شنبه ٢٣ فروردين
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
طرح وايده

لطفا نظرات ويشنهادات خودرا درضمن انجام طرح، درخصوص محل خدمت ،به منظور آشنايي هرچه بيشتر مشمولان قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان به مناطق مختلف كشور بيان فرماييد.


 پيشنهاد
 نام :
 نام خانوادگي :
 عنوان ايده :
 توضيحات :

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی