه التفاوت

تعرفه بخش خصوصي به دولتي ومابه التفاوت بيمه اوليه ومكمل خصوصا تجهيزات پزشكي راهم مي پردازد .

 

ه ) خدمات مشمول بيمه مكمل :

1- پذيرش تعرفه بخش خصوصي درخدمات تشخيصي ودرماني مثل تخت روز بيمارستاني آزمايش راديولوژي

2- پرداخت سهم سازمان براساس تعرفه خصوصي مثل آزمايش سي تي اسكن ام آر اي سونوگرافي

3- پرداخت بخشي ازفرانشيز (سهم بيمار) براساس تعرفه بخش خصوصي مثل آزمايش وراديولوژي كه سهم بيمه

شده 20 درصد مي باشد وهمچنين پرداخت بخشي از فرانشيز بستري و ...

4-پرداخت هزينه هاي بستري تاچند برابر تعرفه مثل حق العمل جراحي بيهوشي شيمي درماني و...

5- پرداخت هزينه هاي برخي از خدماتي كه درتعهد بيمه اوليه نمي باشد مثل عينك نازايي همه خدمات دندانپزشكي

تعريف شده توسط وزارت بهداشت داروهاي خاص ويژه براي بيماران صعب العلاج هزينه هاي انتقال بيمار با

آمبولانس وهواپيما فرانشيز بيماران بستري منجر به فوت بدخيمي تالاسمي هموفيلي ام اس و....

6-پرداخت هزينه تجهيزات پزشكي براساس قيمت عرف منطقه اي مثل تجهيزاتي كه دراعمال جراحي قلب بكار

مي روند .

7-    پرداخت هزينه هاي درماني مربوط به مراكز غير طرف قرارداد (خسارت متفرقه ) در بخش روز پرداخت .

8-    پرداخت بدون سقف هزينه هاي درماني گرانقيمت مثل پيوند اعضا تعويض مفاصل كاشت حلزون شنوايي.

 

 

 

ط ) خدمات مشمول بيمه اوليه :

 

1-    ويزيت : شامل ويزيت پزشكان عمومي متخصص فوق تخصص درتمامي مراكز درماني اعم ازمطب درمانگاه

مراكز جراحي محدود وبيمارستان

2-    خدمات دارويي : شامل همه اقلام داروهاي مصوب مورد تعهد بيمه اوليه .

3-    خدمات دندانپزشكي : ويزيت گرافي كشيدن دندان درهمه مراكز درماني اعم ازمطب درمانگاه وبيمارستان

4-    خدمات پاراكلينيك : شامل خدمات آزمايشگاهي وراديولوژي مندرج دركتابچه كليات تعرفه هاي خدمات

5-    بستري دربيمارستان ها ومراكز جراحي محدود (اعم ازجراحي ودرمان طبي ) براساس كدهاي موجود در

كتاب خدمات تشخيصي ودرماني اعمال شايع مراكز درماني وبهداشتي .

6-    خدمات فيزيوتراپي (توانبخشي )

7-    خدمات پزشكي سرپايي : شامل شيمي درماني سنگ شكن اندوسكوپي نوارنگاري ( نوارقلب نوارمغز نوار

عصب وعضله و....) اسپيرومتري تست ورزش اكوكارديوگرافي هولتر فشارخون هولترمانيتورينگ خدمات شنوايي

سنجي دياليز كرايوتراپي ليزرتراپي شبكيه چشم كوتريزاسيون و...براساس تعهدات بيمه اوليه

8-    اعمال جراحي سرپايي برابركدهاي موجود دركتاب خدمات تشخيصي ودرماني اعمال شايع مراكز درماني .

*- موارد هماهنگي :

1- رده ها نماينده اي جهت هماهنگي لازم ودريافت دفاتر خدمات درماني كاركنان وظيفه به نزديك ترين شعبه

سازمان خدمات درماني شهر محل استقرار رده معرفي نمايند .

2-    نماينده رده موظف است دراولين فرصت باهمراه داشتن ليست كاركنان وظيفه ورودي بعد از 1/1/84 شاغل

رده مربوطه كه شامل نام ونام خانوادگي وكد ملي ميباشد جهت دريافت دفترچه خدمات درماني به شعبه سازمان

خدمات درماني نيروهاي مسلح مراجعه ودفاتر مربوطه رادريافت وبين كاركنان وظيفه توزيع نمايند .

3-    همسر وفرزندان كاركنان وظيفه بامراجعه مستقيم به شعب محل سكونت خود با همراه داشتن فيش حقوقي

(همسر) مي توانند دفاتر خدمات درماني مربوطه رادريافت نمايند .

4-    برابر اعلام سازمان خدمات درماني شعب آن سازمان دربعدازظهرها جوابگوي امور كاركنان وظيفه مي باشند .

5-    برابر ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح هيچ گونه فرانشيزي درمراكز درماني نيروهاي مسلح نبايد دريافت گردد.  

6-    رده ها موظفند دراسرع وقت نسبت با ارسال تغييرات كدملي افرادي كه فاقد كدملي درسيستم حقوقي مركز

فناوري اطلاعات مي باشند اقدام نمايند تاسازوكار لازم جهت تحت پوشش قرارگرفتن اين دسته از كاركنان وظيفه

نيز ميسرگردد.

7-    اطلاعات مربوط به پدر ومادر (تحت تكفل ) كاركنان وظيفه احصا تا بلافاصله بعدازمشخص شدن نحوه تحت

 

 

پوشش قرارگرفتن اين قبيل افراد توسط مراجع ذيربط نسبت به اعطاي دفاتر خدمات درماني آنها اقدام گردد .

8-    مراكز آموزش دردومين هفته آموزش ليست فراگيران حاضر درمركز آموزشي را (شامل كدملي ونام ونام خانوادگي ) تهيه وبعد ازتاييد فرمانده مركز آموزش به شعبه سازمان خدمات درماني تحويل ودفاتر خدمات

درماني كاركنان وظيفه آموزشي رادريافت نمايند .

9-    سازمان خدمات درماني به ازاي هر دفترچه مبلغ (.....) ريال دريافت خواهدكرد بدين منظور سازوكار لازم

جهت جمع آوري مبلغ فراهم گردد.

10-به ازاي هريك ازافراد (خود فرد عائله تحت تكفل آن) مبلغ 20 درصد سرانه بيمه اوليه (ابلاغ هئت دولت )

ماهانه بصورت متمركز ازحقوق كاركنان وظيفه كسر خواهد شد .

11-عائله اي كه يارانه حق بيمه به آنها تعلق نميگيرد(مانند فرزند چهارم به بعد ) كل سرانه بيمه از حقوق كاركنان

وظيفه كسر خواهد شد .

12- باتوجه به اينكه صدور المثني دفاتر خدمات درماني كاركنان وظيفه با سير اداري وصرف هزينه بالا ميسر ميباشد

لذا رده ها به نحوي اطلاع رساني نمايند تاكاركنان وظيفه درحفظ ونگهداري دفاتر درماني خود كوشا باشند .

13- كاركنان وظيفه اي كه فاقد دفترچه خدماتي مي باشند برابر روال گذشته از خدمات درماني رده خدمتي برخوردار

خواهد شد.

14- كاركنان وظيفه موظفند درزمان تسويه حساب پايان خدمت با مراجعه به نزديكترين شعبه سازمان خدمات درماني خود وعائله تحت تكفل راتحويل داده ورسيد دريافت نمايند .

15- درمراكزي كه امكان مراجعه فردي كاركنان وظيفه ميسر نمي باشد نماينده رده موظف است دفاتر مربوطه را جمع آوري وبه سازمان خدمات درماني تحويل نموده ورسيد آن را درپرونده افراد بايگاني نمايند.

16- درصورت عدم انعقاد قرارداد ويا پرداخت هزينه از سوي دستگاه بكارگيرنده دفترچه بيمه صادر نخواهد شد. 

 

 

بكارگيري سربازان پس از پايان آموزش رزم مقدماتي وتشكيل پرونده اوليه دريگان ارشد استان محل خدمت

قبل از بكارگيري ودريافت معرفي نامه براي ادامه خدمت دردستگاه مربوطه :

1-    ازآنجايي كه بكارگيري سرباز بدون طي آموزش نظامي برابر ابلاغ ستاد كل ممنوع مي باشد . لذا كليه

سربازان مامور حداكثر 48 ساعت پس از پايان آموزش رزم مقدماتي جهت تشكيل پرونده شخصا به يگان

ارشد مراجعه ومدارك زير را به استناد ابلاغيه شماره 1528/4/40/س مورخ 16/6/85 ستاد مشترك سپاه

تحويل دهند :

·        - عكس نظامي 3*2 با درجه ابلاغي توسط آموزشگاه و با رعايت شرايطي مانند (بدون روتوش رنگي

بازمينه قرمز فاقد عينك (2قطعه) با لباس نظامي ساده بدون برگ سينه بوده ورايانه اي نباشد ومشخصات

فردي پشت آن قيد شده باشد )

·        - موي سر درحد متعارف حداكثر نمره 20 باشد .

·        - محاسن با رعايت عرف شرعي كوتاه شده وشارب نيز روي لب نباشد .

·        - فتوكپي تمام صفحات شناسنامه هركدام به تعداد يك برگ .

·        اصل يا تصوير كارت گروه خون كه توسط آزمايشگاه يا پزشك تاييد شده باشد .

·        اصل برگ سبز آموزش

·        اصل حكم درجه

·        ساير مدارك دريافتي از آموزشگاه و....

·        اصل يا تصويرفيش حقوقي اولين ماه پس از آموزش رزم مقدماتي سپاه ودستگاه بكارگيرنده ( بعدا

توسط نماينده دستگاه بكارگيرنده تحويل دهد وساير مدارك مربوطه تحويلي از آموزشگاه )

تبصره : پس از دريافت مدارك مربوطه يگان ارشد ايجادي وفرم انصار كارت و... ساير اقدامات ستادي را

انجام داده وسپس اقدام به صدور معرفي نامه انفرادي نمايد . ( پيوست به شماره 8 )

2 دستگاه بكارگيرنده مي بايست حداكثر 48 ساعت پس از بكارگيري گزارش شروع بكارافراد را كتبا به

ارشد استان محل خدمت اعلام نمايد . ( پيوست به شماره 9 )

3 دستگاه بكارگيرنده مي بايست پس از اشتغال سرباز هر 6 ماه يكبار به يگان ارشد بصورت انفرادي با

قيد مشخصات كامل فردي گزارشكار را ارسال نمايد . لذا رعايت مراتب زير توسط يگان ارشد الزامي

ميباشد ودر بازرسي ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. ( پيوست به شماره 10 )

4 بكارگيري كاركنان وظيفه در تخصص اصلي آنان الزامي مي باشد .چنانچه در بازرسي ها مشاهده

شود ويا گزارشي واصل گردد كه مشمولان واگذاري در تخصص اصلي خود بكارگرفته نشده واين

موضوع تاييد گردد مجوز صادره لغو وازسوي ستاد كل يا دفتر عمومي از سهميه سازمان بكارگيرنده

كسر خواهد شد .

 

5 حفظ كرامت ومنزلت اجتماعي كاركنان وظيفه وتقويت روحيه مسئوليت پذيري واخوت وبرادري در آنان

6 رفتار با آنها برابر مقررات انضباطي پيش بيني شده در دستورالعمل ابلاغي مربوط گذشت از خطاهاي جزيي

واستفاده از روش هاي ارشادي در خصوص آنان .

7 كاركنان وظيفه تابع مقررات دستگاه هاي بكارگيرنده بوده وازنظر ساعات خدمت همانند ساير كاركنان دستگاه

محل خدمت مي باشند .

8- برابر ابلاغ ستاد كل صدور هرگونه معرفي نامه براي كاركنان وظيفه مامور جهت ارائه براي ثبت نام ويا ادامه تحصيل دردانشگاه راهنمايي ورانندگي وظيفه عمومي وساير ادارات خارج از دستگاه بكارگيرنده ممنوع مي باشد

لذا بنا به درخواست فرد بايگان ارشد مكاتبه ( معرفي نامه عكس دار به همراه يك قطعه عكس نظامي ) تاگواهي

مورد درخواست صادرگردد . (پيوست به شماره 11 )

9- دستگاههاي بكارگيرنده تازماني كه يگان ارشد درجه مصوب سرباز را اعلام ننموده مي بايست معادل حقوق

ساير سربازان هم پايه تحصيلاتي راپرداخت نمايد.

10- عقد هرگونه قرارداد پيمانكاري ومالي با كاركنان وظيفه در دوران خدمت سربازي ممنوع مي باشد .

11- ازارسال هرگونه گزارش كار وسوابق بيمه حكم كارگزيني و.... به معاونت نيروي انساني نزسا خودداري

گردد وبه جهت رفع ابهام هرگونه مدارك وسوالات تخصصي را به يگان ارشد ارسال ويا استعلام نمايد ودر

صورت ابهام با هماهنگي پاسخ لازم اعلام شود .

12- درصورتيكه سرباز مامور درحين خدمت دچار حادثه يا سانحه شود سازمان بكارگيرنده حداكثر 48 ساعت

بعد از وقوع حادثه نسبت به اعلام گزارش حادثه اقدام نموده ومدارك لازم را حداكثر يكماه از تاريخ حادثه پس از

دريافت مدارك لازم پرونده فرد را جهت طرح در كمسيون 134 ايثارگران نيروي زميني سپاه تحويل يگان ارشد

استان محل خدمت داده تا بعد از صدور راي صادره با توجه به متن راي نسبت به برقراري مستمري ويا پرداخت

بيمه عمر وحوادث وهزينه كفن ودفن در چهارچوب ضوابط اقدام لازم انجام گيرد .

 

مدارك مورد نياز سربازان مامور حادثه ديده (مصدوم يا متوفي و...) كه به شرح ذيل مي باشد :

*- تكميل فرم گزارش حادثه (پيوست شماره 12)

*- مدارك پزشكي باليني براي مصدومين ويا گواهي فوت از ثبت احوال (حسب مورد )

*- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه مصدوم يا متوفي (حسب مورد)

*- كروكي پليس راه در صورت فوت

*- حكم ماموريت يا مرخصي (حسب مورد )

*- راي صادره دادگاه درصورت فوت

*- جوازدفن پزشكي قانوني

 

*- حكم كارگزيني دستگاه بكارگيرنده

*- تصوير فيش حقوقي سپاه وساير مدارك مورد نياز

*- فرم كسورات قانوني آخرين ماه خدمت كه حادثه رخ داده است .

13- براي تشخيص فوت يا نقص عضو درحين انجام وظيفه يا به سبب آن برابر ماده 134 قانون ومقررات

استخدامي سپاه كمسيوني تشكيل مي گردد .

14- چنانچه نظر كمسيون مندرج درماده فوق الذكر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اعتراض يكي از وراث

شهدا يا متوفي و... قرارگيرد صدور راي نهايي برعهده كمسيون تجديد نظر برابر ماده 135همان قانون خواهد

بود .

15- ميزان حقوق وظيفه وحقوق مستمري بگيران پرسنل كه برابر ماده134 وطبق تشخيص مرجع پيش بيني

شده درماده 134 قانون درحين انجام يا به سبب آن معلول يافوت مي شوند به شرح ذيرتعيين مي گردد:

ضمنا درموردسربازان وظيفه حقوقي معادل ماهانه پرسنل همطراز كادر ثابت كه حداقل آن معادل حقوق ماهانه

كادر بادرجه رزم آور سومي مي باشد .

16- درصورتيكه سرباز فوت عادي نمايد موارد فوت درحين انجام وظيفه يا به سبب آن غير ازموارد مذكور در

ماده 120 قانون استخدامي سپاه به شرح زير است :

*- فوت درمحل خدمت وهمچنين درحال رفت وبرگشت يا خارج از محل خدمت درارتباط با ماموريت .

*- فوت در طول ماموريت ازلحظه ابلاغ تاخاتمه ماموريت بيمار شذه ويا در اثرحوادث ومصدوم ومجروح

گرديده وبعدا فوت شوند .

*- فوت دراثر بيماري هاي ناشي ازموقعيت ياشرايط خاص خدمتي .

*- تبصره: فوت درغير موارد مذكور دراين بند وماده 120 قانون استخدامي سپاه فوق عادي محسوب مي گردد.

17- براي تشخيص فوت درحين خدمت انجام وظيفه يابه سبب آن يافوت عادي درنيروهاي وسازمان هاي

مربوطه كمسيوني برابر ماده 134 قانون استخدامي تشكيل خواهد شد.

18- چنانچه نظر كمسيون مندرج درماده فوق الذكر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اعتراض يكي از وراث شهدا

يامتوفي و... قرار گيرد صدور راي نهائي برعهده كمسيون تجديدنظر برابر ماده135 همان قانون خواهد بود .

19- ميزان حقوق وظيفه وحقوق مستمري بگيران پرسنلي كه برطبق مرجع پيش بيني شده درماده 177 قانون بطور

معمول يا فوت مي شوند معادل نه دهم حقوق ماهانه پرسنل همطراز كادرثابت قابل پرداخت است .

*- از نحوه بكارگيري و انجام وظيفه كاركنان وظيفه واگذاري به سازمان بكارگيرنده توسط ستادكل دفترعمومي

نزسا يگان ارشد با هماهنگي قبلي ويا بصورت غيرمترقبه ( باارائه كارت شناسائي معتبر) بازديد بعمل خواهد آ

ودستگاه مربوطه مي بايست نسبت به تهيه بليط يا پيش بيني وتامين وسيله نقليه و.... اقدام نمايد .

*- درصورت فراخوان كاركنان وظيفه شاغل دردستگاه بكار گيرنده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ماموريت

 

سربازان مامور لغو وسريعا به يگان ارشد استان محل خدمت كتبا معرفي شوند.

 

نحوه دريافت لغو امريه وچگونگي نقل وانتقال سربازان مامور توسط دستگاه بكارگيرنده :

1-    نظر به اينكه يگان ارشد تحت هيچ شرايطي سربازان عودتي يا انصرافي و... كاركنان وظيفه اعاده شده از سوي

دستگاه بكارگيرنده را پذيرش نخواهند كرد وممنوع مي باشد .لذا قبل از اخذ لغو امريه هاي صادره از معرفي سرباز

خودداري شود بديهي است تادريافت پاسخ كتبي ازستاد كل يادفترعمومي كاركنان وظيفه مذكور جمعي دستگاه بكار

گيرنده بوده ومسئوليت وانجام كليه امور آنان بر عهده دستگاه بكارگيرنده مي باشد .

( پيوست به شماره 13 )

2-    نقل وانتقال سربازان مامور ازاستاني به استان ديگر ممنوع مي باشد. مگربامجوز عاليترين مقام در دستگاه ودريافت

مجوز ازدفترعمومي ياستادكل وارائه ان به اين نيرو وابلاغ به يگان ارشد وانتقال پرونده به يگان ارشد استان محل خدمت جديد بايستي توسط سرباز انجام گيرد بلامانع است وهيج دستگاهي مجاز نيست بدون اطلاع يگان ارشد قبلي

نسبت به انتقال سرباز اقدام نمايد .

3-    نقل وانتقال درداخل استان باهماهنگي مسئولين مربوطه ويگان ارشد محل خدمت قبلي بلامانع مي باشد . و نياز به ارائه مجوز اين نيرو نخواهدبود مانند پيام آوران بهداشت كه بر حسب نياز شبكه هاي بهداشت با هماهنگي مقام مسئول دراستان ياوزارتخانه جابجا مي شوند وساير سربازان داراي امريه بايستي از استاني به استان ديگر

مجوز مبادي ذيربط را حسب مورد صدورامريه ارائه دهند .

4-    نقل وانتقال سربازان سازندگي درهر دوحالت ممنوع بوده درصورت ضرورت مي بايستي مجوز لازم رااز ستادكل

يا دفتر عمومي دريافت نمايند .

5-    سربازان متاهل ازشرايط فوق مستثني هستند درهر مقطع ازخدمت پس ازارائه مداركي دال برمتاهل شدن مجاز به

نقل وانتقال براي يكبار خواهند بود . اما دستگاه بكارگيرنده مي بايستي دراسرع وقت مجوز لازم رااز يا ستاد كل دفتر

عمومي رادريافت نمايند وبه نزسا ويا يگان ارشد ارسال شود .

تبصره : درصورتي كه كمتراز4 ماه از خدمت باقي مانده باشد ومدارك لازم هم براي صدور كارت پايان خدمت به مركز ارسال شده است سرباز باقيمانده خدمت سربازي را بصورت مامور  با هماهنگي يگان ارشد قبلي جهت ادامه

خدمت دردستگاه مربوطه به يگان ارشد استان محل خدمت جديد معرفي شود.

6-    كاركنان وظيفه بايستي درمحل مصوب خدمت نمايند وهر گونه جابجايي ياانتقال وعودت وانصراف ازادامه

خدمت ويااعتراض به محل خدمت تعيين شده با انجام مكاتبه وذكر دلايل ومستندات وهماهنگي كتبي ودريا

مجوز لازم مبني برلغو امريه ازدفتر عمومي ستاد كل را به يگان ارشد جهت ادامه خدمت مشروط بر اينكه از

خدمت سرباز 6 ماه باقي مانده باشد بلامانع است .

7-    چنانچه لغو امريه كاركنان بدلايلي قانوني باشد بادرخواست سازمان نيروي جايگزين اختصاص داده خواهد

شد . مشروط به اينكه حداقل 9 ماه از خدمت فرد ترخيص شده باقي مانده باشد .

8-    انتقال ويا مامور نمودن سرباز كه براي دستگاه خاصي امريه صادرشده باشد به هر طريقي ممكن به خارج از

دستگاه بكارگيرنده ممنوع مي باشد .

9-    چنانچه لغوامريه سربازان به دلايل قانوني مانند قبولي دانشگاه معافيت هاي قانوني (پزشكي ايثارگران كفالت-

استخدام درنيروهاي مسلح- عفورهبري و...) باشد باارسال مدارك مربوطه نسبت به تامين جايگزين از سوي ستادكل

يا دفترعمومي اقدام گردد.

10-سربازاني كه لغو امريه مي شوند مي بايست به تناسب مانده خدمت حق لباس ساليانه توسط دستگاه بكارگيرنده

قبل ازمعرفي به يگان ارشد پرداخت شود.

11-فقط سربازان معلمي كه دروسط دوره آموزش نظامي توسط وزارتخانه مربوطه به نزسا به دليل عدم تائيد صلاحيت از سوي گزينش سازمان آموزش و پرورش استانها اعلام قبولي نشده باشند نياز به مجوز لغو امريه از

ستادكل نخواهدبود وتوسط مراكز آموزش بعنوان سهميه نزسا با هماهنگي به عمل آمده با اين نيرو سازماندهي

خواهند شد ولي همين سربازان بعد از پايان آموزش ودريافت معرفي نامه اتمام دوره آموزش نظامي از آموزشگاه

بايستي مجوز لغو امريه ازستادكل يا....راارائه مجوز دراختيار سازمان مربوطه خواهند بود.

12-مابقي سربازان مامور درحين دوره يابعد ازاتمام آموزش الزاما مي بايستي مجوز لغو امريه از مبادي صادر كننده

راارائه نمايند وبعدازابلاغ نزسا اقدام لازم بعمل آيد.

 

نحوه خروج از كشور براي زيارت عتبات عاليات دركربلا سوريه وحج عمره وتمتع :

1-    خروج ازكشور سربازان مامور تابع قوانين حفاظت اطلاعات سپاه (حراست) مي باشد كه مي بايست مدارك

مورد نياز جهت دريافت معرفي نامه براي اداره گذرنامه ناجا :

*- ارائه موافقت نامه عاليترين مقام دردستگاه بكارگيرنده دراستان محل خدمت .

*- ارائه موافقت حراست دستگاه بكارگيرنده دراستان محل خدمت .

*- به هنگام مراجعه به يگان ارشد مالكيت معتبر كه متعلق به خودش ودر رهن بانك نباشد وبه همراه داشته باشد

(( پس از تحويل سند مالكيت مدرك معتبر ازيگان ارشد دريافت نمايد ))

ضمنا درصورتي كه صاحب سند به هردليل نتواند حضور يابد اعلام رضايت نامه ازدفتر خانه ثبت واسناد رسيده

كفايت مي كند .

*- حضورسرباز متقاضي دريافت گذرنامه براي خروج از كشور الزامي است .

توضيح اينكه يگان ارشد پس ازدريافت سند ( درحفظ ونگهداري آن كوشا باشد وازدسترسي افراد غير مجاز به آن

جداخودداري گردد ) مدارك سرباز راهمانند ساير سربازان شاغل دريگان به حفاظت اطلاعات رده جهت انجام سير

اداري همراه بامعرفي نامه وارسال نامه حراست دستگاه بكارگيرنده اقدام نمايد

.

*- شرايط اعزام به خارج ازكشور :

1- سفرهاي زيارتي كشورسوريه

2- عتبات عاليات

 

3- حج عمره وتمتع

4- بيماري اعضا درجه يك كه سرپرست ديگري نداشته باشند باتاييد مراجع قانوني ميباشد درصورتيكه هر يك

از مشمولين قصد خروج از كشور رادارند وپس از سير مراحل اداري اعلام شده شخصا بامعرفي نامه به يگان

ارشد مراجعه وپس از اخذ مجوز خروج از كشور آنان اقدامات يعدي را بعمل آورد . ( پيوست شماره 14)

5- سربازان مامور نمي توانند به جهت شركت درمسابقات ورزشي به خارج از كشور سفرنمايند درصورت

لزوم بايستي نسبت به تغيير محل خدمت با هماهنگي ستادكل ويا دفتر عمومي تحت عنوان سرباز قهرمان به

سازمان تربيت بدني مامور شوند وسپس به مسابقات ورزشي اعزام گرددوبعد ازابلاغ ستادكل واگر سرباز در

ساير استانها خدمت ميكنند بايستي كليه سوابق به مركز عمليات نزسا منتقل گردد .

 

نحوه ارائه كسر خدمت اوليه سربازي (درنيروهاي مسلح ) يابسيجي ارائه شده وچگونگي اعمال آن دركارت

پايان خدمت ومدت خدمت سربازي سربازان مامور :

1-كسرخدمت به كليه سربازان مامور تعلق مي گيرد لذا كاركنان وظيفه كه سابقه خدمت دربسيج دارند جهت

استفاده ازكسر خدمت تاييديه لازم رااز نيروي مقاومت بسيج با سير مراحل اداري ازتهران بزرگراه بسيج (افسريه)

مركز عمليات نيروي انساني نيروي مقاومت بسيج اخذ واز طريق يگان ارشد به دستگاه بكارگيرنده كتبا اعلام شود

با توجه به شرايط جذب دربدو پذيرش وتعهد سربازان به دستگاه بكارگيرنده اقدام مي گردد(پيوست شماره 15)

2-    اگرسربازي مدعي باشد كه كسر خدمت اوليه سربازي باشد درصورت عدم ثبت دربرگ اعزام توسط وظيفه

عمومي يگان ارشد از وظيفه عمومي استعلام كتبي نموده وپس ازتائيد به سازمان بكارگيرنده كتبا ابلاغ گردد .

( پيوست شماره 16 )

3-    سربازان به دستگاه بكارگيرنده دربدو پذيرش تعهد سپرده اند وكسر خدمت ارائه ميدهند ميبايست به تعهد

خويش پاينده بوده اما درصورت اتمام خدمت دوره ضرورت ونياز دستگاه بكارگيرنده بايستي همانند ساير

كارمندان مثل معلم حق التدريس ازحقوق وساير مزايا راكه آموزش وپرورش ملزم به پرداخت مي باشد بهره مند

شوند .

4-    به مدت كسر خدمت هاي ارائه شده حقوق مرخصي و....تعلق نمي گيرد .

5-    مدت خدمت براي كليه سربازان مامور به دستگاه بكارگيرنده كه از سوي دفتر عمومي يا دفترعمومي مجوز

ماموريت آنها صادر گرديده تا اطلاع ثانوي 20 ماه تمام مي باشد .

6-    كاهش خدمت درمناطق عملياتي ونقاط مرزي ومحروم به سربازان مامور تعلق نمي گيرد .

 

نجوه تشويقات تنبيه ورسيدگي به غيبت ها وترك خدمت سربازان درمحل خدمت مطابق آئين نامه انضباطي

نيروهاي مسلح فقط بامجوز وهماهنگي يگان ارشد استان محل خدمت :

1-    به استناد ابلاغيه شماره 5/16/705/ م /4/ ن مورخ 28/1/1385 ستادكل وهمچنين باعنايت به اينكه تشويق

وتنبيه كاركنان نيروهاي مسلح ازاختيارات فرمانده معظم كل قوا مي باشد واين موضوع براساس سلسله مراتب

به فرماندهان نظامي تفويض گرديده است به همين منظور هيچ يك از دستگاه بكارگيرنده حق اعطا مرخصي

تشويقي ويا اعمال تنبيه ويا اضافه خدمت به سربازان مامور راندارند به جهت تسريع در امور ورعايت قوانين

پيشنهاد تشويق يا تنبيه رابه يگان ارشد كتبا بصورت نمابر يا حضوري توسط رابط همراه بااسناد قانوني غيبت

يا تخلف ومصاديق تشويق رااعلام نموده وحداكثر 48 ساعت پس از وصول گزارش وانطياق بامواد آيين نامه

انضباطي باهماهنگي قضايي مركز عمليات نيروي انساني نزسا (محل نگهداري پرونده سربازان ماموراستان

تهران ) نسبت به پاسخ مناسب اقدام نموده تاموارد پيشنهادي اثر مطلوب خود رانشان داده ودرجهت بازدهي

وبهره برداري بيشتر اقدام لازم بعمل آيد وبراي ساير سربازان نيز الگو گردد باعنايت به اينكه هيچ مقامي در

دستگاه بكارگيرنده اختيار تنبيه يا تشويق راندارند واقدام بايستي درمراجع قانوني وذيصلاح قضائي درصورت

شكايت سربازان قابل پيگيري بوده وبايستي پاسخگو نيزباشند .

به جهت تسريع درامور ورعايت قوانين پيشنهاد تشويق يا تنبيه رابه يگان ارشد كتبا بصورت نمابر يا حضوري

اعلام نموده وحداكثر 48 ساعت  پس ازوصول گزارش توسط يگانهاي ارشد بارعايت وانطباق با مواد آئين نامه

انضباطي با هماهنگي قضائي رده نسبت به پاسخ مناسب اقدام نموده تاموارد پيشنهادي اثر مطلوب خود را نشان

داده ودرجهت بازدهي وبهره مندي بيشتر اقدام لازم به عمل آيد وبراي ساير سربازان نيز الگو گردد .

2-    رعايت انضباط دركليه جوامع بشري ودرفعاليت هاي فردي وجمعي (اقتصادي- فرهنگي- اجتماعي- سياسي

و....امري ضروري ودرنيروهاي مسلح وامور نظامي ازچنان اهميتي برخوردار است كه براي آن آئين نامه تدوين تاروابط وسلسله مراتب فرماندهي بدرستي وشفافيت مشخص گردد. كاركنان وظيفه مامور به سازمانها و... نيز به

عنوان عضوي ازنيروهاي مسلح به مقتضي محيط خدمتي ومسئولين محترم سازمان بكارگيرنده نيز حسب وظيفه

مديريتي كه به عهده دارند لازم است ازمفاد آن بخش از آئين نامه كه قابل استناددر حوزه كاري آنان مي باشد را

مطلع بوده ورويه هماهنگ ويكنواختي رادرخصوص روابط في مابين تشويقات تنبيهات به توضيحاتي كه در دستورالعمل آمده تاسبب ارتقا سطح بهره وري دردستگاه رافراهم سازد . ضمنا سربازاني كه غيبت مي نمايند

نبايستي صرفا گزارش راارسال نمايند بلكه سربازي كه مرتكب غيبت شده بوده .هم اكنون مراجعه نموده نيز به

همراه گزارش حضور يابد .

 

3-    غيبت بيش از 15روز درزمان صلح فراري محسوب وبايستي مراتب به موقع به نيروي آموزش دهنده منعكس گردد. ( پيوست به شماره 17 )

4-    با توجه به اينكه كليه سربازان مامور دربدو پذيرش وگرفتن امريه تعهد كتبي يا محضري مبني براينكه تعيين

محل خدمت بادستگاه بكارگيرنده مي باشد درصورتي كه پس ازپايان آموزش رزم مقدماتي وياتخصصي از رفتن

به محل خدمت تعيين شده خودداري نمايد ايام عدم حضور غيبت تلقي مي گردد .

5-    شروع اضافه خدمت سربازان مامور پس از پايان 20 ماه خدمت قانوني دوره ضرورت مي باشد وبه ايام اضافه

خدمت نيز حقوق تعلق مي گيرد .

6-    ورود سربازان به دسته جات وگروههاي سياسي در طول خدمت سربازي ممنوع مي باشد .در صورت مشاهده

امريه آنهااز سوي ستاد كل يا دفتر عمومي حسب مورد لغو خواهد شد .

7-    تشويقات سربازان مامور براساس بند ه ماده 112 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح چون قدرداني از خدمات

فوق العاده واعمال برجسته افراد خدمت گذار وهمچنين تنبيه عناصر خطا كار از عوامل موثر ..مديريت است لذا صدور

مرخصي تشويقي براساس بند (و) ماده 114 آئين نامه مذكور سالانه حداكثر 30 روز مي با

8-    بخشي از موارد تشويقات (باستناد ماده 113 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح )

*- حضور مستمر درمحل خدمت يا ماموريت وانجام وظايف وماموريت ها به نحو احسن وانجام خدمت موثر

خارج از وقت مقرر .

*- انجام اقدامات مفيد وموثر درامر توسعه آموزشها ...

*- صرفه جويي وبه كاربردن ابتكار ودقت فوق العاده و....

*- اقدامات موثر درحفظ ونگهداري اموال واسناد ..ودولتي

*- نوآوري درراستاي خود كفايي و...

9-    نحوه اعمال تشويق سربازان مامور براساس ماده 114 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ترتيب ذيل مي باشد :

*- تشويق وقدرداني شفاهي توسط مسئول مربوطه

*- تشويق وقدرداني كتبي توسط مسئولين اداره

*- تشويق وقدرداني كتبي ودرج درپرونده كارگزيني توسط مسئولين دراستان

*- تشويق وقدرداني كتبي ودرج درپرونده كارگزيني وارائه لوح تقدير درگردهمايي ها وهمايش هاي آموزشي

توسط مسئولين استان يا وزارت

*- تشويق وقدرداني كتبي ودرج كارگزيني (درصورت وجود اعتبار جوايز نقديوغير نقدي )

 

10- تخلفات سربازان مامور درحين خدمت سربازي :

براساس ماده 110 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح انجام هر عمل يا ترك فعل كه برخلاف مقررات ودستورات

ونظم وترتيب وشئون جامعه نيروهاي مسلح باشد. همچنين به غيبت هاي كمتر از 15 روز درزمان صلح تخلفات

انضباطي اطلاق مي گردد كه موارد آن به شرح ذيل مي باشد .

11-بخشي ازموارد تخلف براساس ماده 116 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح :

*- عدم آراستگي نامناسب بودن وضع ظاهري وعدم توجه به نظافت شخصي

*- موي سر سربازان مامور همانند ساير سربازان داخل سپاه همواره بايستي كوتاه باشد بطوريكه حداكثر اندازه

نمره 20 باشد .

*- عدم رعايت ادب عدم رعايت سلسله مراتب واحترامات اداري

*- بي توجهي نسبت به فراگيري آموزش مانند ( فرهنگي يا تخصصي و....مانند سربازان معلم سازندگي وپيام

آوران بهداشت ) .

12- بي توجهي وعدم رعايت زمان حضور درمحل خدمت ياماموريت وغيبتي كه منجر به فرار نگردد.( كمتر

از 16 روز تمام )

13- عدم احساس مسئوليت وبي تفاوتي درخدمت عدم رعايت قوانين ومقررات آئين نامه ها بخشنامه ها

دستورالعمل ها وساير دستورات .

14- سستي وسهل انگاري درانجام وظيفه واجراي دستورات درزمينه هاي ....اداري و...

15- تاخير غير موجه وعدم دقت درارائه گزارشات وحقايقي كه در انجام ماموريت دستگاه موثر است واظهارات

وگزارشات خلاف واقع وكتمان حقيقت .

16- قصور تقصير در حفظ ونگهداري و...وهرگونه اموال و...واسناد و...ودولتي و...

17- ارتكاب اعمال ورفتار برخلاف شئون نظامي كه موجب مقررات تعيين وابلاغ مي گردد وتظاهر به خلاف شرع

بين .

18- قصوروتقصير وسهل انگاري دربكارگيري توان وامكانات

19- استفاده ازلباس درمحل خدمت براي كاركنان وظيفه منوع است مگر درمواردي كه ستاد كل ضوابط مشخصي راتعيين نمايد.

20- نحوه اعمال تنبيهات براساس ماده 117 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ترتيب ذيل خواهد بود :

*- توبيخ شفاهي توسط مسئولين مستقيم

*- توبيخ كتبي ودرج درپرونده توسط مسئولين مربوطه درشهرستان

*- توبيخ كتبي ودرج در پرونده پرسنلي ويگان ارشد نزسا توسط مسئولين مربوطه استان

*- ارجاع پرونده سربازان متخلف به مركز جهت يررسي ودرخواست لغو امريه وعودت سرباز به يگان ارشد

نزسا پس ازتائيد دفتر عمومي .

*- درصورت ارتكاب تخلف توسط سرباز موضوع پس از بررسي دراداره محل خدمت مراتب به مسئولين مربوطه

دراستان گزارش خواهد شد .

21- مصداق غيبت برابرماده 116 بند (ه) آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح عبارتند از :

*- غيبت درزمان جنگ بيشتر از5 روز وبالاتر

*- غيبت كاركنان در زمان صلح كمتر از16 روز تمام

*- برابر ماده 117 آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح بند (ه)

افسران وسربازان وظيفه به جاي تنبيه انتظار خدمت وبدون كاري به اضافه خدمت تنبيه وهمچنين درخصوص

غيبت غير موجه مادامي كه منجر به فرارنگرديده باشد به ازاي هرروز غيبت درزمان صلح به دوروز اضافه

خدمت .ودرزمان جنگ حداكثر 9روز اضافه خدمت تنبيه مي گردد .

22- سرباز غايب مدتي راكه درمحل خدمت حضور نداشته بايستي جبران خلا خدمتي نمايدبه عنوان مثال :

اگرسربازي 10روز غيبت نموده است بايستي جمعا 30 روز خدمت نمايد (20 روز اضافه خدمت و10 روز

خلا خدمتي دارد )

23- براساس آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح چنانچه غيبت سرباز بيش از15 روز تمام باشد مي بايست با

امضا مجاز عالي ترين مقام محل خدمت به تيپ يالشكر (يگان ارشد ) گزارش شود وتازمانيكه يگان ارشداز

طريق دادسراي نظامي استان نسبت به چگونگي ادامه خدمت اعلام نظر ننموده است حق بكارگيري سرباز را

نخواهندداشت ومدت عدم بكارگيري جز خدمت محسوب نمي شود واضافه خدمت برابرراي صادره دادسراي

لحاظ مي گردد كه توسط يگان ارشد اعلام خواهدشد .

24- درصورتيكه سربازان مامور درزمان صلح بيش از 15 روز غيبت نمايند وعذرموجهي نداشته باشند فراري

محسوب مي گردند كه به ترتيب ذيل با آنان برخورد مي شود .

25- چنانچه براي بار اول حداكثر 60روز غيبت نمايند بدون ارجاع پرونده به مراجع قضايي درمقابل هرروز

غيبت يا فرار 2روز به خدمت دوره ضرورت اضافه مي شود( اين اضافه خدمت بيش از 3ماه ويا 90 روز

نخواهد بود )

26- چنانچه پس ازمدت يادشده (حداكثر60 روز) خود رامعرفي ننمايند يا سابقه فرارداشته باشند از طريق

يگان ارشد به دادسراي نظامي محل خدمت خواهند شد مدت عدم حضور تازمان معرفي مجدد از طرف

يگان ارشد فقط خلا خدمتي محسوب گردد)

27- هريك ازسربازان مامور كه غيبت يافرار مي نمايند وبه يگان ارشد جهت معرفي به دادسراي نظامي معرفي

مي گردند تازمان معرفي توسط يگان ارشد حق بكارگيري سرباز راندارنددرصورت بكارگيري عواقب بعدي

ناشي از حادثه و...به عهده سازمان بكارگيرنده مي باشد .

 

شرايط ونحوه دريافت معافيت هاي قانوني اعم از كفالت پزشكي رهبري ايثارگران :

 

1-    كاركنان وظيفه درطول خدمت درمقطع بالاتر براي ادامه تحصيل مجاز به شركت در كنكور مي باشند

ودر صورت قبولي باارائه معرفي نامه از وظيفه عمومي ناجا درهر مقطع از خدمت ترخيص وباارائه نامه

مربوطه از دستگاه بكارگيرنده ترخيص خواهند شد .

2-    درصورت استخدام درنيروهاي مسلح نيز مطابق بند (1) اقدام شود .

3-    سربازاني كه داراي پدر بالاي 60 سال سن ويا درصورت فوت پدر داراي مادر باشد وياپدرازكارافتاده

باتائيد مراجع قانوني داشته باشد با توجه به شرايط بالا تك فرزند ذكور هم باشند با سير مراحل قانوني مي-

توانند ازمعافيت كفالت استفاده نمايند والبته ساير شرايط كلي براي دريافت معافيت قانوني دردفترچه اعزام

به خدمت كه ازپست دريافت مي نمايند قيدشده است .

4-    سربازاني كه درحين خدمت به واسطه تصادف يا حوادث ديگري ويا بيماري قادر به ادامه خدمت نباشند

نيز مي توانند با سير مراحل قانوني از معافيت پزشكي استفاده نمايند .

5-    سربازاني كه فرزند شهيد يا آزاده يا جانباز ويا رزمنده باشند درصورت عدم استفاده ازامتيازات مربوطه يراي

معافيت ديگر برادران مي توانند باسير مراحل قانوني وارائه مدارك معتبر ازوظيفه عمومي ناجا از خدمت ترخيص

شود .

تبصره  1 : درهريك از حالت هاي فوق بايستي از وظيفه عمومي ناجا نامه كتبي ارائه دهد وپس از آن يگان ارشد

مراتب ونوع معافيت را به دستگاه بكارگيرنده كتبا اعلام وبا تسويه حساب كامل به يگان ارشد مجددامعرفي شود

وهيچ يك از دستگاهها مجاز به مكاتبه مستقيم با وظيفه عمومي ناجا نخواهد بود ودرصورت اقدام بايستي پاسخگو

مسائل بعدي باشند ويگان ارشد هيچگونه مسئوليتي رابر عهده نخواهد گرفت .

تبصره 2 : درهر يك ازحالت هاي فوق ارائه فرم (پيوست شماره 18 ) الزامي مي باشد .

تبصره 3 : درصورت قبولي افراد دردانشگاه يا استخدام درنيروهاي مسلح اصل برگ آموزش تحويل سرباز بشود و

كپي آن درپرونده نگهداري شود .

حقوق ومزاياي ماهيانه حق تاهل اولاد تحت تكفل هزينه خوراك لباس مسكن و... كاركنان وظيفه مامور :

 

1-    برابراعلام ستاد كل نيروي مسلح حقوق كاركنان وظيفه برابر قانون چگونگي پرداخت حقوق كاركنان

وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 7/5/1375 مجلس شوراي اسلامي بوده كه براساس درجه نظامي آنها درصدي

از حداقل حقوق كاركنان پايور مي باشد ( شرح پيوست شماره 19)

2-    باتغيير ضريب ريالي در هر سال حقوق كاركنان وظيفه نيز به همان ميزان افزايش وقابل پرداخت مي باشد

ودرصورت تصويب هيئت محترم دولت ازسوي مبادي زيربط به دستگاه هاي بكارگيرنده سربازان مامور ابلاغ

خواهد شد .

3-    حقوق ومزايا وساير استحقاقي كاركنان وظيفه دردوران آموزشي توسط نيروي آموزش دهنده پرداخت وبعد

از مامور شدن به دستگاه هاي اجرايي كشور برعهده دستگاه بكارگيرنده مي باشد .

4- به استنادابلاغ شماره 29/01/716 /م/4/ن مورخ 29/1/1385 ستادكل تامين غذاي رايگان كاركنان وظيفه كه درشهر غير محل سكونت خويش ودرفاصله كمتر از 35 كيلومتر بكارگيري شده اند بومي محسوب شده ودرغير اين صورت

غيربومي تلقي خواهند شد وبايستي درمحل خدمت بيتوته نمايد ليكن درصورت عدم وجود محل اسكان مناسب 0بايستي مطابق عرف محل خدمت هزينه اسكان به آنان پرداخت شود وبه عنوان غير بومي (سه وعده )بعهده سازمان

بكارگيرنده مي باشد كمك هزينه خوراك كاركنان وظيفه غيربومي كه از امكانات و سلف سرويس سازمان استفاده

نمي كنند درسال جاري (سال 86) به مبلغ 240000 ريال تعيين ومي بايست توسط سازمان بكارگيرنده به كاركنان

فوق پرداخت گردد . (به كاركنان بومي كه تردد روزانه دارند وجهي تعلق نمي گيرد )

5-تااطلاع ثانوي وبه استناد ابلاغ شماره 29/01/716 / م/ 4/ ن مورخ 29/1/85 ستاد كل حق لباس سربازان وظيفه

درسال 1386 همانند سال قبل به مبلغ 700000ريال سالانه تعيين گرديده كه مي بايست توسط دستگاه بكارگيرنده پرداخت شود . .

تبصره : سربازاني كه لغو امريه مي شوند مي بايست به تناسب مانده خدمت حق لباس ساليانه توسط دستگاه بكارگيرنده پرداخت شود .( درصورت افزايش درسنوات متعاقبا ابلاغ خواهد شد )

6-    به دليل اينكه وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم مبني بر استفاده از نظر رنگ وشكل لباس رااز ستادكل

دريافت داشته است وپس از پايان آموزش نظامي نسبت به تامين لباس كفش اوركت و...اقدام مي نمايد هزينه

فوق تعلق نمي گيرد .

تبصره : استفاده ازلباس نظامي وعلائم مربوطه درطول خدمت دوره ضرورت ممنوع ميباشد .ولي درصورتيكه

دستگاه بكارگيرنده تمايل داشته باشدكه سربازان ازلباس نظامي خدمت نمايند به جهت شاخص بودن واستفاده

بهينه ازسربازان مامور شاغل دردستگاه مي بايست ازسوي ستادكل مجوز لازم رادريافت نمايند وهيچ يك از

دستگاه بكارگيرنده مجاز نخواهند بود به صرف اينكه سربازان مامور درمحيط نظامي خدمت نمي كنند هزينه

لباس راپرداخت نكنند درصورت عدم پرداخت شكايت سربازان درمراجع قضايي قابل پيگيري مي باشد .

7-    سربازان مامور به دستگاه هاي دولتي و...سربازان جمعي يگان آموزش دهنده (نيروي زميني سپاه ) تلقي

شده وكليه موارد استعلامي از جمله حقوق ومزايا حق تاهل كمك هزينه اولاد محروميت از تسهيلات فوق العاده

ماموريت بدي آب وهوا دوري ازمركز و...تابع مقررات  نيروهاي مسلح مي باشند كه براساس آن توسط دستگاههاي

بكارگيرنده به آنان پرداخت خواهد شد .

تبصره : درماوريتهاي محوله به كاركنان وظيفه تامين مسكن وغذاي رايگان (سه وعده ) ووسيله سفر به عهده دستگاه

بكارگيرنده مي باشد .

 

8- به سربازان مامور درطول خدمت سربازي پاداش (عيدي ) بن نقدي وغير نقدي .اضافه كار ساير مزايا تعلق نمي گيرد.

9- پيام آوران بهداشت با استناد به تصويب نامه شماره 51591/ ت 7810 / ه مورخ 26/1/1376 هيئت محترم وزيران علاوه برمزايا اين دستورالعمل ازساير موارد اعلام شده درتبصره 2-3-4 ماده 8 همين قانون مانند فوق العاده اضافه كاري نيز بهره مندخواهند شد ومشمولان اين آيين نامه كه بطور تمام وقت وبااستفاده از امكانات اسكان خدمت مي نمايند از ديگرمزايا موضوع قانون استخدام كشور ونظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه به افراد مشابه آنها تعلق مي گيرد نيز

برخوردار مي شوند .

 10-كمك معاش كاركنان وظيفه معيل . باستناد دستورالعمل شماره 62/ 2515/ ط مورخ 16/5/82 معاونت محترم طرح

برنامه وبودجه ستاد كل نيروهاي مسلح كه مستند به اوامر فرماندهي معظم كل قوا تهيه گرديده به كاركنان وظيفه معيل و

نيازمند شاغل درنيروهاي مسلح ويا مامور به دستگاههاي اجرايي كشور مبلغي معادل كمك هزينه عائله مندي كاركنان

دستگاه بكارگيرنده تعلق مي گيرد .

11- عائله تحت تكفل موضوع دستورالعمل مذكور عبارتند از همسر فرزندان كاركنان وظيفه مي باشند. 

12- چنانچه فرد وظيفه يگانه فرزند ذكور بيش از 18 سال سن ويا به عنوان تنها برادر وسرپرست پدر مادر خواهر

وبرادر صغير باشد از كمك معاش استفاده نمايد.

13- كاركنان وظيفه متاهل باارائه تصوير عقدنامه وشناسنامه خود هسر وفرزندان وتطابق بااصل مدارك شناسايي و

همچنين تكميل فرم درخواست درزمره استفاده كنندگان ازكمك معاش فوق قرار خواهند گرفت .

14- براي ساير عائله تحت تكفل تكميل فرم درخواست برقراري كمك معاش بعلاوه استشهاديه از شوراي اسلامي

محل واحد انتظامي محل سكونت ضروري مي باشد .

15- كاركنان وظيفه اي كه از كمك معاش موضوع اين دستورالعمل استفاده مي كنند در صورت رفع نياز وحصول

تمكن مالي ويا تغيير درتعداد افراد تحت تكفل موظف هستند مراتب رابه دستگاه بكارگيرنده خود كتبا گزارش تانسبت به قطع كمك معاش ويا تصحيح آن اقدام شود.

16- براي كاركنان وظيفهدرنيروهاي مسلح بودجه اي بابت اضافه كاري پيش بيني نشده است . لذا به سربازان مامور

نيز اضافه كار تعلق نمي گيرد .

17- برابر ماده 50 قانون خدمت وظيفه عمومي افسران ودرجه داران وظيفه ( رزم آور سوم (گروهبان سوم وظيفه )

تا ستوان يكم پزشك وظيفه ) درصورت اعزام به ماموريت ياانتقال يا خدمت درمناطق بدآب وهوا مشمول مقررات

فوق العاده ومزاياي مربوط به افسران ودرجه داران پايور (كادرثابت ) درنيروهاي مسلح نسبت به حقوق خود خواهند

بود .(درجه بندي نقاط كشور ازنظر بدي آب وهوا فوق العاده محل خدمت برخورداري ازتسهيلات بهداشتي درماني

فرهنگي وساير عوامل لازم زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدامي كشوري دركليه نقاط كشور به استثنا تهران

وبخشهاي حومه تهران كرج شميرانات شهرري وبخش كن قابل اجرا مي باشد )

تبصره 1 : فوق العاده هاي موضوع اين بند توسط دستگاه بكارگيرنده كاركنان وظيفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 : افسران ودرجه داران كه محل سكونت خود خدمت مي نمايند مشمول مقررات خدمت درمناطق بد آب

وهوا نخواهند بود .

تبصره 3 : به افسران ودرجه داران وظيفه كه بنا به تقاضاي شخصي منتقل مي شوند هزينه سفر وفوق العاده انتقال

تعلق نمي گيرد .

18- حقوق ومزاياي نخبگان وفرهيختگان به غير از سايرامتيازات متعلقه تا اطلاع ثانوي ماهيانه برابر فرمول زير قابل

پرداخت مي باشد :

( حق تاهل + حق اولاد+ حق مسكن + ( حداقل حقوق + حق كارآني يامبلغ 1836000ريال ) تعلق مي گيرد .

 

مرخصي استحقاقي كاركنان وظيفه درمناطق عادي وشرايط بد آب وهوا وسخت ومدت ذخيره مرخصي در پايان

خدمت :

1-    مرخصي سالانه براي كاركنان وظيفه 30 روز ودرمناطق بدآب وهوا 45 روز در سال مي باشد .

2-    دستگاه بكارگيرنده مي تواند با درنظر گرفتن بعد مسافت از محل خدمت تامحل استفاده از مرخصي براي

مسافت بين 300 تا 600 كيلومتر يك روز وبراي بيش از 600 كيلومتر دوروز مهلت جهت رفت وبرگشت كاركنان

علاوه برمرخصي استحقاقي منظور نمايند (حداكثر 3باردرسال براي سربازان غيربومي )

3-  كليه دستگاهها موظفند به هنگام اعزام كاركنان وظيفه به مرخصي استحقاقي وسايل اياب وذهاب آنان را فراهم آورند .درغير اينصورت درمسافرت هاي بيش از 35 كيلومتر بايستي هزينه سفر آنان را برمبناي يك پنجم ضريب ريالي محاسبه وپرداخت كنند .

تبصره 1 : مراتب فوق درمناطقي كه ساليانه 30 يا 45 روز مرخصي استحقاقي در سال تعلق مي گيرد به ترتيب سه و

چهار نوبت قابل پرداخت است .

تبصره 2 : درصورتيكه وسيله نقليه رايگان دريك مسير ( رفت وبرگشت ) در اختيار كاركنان وظيفه قرار گيرد يك دوم هزينه به آنها پرداخت شود .

تبصره 3 : به افرادي كه بنا به تقاضاي شغلي به محل خدمتي خاص مامور يا منتقل شده اند هزينه سفر پرداخت نخواهد شد . 

4-    ذخيره مرخصي براي سربازان مامور درپايان خدمت حداكثر 10 روز مي باشد .

5-    باتوجه به استعلام وابلاغ وزارت آموزش وپرورش دررابطه با مرخصي سربازان معلم پيرو ابلاغ شماره

7763/12/4 ز مورخ 5/7/1382 معاونت نيروي انساني نزسا اقدام گردد )يا به عبارت ديگر مرخصي سربازان

معلم همانند ساير معلمان رسمي آموزش وپرورش محل خدمت مانند تعطيلات عيد تابستان و... در صورت

رضايت ازعملكرد آنان درطول خدمت رفتار شود درغير اين صورت تابستان ها مجاز به بكارگيري در امور

اداري خواهيد بود .

 

دستگاه بكارگيرنده نبايستي زود تر از تاريخ ترخيص قانوني سربازان را به يگان هاي ارشد معرفي نمايند در

صورت طلب مرخصي تاريخ مراجعه به يگان ارشد راپس از پايان مرخصي استحقاقي اعلام شود .

6-    مناطق بد آب وهوا براي استفاده از 45 روز مرخصي استحقاقي سالانه به شرح زير است :

الف ) شهرستانهاي : دشت آزادگان- آبادان- خرمشهر- ماهشهر- ايذه- رامهرمز- شوشتر- سوسنگرد- اهواز

دزفول- مسجد سليمان- بهبهان- بوشهر- جاسك- لار- برازجان- بندرلنگه- كازرون(به استثناي شهر كازرون)

ممسني- داراب- بندرعباس- ميناب- خاش-ايرانشهر- چاهبهار- زابل- زاهدان- سراوان- ايلام- دهلران-

مهران- بدره- دهدشت- شهربابك- بم- جيرفت- فردوس- طبس- كاشمر- تربت جام- دره گز- پاوه

تربت حيدريه (به استثناي شهر تربت ) قصرشيرين- منجيل- بافق- پيرانشهرومغان- اشنويه- سردشت- بانه

مريوان-نوسود- سقز- سيرجان- جهرم- انديمشك- تايبادوبخشهاي تابعه شهرستانهاي مزبور .

 

ب ) بخشهاي : آغاجري واميديه- نفت شهر- جالق- زابلي- سيب سوران- ميرجاه- كوهك- نصرت آباد

ميان كنگي- شيب آباد- شهداد- پل دشت- مراوه تپه- كوكلان- داشلي برون- رينه- كليبر- گرمي- پسوه-

جلديان- جلفا- خداآفرين- هوراند- بيارجمند- قيروكارزين- كلات- درميان- نهبندان- خوسف- امامقلي-

بخشهاي حومه قوچان- سرخس- مانه- آشخانه- ماند- مزدوران- ابركوه (ابرقو) ودهستانهاي تابعه بخشهاي

مزبور .

 

ج ) دهستان هاي : قطور- چهل دختر- نوده- پل خاتون- گزيك- شيرگاه- زواره- دوآب- ورسك- رازي

دره خان- بله جوك- هنگام- بندرطاهري وهمچنين نقاط ده ملاشاه تقي سنگ بست- منظريه قم- صدر

آباد قم- اعلوفرج- خاخله-آي بيك- ياريم قيه- پورآلان- خمارلو- اصلاندوز- كبوترآهنگ- سوباشي-

مارشيان- خرمنكوه- ده بيد- پايگاه نوژه( شاهرخي سابق) دوكوهه اعظم پناه- پايگاه نيروي هوايي درحوالي

كرند- پايگاه نيروي هوايي در جبال كركس در حوالي نائين- ميدان تير سمنان .

 

د ) جزاير خليج فارس وبحر عمان.

 

نحوه پرداخت كسورات قانوني ( بيمه عمر وحوادث وبازنشستگي ) :

1-    برابر مواد 141 و 142 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و 152 153 قانون سپاه پاسداران انقلاب

اسلامي وجوه زير از دريافتي ماهانه كسر مي گردد :

الف ) حقوق اولين ماه خدمت .

ب ) مابه التفاوت اولين افزايش حقوق ماهيانه .

ج ) حق بازنشستگي به ميزان نه درصد حقوق ماهيانه.

د ) حق بيمه به ميزان يك درصد حقوق ماهيانه.

 

2-    حق بيمه عمر وحوادث به شماره حساب 34/50001 طبق فرمول ( سهم فرد (1% حقوق ) + سهم كارفرما

( 2% حقوق ) = 3% جمع كل ) به حساب بانك سپه شعبه شهيد آيت ( كدشعبه 1821) واريز واصل فيش وساير

مدارك مربوطه رابه آدرس : ميدان آرژانتين خ الوند پلاك 10

 

3-    حق بازنشستگي به شماره حساب 28/777 طبق فرمول ( سهم فرد (9% حقوق) + سهم كارفرما ( 13/5% حقوق)= 22/5 % جمع كل ) به حساب بانك سپه شعبه شهيد آيت ( كدشعبه 1821) واريز واصل فيش و

ساير مدارك مربوطه را به آدرس :

پل سيد خندان خ ديستاني ساختمان وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح (بازنشستگي )

ميدان آرژانتين خ الوند پلاك 10 طبقه سوم مدير معاونت اشخاص بيمه عمر وحوادث

 

نحوه تاييد مرخصي استيلاجي مدت وطول درمان وعذرهاي موجه براي غيبت هاي درمحل خدمت :

*- بيماري مانع از حضور با تاييد بهداري يگان ارشد محل خدمت

*- ابتلا به حوادث بزرگ ماند حريق سيل وزلزله

*- در توقيف يا حبس بودن

*- فوت همسر پدر مادر فرزند برادر يا خواهر ( در زمانيكه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) وهمچنين

بيماري سخت يكي از آنها ( درصورتيكه مراقب ديگري نباشد وبه مراقبت وي نياز باشد)

*- مرخصي هاي استيلاجي چنانچه بيش از 48 ساعت باشد درصورت بستري نشدن حداكثر پس از 24 ساعت

ودرصورتيكه بيماري وي منجر به بستري شدن ياعمل جراحي گردد حداكثر 72 ساعت پس از ترخيص بايستي

به تاييد بهداري يگان ارشد رسيده باشد .

*- معالجات سرپايي كاركنان وظيفه بااستفاده ازامكانات پزشكي ويا با هزينه دستگاه بكارگيرنده (رايگان ) صورت

مي پذيرد واستراحت هاي كوتاه مدت (48ساعته) نياز به تاييد پزشك نيروهاي مسلح نمي باشد ليكن درمعالجاتي

كه نياز به بستري وطول درمان دارد لازم است مراتب را طي نامه رسمي يگان ارشد اعلام تاپس ازسير مراحل اداري

وتاييد بهداري رده مربوطه مجددا جهت ادامه خدمت معرفي شود ( پيوست به شماره 22)

*- مدت طول درمان ناشي از كار درمحل خدمت (تاپايان معالجات حداكثر تا6ماه تمام )ودر صورتيكه بيشتر از 6

ماه باشد جهت تعيين وضعيت خدمتي از طريق يگان ارشد محل خدمت به كمسيون بدوي وحسب مورد كمسيون

عالي پزشكي ارجاع خواهد شد وپس از اعلام نتيجه برابر راي كمسيون پزشكي اقدام شود .

 

*- درصورتيكه مدت طول درمان ارتباطي با امور خدمتي كاركنان وظيفه نداشته وناشي از حادثه ودرخارج از محل

خدمت آنان باشد صرفا مدت يك ازطول درمان (تاييد شده توسط مراجع پزشكي نيروي ذيربط)جزخدمت ضرورت

محسوب مي گردد.مابقي مدت استراحت رامي بايست جبران خدمت نمايند .

*- به جهت هماهنگي بيشتربابهداري رده جلسه مشترك برقرارگردد تابرابرسيردرتاييد ياعدم تاييد تسريع گردد با

عنايت به دلايل زير :

*- تسريع درامور وبهره وري بيشتر ازخدمات سربازان مامور

*- بعدمسافت وكاهش هزينه هاي جانبي

*- جلوگيري ازخطرات ناشي از تصادف و...

*- عدم آشنايي به ساختار يگان ارشد

*- خارج ازمحدوده شهري بودن وعدم تردد وسايل نقليه عمومي وسايردلايل

*- دراستان تهران نمام سربازان بايستي به مركز عمليات نيروي انساني نزسا ( پادگان طباطبائي) ودرمانگاههاي بهداري

نزسا مراجعه ويامعرفي شوند .

 

هزينه ونحوه صدور دفترچه بيمه خدمات درماني كاركنان وظيفه وعائله تحت تكفل آنان :

1-    با توجه به اينكه سهم دستگاهها توسط سازمان مديريت برنامه ريزي كشور به حساب وزارت دفاع واريز

مي گردد (سهم سرباز كه مي بايست توسط خودش پرداخت شود فعلا سازكار لازم مهيا نشده است ) وبراي

دستگاهها ابلاغ شده است وهمچنين متن ابلاغيه شماره 133/01/800 ك .ومورخ

7/4/85 سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه طي نامه شماره 5467 مورخه 7/5/85 ستاد مشترك سپاه درخصوص پوشش بيمه درماني كاركنان وظيفه وعائله تحت تكفل آنها ابلاغ شده نيز

به شرح زير مي باشد :

باتوجه به متفاوت بودن خدمات آنان كه شامل تعهدات بيمه همگاني (اوليه) مي باشد منبعد بيمه شدگان سازمان

خدمات درماني نيروهاي مسلح دردوگروه قرار مي گيرند:

گروه اول : بيمه كاركنان نيروهاي مسلح كه شامل شاغلين بازنشسته ها وظيفه بگيرها وعائله تحت تكفل آنان و

مستمري بگيران مي باشند .

گروه دوم : بيمه كاركنان وظيفه شاغل كه شامل وظيفه ها وعائله تحت تكفل آنان مي باشد .

مقايسه تطبيقي اين دو بيمه ازنظر سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح به شرح زير مي باشد :

 

الف ) خدمات :

1-    خدمات درگروه اول شامل بيمه ومكمل ودرگروه دوم فقط بيمه اوليه مي باشد .

2-    خدمات بيمه اوليه درهر دوگروه يكسان وبراساس قانون بيمه همگاني كشور تعريف شده است .

3-    خدمات بيمه اوليه ومكمل دردوگروه اول بايك دفترچه ارائه مي شود به گونه اي كه قابل تفكيك نمي باشد .

4-    درصدي ازوظيفه ها به دليل بهره مندي ازپوشش بيمه اي پدرياقيم ازخدمات بيمه مكمل برخوردار مي باشند

 

ب ) سرانه :

1- سرانه بيمه درماني اوليه درهر گروه يكسان مي باشد .

2- سهم سرانه بيمه درماني درگروه اول 3/1 ودرگروه دوم 5/1 مي باشد .

 

ج ) فرانشيز :

1- فرانشيز (سهم بيمار) بيمه اوليه درهردوگروه مشابه ميباشد .

2- فرانشيز بستري شاغلين دركليه مراكز درماني ن م و فرانشيز خدمات سرپايي درمراكز درماني نيروي مربوطه صفر

است .

3-فرانشيز خدمات دركليه مراكز درماني ن م به استناد ابلاغيه ستادكل نيروهاي مسلح براي وظيفه ها صفر مي باشد

 

د) دفاتر :

1- براي هر دوگروه جهت بهره مندي ازخدمات دفترچه درماني صادر مي شود .

2- دفاتر درماني درگروه اول 24 برگي ودرگروه دوم براي وظيفه ها 12 برگي وبراي عائله آنها 24 برگي مي باشد .

3- جلد دفاتر درماني درگروه اول سرمه اي ودرگروه دوم خاكي مي باشد .

 

ه ) تعهدات سازمان :

1- تعرفه مورد تعهد سازمان درگروه اول خصوصي وگروه دوم دولتي مي باشد .

2- تعهدسازمان درگروه دوم فقط مراكز طرف قرارداد مي باشد ( هزينه هاي درماني اورژانس باتاييد كمسيون فني

پزشكي شعب قابل پرداخت است ).

2-    سقف ريالي براي هزينه هاي درماني تعريف شده است .

 

و ) بيمه گري

1- بيمه گزار درهردومورد يكسان مي باشد .

2- پوشش بيمه اي پدرومادر درگروه دوم منوط به تاييد معاونت وظيفه عمومي ناجا است

3- بيمه شدگان درگروه اول ازكاركنان رسمي وپيماني ودائمي ( تازمان اعلام بيمه گذار ) وگروه دوم از كاركنان

 

وظيفه وحداكثر 24 ماهه مي باشند .

3-    ميانگين سني وحداقل وحداكثر 24ماهه مي باشند .

4-    ميانگين سني وحداقل وحداكثر سن دردوگروه بسيار متفاوت مي باشد .

5-    سرپرست درگروه اول حدود 30% ودرگروه دوم حدود 96 درصد است ومابقي عائله هستند.

6-    ورودي وخروجي سالانه به سيستم درگروه دوم تقريبا برابر وحدود 50% ودرگروه اول ورودي درحدود 60%

وخروجي 40% است .

 

ز ) ساير :

1- موسسات طرف قرارداد براي هردوگروه يكسان مي باشد .

2- هر گونه اقدام نظارتي درگروه اول آسانتر ودرگروه دوم به دلايلي بسيار مشكل تر است .

3- پرداخت مستقيم (OUT OF PACKET ) در گروه دوم بيشتر است زيرا علاوه برفرانشيز مابه التفاوت

تعرفه بخش خصوصي به دولتي ومابه التفاوت بيمه اوليه ومكمل خصوصا تجهيزات پزشكي راهم مي پردازد .

 

ه ) خدمات مشمول بيمه مكمل :

1- پذيرش تعرفه بخش خصوصي درخدمات تشخيصي ودرماني مثل تخت روز بيمارستاني آزمايش راديولوژي

2- پرداخت سهم سازمان براساس تعرفه خصوصي مثل آزمايش سي تي اسكن ام آر اي سونوگرافي

3- پرداخت بخشي ازفرانشيز (سهم بيمار) براساس تعرفه بخش خصوصي مثل آزمايش وراديولوژي كه سهم بيمه

شده 20 درصد مي باشد وهمچنين پرداخت بخشي از فرانشيز بستري و ...

4-پرداخت هزينه هاي بستري تاچند برابر تعرفه مثل حق العمل جراحي بيهوشي شيمي درماني و...

5- پرداخت هزينه هاي برخي از خدماتي كه درتعهد بيمه اوليه نمي باشد مثل عينك نازايي همه خدمات دندانپزشكي

تعريف شده توسط وزارت بهداشت داروهاي خاص ويژه براي بيماران صعب العلاج هزينه هاي انتقال بيمار با

آمبولانس وهواپيما فرانشيز بيماران بستري منجر به فوت بدخيمي تالاسمي هموفيلي ام اس و....

6-پرداخت هزينه تجهيزات پزشكي براساس قيمت عرف منطقه اي مثل تجهيزاتي كه دراعمال جراحي قلب بكار

مي روند .

7-    پرداخت هزينه هاي درماني مربوط به مراكز غير طرف قرارداد (خسارت متفرقه ) در بخش روز پرداخت .

8-    پرداخت بدون سقف هزينه هاي درماني گرانقيمت مثل پيوند اعضا تعويض مفاصل كاشت حلزون شنوايي.

 

 

 

ط ) خدمات مشمول بيمه اوليه :

 

1-    ويزيت : شامل ويزيت پزشكان عمومي متخصص فوق تخصص درتمامي مراكز درماني اعم ازمطب درمانگاه

مراكز جراحي محدود وبيمارستان

2-    خدمات دارويي : شامل همه اقلام داروهاي مصوب مورد تعهد بيمه اوليه .

3-    خدمات دندانپزشكي : ويزيت گرافي كشيدن دندان درهمه مراكز درماني اعم ازمطب درمانگاه وبيمارستان

4-    خدمات پاراكلينيك : شامل خدمات آزمايشگاهي وراديولوژي مندرج دركتابچه كليات تعرفه هاي خدمات

5-    بستري دربيمارستان ها ومراكز جراحي محدود (اعم ازجراحي ودرمان طبي ) براساس كدهاي موجود در

كتاب خدمات تشخيصي ودرماني اعمال شايع مراكز درماني وبهداشتي .

6-    خدمات فيزيوتراپي (توانبخشي )

7-    خدمات پزشكي سرپايي : شامل شيمي درماني سنگ شكن اندوسكوپي نوارنگاري ( نوارقلب نوارمغز نوار

عصب وعضله و....) اسپيرومتري تست ورزش اكوكارديوگرافي هولتر فشارخون هولترمانيتورينگ خدمات شنوايي

سنجي دياليز كرايوتراپي ليزرتراپي شبكيه چشم كوتريزاسيون و...براساس تعهدات بيمه اوليه

8-    اعمال جراحي سرپايي برابركدهاي موجود دركتاب خدمات تشخيصي ودرماني اعمال شايع مراكز درماني .

*- موارد هماهنگي :

1- رده ها نماينده اي جهت هماهنگي لازم ودريافت دفاتر خدمات درماني كاركنان وظيفه به نزديك ترين شعبه

سازمان خدمات درماني شهر محل استقرار رده معرفي نمايند .

2-    نماينده رده موظف است دراولين فرصت باهمراه داشتن ليست كاركنان وظيفه ورودي بعد از 1/1/84 شاغل

رده مربوطه كه شامل نام ونام خانوادگي وكد ملي ميباشد جهت دريافت دفترچه خدمات درماني به شعبه سازمان

خدمات درماني نيروهاي مسلح مراجعه ودفاتر مربوطه رادريافت وبين كاركنان وظيفه توزيع نمايند .

3-    همسر وفرزندان كاركنان وظيفه بامراجعه مستقيم به شعب محل سكونت خود با همراه داشتن فيش حقوقي

(همسر) مي توانند دفاتر خدمات درماني مربوطه رادريافت نمايند .

4-    برابر اعلام سازمان خدمات درماني شعب آن سازمان دربعدازظهرها جوابگوي امور كاركنان وظيفه مي باشند .

5-    برابر ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح هيچ گونه فرانشيزي درمراكز درماني نيروهاي مسلح نبايد دريافت گردد.   

6-    رده ها موظفند دراسرع وقت نسبت با ارسال تغييرات كدملي افرادي كه فاقد كدملي درسيستم حقوقي مركز

فناوري اطلاعات مي باشند اقدام نمايند تاسازوكار لازم جهت تحت پوشش قرارگرفتن اين دسته از كاركنان وظيفه

نيز ميسرگردد.

7-    اطلاعات مربوط به پدر ومادر (تحت تكفل ) كاركنان وظيفه احصا تا بلافاصله بعدازمشخص شدن نحوه تحت

 

 

پوشش قرارگرفتن اين قبيل افراد توسط مراجع ذيربط نسبت به اعطاي دفاتر خدمات درماني آنها اقدام گردد .

8-    مراكز آموزش دردومين هفته آموزش ليست فراگيران حاضر درمركز آموزشي را (شامل كدملي ونام ونام خانوادگي ) تهيه وبعد ازتاييد فرمانده مركز آموزش به شعبه سازمان خدمات درماني تحويل ودفاتر خدمات

درماني كاركنان وظيفه آموزشي رادريافت نمايند .

9-    سازمان خدمات درماني به ازاي هر دفترچه مبلغ (.....) ريال دريافت خواهدكرد بدين منظور سازوكار لازم

جهت جمع آوري مبلغ فراهم گردد.

10-به ازاي هريك ازافراد (خود فرد عائله تحت تكفل آن) مبلغ 20 درصد سرانه بيمه اوليه (ابلاغ هئت دولت )

ماهانه بصورت متمركز ازحقوق كاركنان وظيفه كسر خواهد شد .

11-عائله اي كه يارانه حق بيمه به آنها تعلق نميگيرد(مانند فرزند چهارم به بعد ) كل سرانه بيمه از حقوق كاركنان

وظيفه كسر خواهد شد .

12- باتوجه به اينكه صدور المثني دفاتر خدمات درماني كاركنان وظيفه با سير اداري وصرف هزينه بالا ميسر ميباشد

لذا رده ها به نحوي اطلاع رساني نمايند تاكاركنان وظيفه درحفظ ونگهداري دفاتر درماني خود كوشا باشند .

13- كاركنان وظيفه اي كه فاقد دفترچه خدماتي مي باشند برابر روال گذشته از خدمات درماني رده خدمتي برخوردار

خواهد شد.

14- كاركنان وظيفه موظفند درزمان تسويه حساب پايان خدمت با مراجعه به نزديكترين شعبه سازمان خدمات درماني خود وعائله تحت تكفل راتحويل داده ورسيد دريافت نمايند .

15- درمراكزي كه امكان مراجعه فردي كاركنان وظيفه ميسر نمي باشد نماينده رده موظف است دفاتر مربوطه را جمع آوري وبه سازمان خدمات درماني تحويل نموده ورسيد آن را درپرونده افراد بايگاني نمايند.

16- درصورت عدم انعقاد قرارداد ويا پرداخت هزينه از سوي دستگاه بكارگيرنده دفترچه بيمه صادر نخواهد شد.  

 

بكارگيري سربازان پس از پايان آموزش رزم مقدماتي وتشكيل پرونده اوليه دريگان ارشد استان محل خدمت

قبل از بكارگيري ودريافت معرفي نامه براي ادامه خدمت دردستگاه مربوطه :

1-    ازآنجايي كه بكارگيري سرباز بدون طي آموزش نظامي برابر ابلاغ ستاد كل ممنوع مي باشد . لذا كليه

سربازان مامور حداكثر 48 ساعت پس از پايان آموزش رزم مقدماتي جهت تشكيل پرونده شخصا به يگان

ارشد مراجعه ومدارك زير را به استناد ابلاغيه شماره 1528/4/40/س مورخ 16/6/85 ستاد مشترك سپاه

تحويل دهند :

·        - عكس نظامي 3*2 با درجه ابلاغي توسط آموزشگاه و با رعايت شرايطي مانند (بدون روتوش رنگي

بازمينه قرمز فاقد عينك (2قطعه) با لباس نظامي ساده بدون برگ سينه بوده ورايانه اي نباشد ومشخصات

فردي پشت آن قيد شده باشد )

·        - موي سر درحد متعارف حداكثر نمره 20 باشد .

·        - محاسن با رعايت عرف شرعي كوتاه شده وشارب نيز روي لب نباشد .

·        - فتوكپي تمام صفحات شناسنامه هركدام به تعداد يك برگ .

·        اصل يا تصوير كارت گروه خون كه توسط آزمايشگاه يا پزشك تاييد شده باشد .

·        اصل برگ سبز آموزش

·        اصل حكم درجه

·        ساير مدارك دريافتي از آموزشگاه و....

·        اصل يا تصويرفيش حقوقي اولين ماه پس از آموزش رزم مقدماتي سپاه ودستگاه بكارگيرنده ( بعدا

توسط نماينده دستگاه بكارگيرنده تحويل دهد وساير مدارك مربوطه تحويلي از آموزشگاه )

تبصره : پس از دريافت مدارك مربوطه يگان ارشد ايجادي وفرم انصار كارت و... ساير اقدامات ستادي را

انجام داده وسپس اقدام به صدور معرفي نامه انفرادي نمايد . ( پيوست به شماره 8 )

2 دستگاه بكارگيرنده مي بايست حداكثر 48 ساعت پس از بكارگيري گزارش شروع بكارافراد را كتبا به

ارشد استان محل خدمت اعلام نمايد . ( پيوست به شماره 9 )

3 دستگاه بكارگيرنده مي بايست پس از اشتغال سرباز هر 6 ماه يكبار به يگان ارشد بصورت انفرادي با

قيد مشخصات كامل فردي گزارشكار را ارسال نمايد . لذا رعايت مراتب زير توسط يگان ارشد الزامي

ميباشد ودر بازرسي ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. ( پيوست به شماره 10 )

4 بكارگيري كاركنان وظيفه در تخصص اصلي آنان الزامي مي باشد .چنانچه در بازرسي ها مشاهده

شود ويا گزارشي واصل گردد كه مشمولان واگذاري در تخصص اصلي خود بكارگرفته نشده واين

موضوع تاييد گردد مجوز صادره لغو وازسوي ستاد كل يا دفتر عمومي از سهميه سازمان بكارگيرنده

كسر خواهد شد .

 

5 حفظ كرامت ومنزلت اجتماعي كاركنان وظيفه وتقويت روحيه مسئوليت پذيري واخوت وبرادري در آنان

6 رفتار با آنها برابر مقررات انضباطي پيش بيني شده در دستورالعمل ابلاغي مربوط گذشت از خطاهاي جزيي

واستفاده از روش هاي ارشادي در خصوص آنان .

7 كاركنان وظيفه تابع مقررات دستگاه هاي بكارگيرنده بوده وازنظر ساعات خدمت همانند ساير كاركنان دستگاه

محل خدمت مي باشند .

8- برابر ابلاغ ستاد كل صدور هرگونه معرفي نامه براي كاركنان وظيفه مامور جهت ارائه براي ثبت نام ويا ادامه تحصيل دردانشگاه راهنمايي ورانندگي وظيفه عمومي وساير ادارات خارج از دستگاه بكارگيرنده ممنوع مي باشد

لذا بنا به درخواست فرد بايگان ارشد مكاتبه ( معرفي نامه عكس دار به همراه يك قطعه عكس نظامي ) تاگواهي

مورد درخواست صادرگردد . (پيوست به شماره 11 )

9- دستگاههاي بكارگيرنده تازماني كه يگان ارشد درجه مصوب سرباز را اعلام ننموده مي بايست معادل حقوق

ساير سربازان هم پايه تحصيلاتي راپرداخت نمايد.

10- عقد هرگونه قرارداد پيمانكاري ومالي با كاركنان وظيفه در دوران خدمت سربازي ممنوع مي باشد .

11- ازارسال هرگونه گزارش كار وسوابق بيمه حكم كارگزيني و.... به معاونت نيروي انساني نزسا خودداري

گردد وبه جهت رفع ابهام هرگونه مدارك وسوالات تخصصي را به يگان ارشد ارسال ويا استعلام نمايد ودر

صورت ابهام با هماهنگي پاسخ لازم اعلام شود .

12- درصورتيكه سرباز مامور درحين خدمت دچار حادثه يا سانحه شود سازمان بكارگيرنده حداكثر 48 ساعت

بعد از وقوع حادثه نسبت به اعلام گزارش حادثه اقدام نموده ومدارك لازم را حداكثر يكماه از تاريخ حادثه پس از

دريافت مدارك لازم پرونده فرد را جهت طرح در كمسيون 134 ايثارگران نيروي زميني سپاه تحويل يگان ارشد

استان محل خدمت داده تا بعد از صدور راي صادره با توجه به متن راي نسبت به برقراري مستمري ويا پرداخت

بيمه عمر وحوادث وهزينه كفن ودفن در چهارچوب ضوابط اقدام لازم انجام گيرد .

 

مدارك مورد نياز سربازان مامور حادثه ديده (مصدوم يا متوفي و...) كه به شرح ذيل مي باشد :

*- تكميل فرم گزارش حادثه (پيوست شماره 12)

*- مدارك پزشكي باليني براي مصدومين ويا گواهي فوت از ثبت احوال (حسب مورد )

*- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه مصدوم يا متوفي (حسب مورد)

*- كروكي پليس راه در صورت فوت

*- حكم ماموريت يا مرخصي (حسب مورد )

*- راي صادره دادگاه درصورت فوت

*- جوازدفن پزشكي قانوني

 

*- حكم كارگزيني دستگاه بكارگيرنده

*- تصوير فيش حقوقي سپاه وساير مدارك مورد نياز

*- فرم كسورات قانوني آخرين ماه خدمت كه حادثه رخ داده است .

13- براي تشخيص فوت يا نقص عضو درحين انجام وظيفه يا به سبب آن برابر ماده 134 قانون ومقررات

استخدامي سپاه كمسيوني تشكيل مي گردد .

14- چنانچه نظر كمسيون مندرج درماده فوق الذكر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اعتراض يكي از وراث

شهدا يا متوفي و... قرارگيرد صدور راي نهايي برعهده كمسيون تجديد نظر برابر ماده 135همان قانون خواهد

بود .

15- ميزان حقوق وظيفه وحقوق مستمري بگيران پرسنل كه برابر ماده134 وطبق تشخيص مرجع پيش بيني

شده درماده 134 قانون درحين انجام يا به سبب آن معلول يافوت مي شوند به شرح ذيرتعيين مي گردد:

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی