جمعه ٢٨ شهريور
عنوان
نياز دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به مشمولين قانون

1-  دانشگاه اراک

2-
 دانشگاه اردبیل

3- دانشگاه ارومیه

4- دانشگاه اصفهان

5- دانشگاه ایلام

6- دانشگاه اهواز

7- دانشگاه بابل

8- دانشگاه خراسان شمالی

9- دانشگاه بندر عباس

10-
 دانشگاه بوشهر


11- دانشگاه بیرجند 

12-  دانشگاه تبریز

13- دانشگاه تهران

14- دانشگاه جهرم

15- دانشگاه رفسنجان

16- دانشگاه زابل

17- دانشگاه زاهدان

18- دانشگاه زنجان

19- دانشگاه سبزوار

20- دانشگاه سمنان

21- دانشگاه شاهرود

22- دانشگاه شهید بهشتی

23- دانشگاه شهرکرد
 

24- دانشگاه شیراز

25- دانشگاه فسا

26- دانشگاه قزوین

27- دانشگاه قم

28- دانشگاه کاشان

29- دانشگاه کردستان

30- دانشگاه کرمان

31- دانشگاه کرمانشاه

32- دانشگاه گلستان

33- دانشگاه گناباد

34- دانشگاه گیلان

35-  دانشگاه لرستان

36- دانشگاه مازندران

37- دانشگاه مشهد

38- دانشگاه همدان

39- دانشگاه یاسوج

40- دانشگاه یزد

41- دانشگاه جیرفت

42- دانشگاه تربت حیدریه

43- دانشگاه البرز

44- دانشکده دزفول

45- دانشکده نیشابور

46- دانشکده بم

47- دانشکده آبادان

48- دانشکده بهبهان

49- دانشکده مراغه

50- دانشکده ایرانشهر

51- دانشکده لارستان

52- دانشکده گراش

53- دانشکده ساوه

54- دانشکده شوشتر

55- دانشکده اسفراین

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی