جمعه ٢٢ فروردين
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
در باره ما

 

 

بعداز پيروزي انقلاب اسلامي از سال 1358 به بعد با مصوبه شوراي انقلاب قوانين مربوط به خدمات

فارغ التحصيلان رشته هاي گروه پزشكي مصوب گرديد ودراين راستا يك مجموعه اداري با عنوان

معاونت تامين وتوزيع نيروي انساني تاسيس شد كه متولي اجراي قوانين فوق الذكر گرديد وبتدريج تغييرات

متعدد درقوانين بوقوع پيوست تااينكه درسال 1375 قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان وضع گرديد كه به

استناد آن كليه افرادي كه دررشته هاي پزشكي وپيراپزشكي درمراكزآموزش عالي درداخل وخارج كشور

فارغ التحصيل مي شوند مكلفند حداكثر 2سال درنقاط مورد نياز وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

خدمت نمايند .

 

 

اهداف :

 

1-    تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور علي الخصوص مناطق محروم

2-    فرصتي براي اشتغال وكسب تجربه فارغ التحصيلان

 

 

 

شرح وظايف معاونت تامين وتوزيع نيروي انساني :

 

3-    برنامه ريزي براي توزيع مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

4-    برنامه ريزي براي توزيع پيام آوران بهداشت

5-    تدوين آئين نامه ها دستورالعمل ها جهت بهبود اجراي قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان وابلاغ

به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

6-    نظارت بر حسن اجراي قوانين آئين نامه ها ودستورالعمل هاي صادره

7-    سنجش وارزيابي عملكرد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور درحسن اجراي قوانين ومقررات

8-    هماهنگي وتعامل با دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به منظور تبادل اطلاعات

9-    پاسخگويي به شكايات ودرخواست هاي رسيده

10- اطلاع رساني به مشمولين قانون وساير مراجع درخواست كننده

11- برررسي وتعيين نيازهاي دانشگاه ها وبررسي تعداد نيروي دردسترس

12- برنامه ريزي درجهت تامين وتوزيع نيروي انساني مورد نياز

13- برنامه ريزي وتدوين برنامه عملياتي ساليانه وپيگيري پيشرفت برنامه

14- برنامه ريزي درجهت بهبود اجراي غيرمتمركز قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

 

 

براساس نيازسنجي هاي ادواري وبه مرور زمان دانش آموختگان برخي رشته هاي مشمول قانون

به عنوان مازاد برنياز وزارت بهداشت ازانجام خدمات قانوني معاف گرديده اند درحال حاضر

خدمات موضوع قانون فوق الذكر براي فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي پزشكي دندان پزشكي

داروسازي پرستاري اتاق عمل هوشبري راديولوژي علوم آزمايشگاهي پرستاري دندانپزشكي فوريتهاي

پزشكي اجباري مي باشد وفارغ التحصيلان ساير رشته ها مي توانند خدمات مذكور رابصورت داوطلبانه

انجام دهند.

 

 

 

اجراي قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان تاسال 83 بصورت متمركز درمعاونت تامين وتوزيع

نيروي انساني انجام مي گرفت باعنايت به مشكلات ايجاد شده به جهت اجراي متمركز قانون براي

فارغ التحصيلان مقرر گرديد مدلي طراحي شود تا فارغ التحصيلان بتوانند بدون نياز به مراجعه

مستقيم به وزارت بهداشت از طريق دانشگاه هاي علو پزشكي امور مربوطه را انجام دهند ودرحال

حاضر اين معاونت وظيفه نظارت بر عملكرد دانشگاه ها رادرحسن اجراي قوانين ومقررات عهده-

دار مي باشد.

 

 

توزيع پيام آوران بهداشت

 

درراستاي تامين نيروي انساني مورد نياز وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي قانون ديگري

بنام قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت درسال 1375 به تصويب رسيده است كه به موجب آن

بخشي از مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي كه فارغ التحصيل رشته هاي علوم پزشكي مي باشند

خدمت سربازي را بصورت مامور درمناطق محروم ومورد نياز وزارت بهداشت به انجام مي رسانند

فرايند انجام اين كار وانتخاب افراد از طريق ثبت نام انجام مي پذيرد .

 

 

مراحل ثبت نام بشرح ذيل مي باشد :

 

ثبت نام پيام آوران دردفتر مديريت منابع انساني كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در رشته هاي

منطبق با آئين نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام آوران درزمان معين (حداكثر 40روزقبل از تاريخ 

اعزام ) صورت گيرد . ثبت نام دررشته پزشكي ( به منظور ارائه تعهد خدمت درمناطق محروم )

استثنائا دردفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت واقع درتهران شهرك غرب فاز 5 خ سيماي

ايران (ستادمركزي ) طبقه دهم تامين وتوزيع نيروي انساني (شماره تلفن 81452700) انجام مي شود .

بعداز ثبت نام ليست پيشنهادي عينا دراختيار ستادكل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد .

توجه : انتخاب نهايي افراد به عنوان پيام آوربرعهده ستاد مذكور مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی