جمعه ٢٢ فروردين
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت

قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت 

 

ماده 1 ـ    به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در امور بهداشتي ، درماني وآموزشي مناطق روستايي محروم وعشايري كشور درزمان صلح بارعايت كامل عدل اسلامي گروهي از مشمولان وظيفه عمومي در گروه پزشكي وپيراپزشكي وبهياران وظيفه به نحوي كه به آمادگي رزمي آنان آسيب نرساند در هرتقسيم به وسيله كميسيون مذكور در تبصره (1) اين ماده پس از طي آموزش مقدماتي نظامي كه بيش از يك ونيم ماه بطول نخواهد انجاميد، به عنوان پيام آوران بهداشت تعيين و فهرست آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اعلام خواهدشد0

تبصره 1ـ كميسيوني مركب از يك نفر از ستادكل نيروهاي مسلح ويك نفر از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ويك نفر از كميسيون بهداري وبهزيستي با معرفي كميسيون وانتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ، هرشش ماه يك بار سهميه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي را از مشمولان وظيفه هردوره مشخص خواهند نمود0

تبصره2ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مجاز است در سقف سهميه خود نيروهاي داوطلب خدمت در مناطق محروم ونيازمند ونيروهاي مشخص مورد نياز را شناسايي وليست آنان را به حوزه وظيفه عمومي وستاد كل نيروهاي مسلح تحويل دهد0 ستاد كل ليست معرفي شده را در قالب سهميه وزارت مذكور قرارداده وبقيه سهميه را طبق ضوابط خود معرفي خواهد نمود0

ماده2 ـمحل خدمت پيام آوران بهداشت مناطقي از كشور مي باشد كه داراي ضريب محروميت چهارپنجم ، سه ونيم پنجم وسه پنجم باشد0

تبصره ـ  پزشكان عمومي حداقل يكسال اول خدمت را منحصرا" در مراكز بهداشتي درماني روستايي با ايجاد امكانات وتسهيلات مسكن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام خواهند داد0

ماده3ـ دانشگاههاي علوم پزشكي ومراكز آموزشي در پايان خدمت دوره ضرورت پيام آوران بهداشت گواهي مربوطه را به عنوان ستاد نيروي ذيربط صادر ورونوشت به مركز تامين وتوزيع نيروي انساني وپيام آوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پيام آوران بهداشت كارت پايان خدمت را از نيروي مربوطه دريافت خواهند نمود0

تبصره ـ مدت غيبت ، ترك خدمت وساير تخلفات انضباطي وخدمتي پيام آوران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به نيروهاي ذيربط ومركز تامين وتوزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت اعلام خواهد شد0

ماده حقوق ومزاياي پيام آوران بهداشت در ساعات موظف اداري طبق ضوابط ومقررات مورد عمل ستادكل نيروهاي مسلح مي باشد0

تبصره ـمشمول موضوع اين قانون كه موظف به بيتوته در محل خدمت خود مي باشند موظفند حسب اعلام نياز شبكه هاي بهداشت ، درماني شهرستانهاي مربوط خدمات بهداشتي درماني و آموزشي لازم را خارج از ساعات موظف اداري در محل خدمت خود يا به صورت دهگردشي درحوزه محل خدمت مربوطه ارائه دهند وبراساس ضوابط مقرر در لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي ، درماني وآموزشي وزارت بهداري و بهزيستي ـ مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي ـ يا ساير ضوابط ومقررات مورد عمل در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمانهاي منطقه اي بهداشت ودرمان استانها ، حق الزحمه دريافت نمايند0

ماده 5ـ قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور مصوب 1/3/1365 وقانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364 و قانون معافيت بهداشت كاران دهان ودندان و بهداران ( تكنسين هاي بهداشت ومبارزه با بيماريها ) از انجام خدمت وظيفه عمومي مصوب 16/2/1369 از اين قانون مستثني بوده وهمچنان به قوت خود باقيست وساير قوانين مغاير وبلا اثر خواهد بود0

ماده 6ـ مسئول اجراي اين قانون حسب مورد وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهند بود وآيين نامه اجرايي آن توسط وزارتخانه هاي فوق الذكر و با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

0

              قانون فوق مشتمل بر شش ماده و 4 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شش آبان ماه يكهزاروسيصدوهفتادوپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 16/8/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است0

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی